javplatform

Hälso- och sjukvårdspersonal bör få anmäla vanvård av djur

Inlagd av on Apr 21st, 2017 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Om hälso- och sjukvårdspersonal eller socialtjänst i sitt arbete råkar på djur som far illa bör de kunna lämna uppgifter om detta vidare till ansvarig myndighet. Det anser konstitutionsutskottet, KU, som föreslår att riksdagen ska uppmana regeringen att komma med förslag om en sekretessbrytande bestämmelse som gör detta möjligt. Det är ett av två tillkännagivanden som KU vill att riksdagen ska rikta till regeringen.

I relationer där det förekommer våld är det inte ovanligt att det även finns djur som far illa och att den misshandlade partnern bland annat av omsorg om djuret inte vågar lämna relationen. KU anser att det i sådana situationer är viktigt att socialtjänsten, hemtjänsten och andra myndigheter som får kännedom om problemen kan samarbeta med djurskyddsinspektörer.

Utskottet konstaterar att Djurskyddsutredningens förslag från 2011 bland annat innebar att en sekretessbrytande bestämmelse ska införas i offentlighets- och sekretesslagen så att hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänsten får lämna uppgifter vidare om djurskyddsproblem till aktuell kontrollmyndighet. KU föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att så snart som möjligt återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Det innebär att utskottet säger ja till motionsförslag från Liberalerna och Moderaterna.

KU föreslår också ett tillkännagivande om informationsteknik och demokrati. Uppmaningen gäller att regeringen bör vidta åtgärder för att informationsteknikens potential ska utnyttjas för att främja demokratin. Här uppmärksammar utskottet bland annat att informationsteknik kan användas för att stärka civilsamhället och för att främja deltagardemokratin. Utskottet lyfter också upp att offentlighetsprincipen borde kunna tillämpas så att handlingar som enligt lagen är allmänna och offentliga också görs tillgängliga digitalt i betydligt större utsträckning än i dag. Förslaget till tillkännagivande innebär att utskottet säger ja till ett motionsförslag från Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.

KU lämnade förslagen till tillkännagivanden i samband med behandlingen av motionsförslag om offentlighet, sekretess och integritet.

Vänsterpartiet reserverar sig
V reserverar sig mot förslagen till tillkännagivanden. Partiet ser inget behov av tillkännagivandet som rör vanvård av djur utan vill avvakta den planerade propositionen om ny djurskyddslag. Även vad gäller tillkännagivandet om informationsteknik och demokrati vill V avvakta pågående utredningsarbete och regeringsarbete.

Planerad dag för debatt och beslut
Onsdagen den 3 maj. Debatten sänds via webb-tv.

Ledamöter
Konstitutionsutskottets ledamöter

Dokument
Konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU15 Offentlighet, sekretess och integritet (publiceras den 26 april)

Källa: Riksdagen.

Kommentarer är avstängda