Sida planerar ytterligare sparåtgärder för en budget i balans

      Sida behöver minska de progostiserade kostnaderna för sin förvaltning under 2010 med ytterligare 45 miljoner kronor för att myndighetens kostnader ska rymmas inom årets budget. Ledningen har diskuterat olika åtgärder för att minska utgifterna och beslut om nya sparåtgärder tas inom kort efter förhandling med de fackliga parterna. – Det är viktigt […]

Revidering av Nationalräkenskaperna för åren 1993-2009

Nationalräkenskapssystemet behöver ses över med jämna mellanrum och en större revidering av hela nationalräkenskapssystemet har nu genomförts. Revideringen innebär att nya metoder och förbättrade underlag har introducerats samt att statistiken ytterligare anpassats till EU-rekommendationer. För hela tidsperioden 1993-2009 har BNP reviderats med mellan minus 1 och plus 63 miljarder kronor i respektive års priser. BNP […]

Få ägarlägenheter i nyproduktion

Av de 14 527 nybyggda lägenheter i flerbostadshus som färdigställdes förra året var det endast sex lägenheter som hade upplåtelseformen äganderätt. Den 1 maj 2009 infördes regler om så kallade ägarlägenheter. I denna statistik redovisas dessa som lägenheter i flerbostadshus med upplåtelseformen äganderätt. Av de 14 527 nybyggda lägenheterna i flerbostadshus var det sex lägenheter […]

Blocket – Därför köper och säljer svenskarna begagnat

Därför köper och säljer svenskarna begagnat Trevliga skåningar, miljövänliga gotlänningar, praktiska stockholmare och fyndsugna kalmarbor. Nio av tio svenskar köper eller säljer begagnat, men varför man gör det skiljer sig mellan länen. Aldrig har så många svenskar köpt och sålt begagnat som våren 2010. Blocket har slagit annonsrekord två gånger bara i april. En riksundersökning […]

Sedelhundar ska hitta gömda pengar

  Nu tar svensk polis hjälp av hundars känsliga nosar för att hitta gömda pengar i samband med brott. Sedan i december pågår ett försök att lära polishundar att söka efter sedlar. Två polishundar i Skåne och deras hundförare deltar i försöket som pågår året ut. Hundarna har fått öva på att känna igen sedeldoften […]

Hushållen allt mer optimistiska

Hushållens konfidensindikator (CCI), som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin, steg under april med 3,9 enheter till 19,5. Hushållen har därmed en betydligt mer positiv uppfattning om det ekonomiska läget än normalt. Hushållens syn på läget på arbetsmarknaden blir också allt ljusare. Makroindex steg under april med nästan 10 enheter och uppgår […]

Utlåningen till hushåll fortsatt stabil

Den årliga tillväxttakten för monetära finansinstituts (MFI:s) utlåning till hushåll var vid utgången av mars 9,3 procent. MFI innefattar exempelvis banker och bostadsinstitut. Utlåningstillväxten är oförändrad jämfört med februari och har legat stabilt på drygt 9 procent sedan november 2009. I mars 2009 låg tillväxttakten på utlåning till hushåll på 8,2 procent. Vid utgången av […]

Arbetskraftskostnaderna ökade med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän

  et preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för februari 2010 beräknats till 103,2 för arbetare och 105,1 för tjänstemän. Sedan februari 2009 har arbetskraftskostnaden ökat med 2,0 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän. Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter […]

Lägre ökningstakt av antalet arbetslösa

I mars var 4 449 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är inte någon statistisk säkerställd förändring jämfört med mars 2009. Antalet arbetslösa ökade med 44 000 personer jämfört med mars 2009 till 448 000. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,1 procent. Säsongrensade data visar en svag uppgång av antalet sysselsatta. De visar också […]

Ökad varuhandel i mars

  Varuexporten uppgick under mars till 99,4 miljarder kronor och varuimporten till 92,2 miljarder. Det ger ett handelsnetto på 7,2 miljarder kronor. Utrikeshandeln med varor gav ett överskott på 7,2 miljarder kronor under mars 2010 enligt preliminära beräkningar. För mars 2009 var överskottet 7,8 miljarder kronor. Varuexportens värde under mars uppgick till 99,4 miljarder kronor […]