javplatform

Regeringen intensifierar jakten på grundvattnet

Inlagd av on Jul 14th, 2017 Sparad i Inrikes. Du kan följa eventuella responser genom RSS 2.0. Både Kommentarer och ping är avstängda

Igår fattade regeringen beslut om att uppdra åt Sveriges geologiska undersökning (SGU) att under 2017 intensifiera kartläggingen av grundvatten i områden där bristen är särskilt problematisk. Dessutom kommer SGU att få medel i höstens budgetproposition för att under en tre-års period förstärka den grundvattengeologiska informationsinsamlingen.

– Jakten på grundvatten behöver intensifieras. Den information om grundvatten som SGU tar fram åt länsstyrelser och kommuner har blivit viktigare i takt med de historiskt låga grundvattennivåer vi nu upplever. SGU får ett tydligare uppdrag att inleda ett fördjupat arbete redan i år, med hjälp av traditionella mätmetoder, men också helikopterburen s.k. TEM-mätning. SGU kommer att få cirka 30 miljoner kronor i utökade medel per år de kommande tre åren, men det är viktigt att verksamheten kan intensifieras så snart som möjligt, säger näringsminister Mikael Damberg.

2016 var det torraste året i Sverige på 40 år och flera kommuner införde begränsningar i den allmänna vattenförsörjningen. Det är framförallt de södra delarna av landet men även delar av Norrlandskusten som berörs av torkan.

Vid uppdragets genomförande ska hänsyn tas till resultat från ett redan pågående regeringsuppdrag om grundvattenbildningens variation och känslighet samt effekter för tillgång till grundvatten. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet senast den 1 december 2017.

Regeringen presenterade den 17 juni en satsning på 200 miljoner inför höstens budgetproposition riktat mot att förebygga torka och att fördjupa kartläggningen av Sveriges grundvattenresurser. Av dessa kommer cirka 30 miljoner per år i tre år att satsas på SGU:s verksamhet med att ta fram förfinad information om grundvattnets mängd och beskaffenhet genom utökade hydrogeologiska undersökningar. Informationen ska ge kommuner och länsstyrelser utökade möjligheter till nya vattentäktsprojekteringar och underlag för en långsiktig planering av grundvattenresursen. SGU kommer också att utveckla grundvattennätet för att i framtiden kunna utföra bättre och säkrare prognoser när det gäller grundvattennivåer.

Kommentarer är avstängda