Forskare fälls för oredlighet i forskning

I sin roll som handledare har en forskare gett sin student tillgång till rådata som därefter använts i en masteruppsats. Rådatamaterialet var dock opublicerat och tillhörde en doktorand på en annan fakultet än handledarens. Rektor för Lunds universitet fäller nu handledaren för oredlighet i forskning.

Anmälan inkom i maj 2019 från prefekten på den institution där doktoranden finns. Man hade upptäckt att unikt rådatamaterial som doktoranden tagit fram återfanns i en examinerad masteruppsats på en annan fakultet. Doktoranden hade lagt upp rådatamaterialet på en server som användes gemensamt i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som hon ingick i. I detta projekt ingick också handledaren till studenten som skrivit uppsatsen. Studentarbetet examinerades i juni 2018 på LTH och i oktober samma år upptäckte doktoranden att hennes rådata analyserats och publicerats i studentarbetet.

Inom forskningsprojektet fanns en uttalad policy att deltagarna skulle diskutera vem som publicerar vilken data och när den ska publiceras. Doktoranden hade inte fått frågan om hennes rådata fick användas av andra, hon hade heller inte godkänt att hennes rådata skulle analyseras av studenten eller publiceras i hans studentarbete. Någon hänvisning till doktoranden fanns inte heller i studentuppsatsen.

Universitetet har efter en granskning kunnat konstatera att det som framkommit i anmälan stämmer. Handledaren hade i samband med sin forskning och som deltagare i forskningsprojektet tillgång till doktorandens rådata. Studentuppsatsen innehöll rådata som tagits fram av doktoranden och den har analyserats och använts av studenten. Universitetet menar också att även om doktorandens rådata var tillgänglig för deltagarna inom samarbetsprojektet innebar det inte att den var tillgänglig för andra att använda, analysera eller publicera. Handledaren har således, i samband med sin forskning, olovligt använt information som han i förtroende fått tillgång till.

Universitetet konstaterar att handledaren gjort sig skyldig till oredlighet i forskning så som det är definierat i Lunds universitets Föreskrifter om handläggning av ärenden om misstänkt oredlighet i forskning, konstnärlig forskning eller utvecklingsarbete vid Lunds universitet (fastställda 24 maj 2018, dnr STYR 2018/760).
Studenten har reviderat sin uppsats och eftersom han anses ha agerat i god tro har han inte berörts av anmälan eller andra disciplinåtgärder.

Ärendet lämnas nu över till LTH, Lunds tekniska högskola, för vidare hantering.