SEB:s Boprisindikator faller – Knappt hälften av hushållen tror på stigande bostadspriser

Färre hushåll än tidigare tror på stigande bostadspriser och fler än tidigare tror på fallande priser det kommande året.  Det visar SEB:s Boprisindikator för mars. Hushållen tror som tidigare att reporäntan ligger på strax under en procent om ett år och fler hushåll planerar att binda räntan. Av tillfrågade hushåll svarar 49 procent att de […]

Svensk miljörörelse EU-anmäler Sverige för vargjakten

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige har idag anmält den svenska vargjakten till EU-kommissionen. Organisationerna hävdar i sin anmälan att Sverige i samband med jakten brutit mot de gemensamma reglerna kring hur hotade djurarter ska skyddas inom unionen. I EU-anmälan kritiserar organisationerna vargjakten som genomfördes i januari. Kritik framförs mot de grunder som regeringen […]

Framgångsrik ECMO-enhet byggs ut

  Karolinska Universitetssjukhusets ledning har beslutat att ECMO-enheten ska byggas ut och från början av nästa år omfatta sex ordinarie vårdplatser, mot dagens två. ECMO står för Extracorporeal membrane oxygenation och innebär att lungorna (ibland också hjärtat) kopplas ur och blodet istället syresätts utanför kroppen. På ECMO-enheten behandlas patienter med en tillfällig svikt i lungor […]

Den 8 mars erbjuder Riksbanken nya lån i svenska kronor mot säkerhet (3 månader)

 Riksbanken beslöt den 20 oktober 2008 att införa ett program med återkommande auktioner för att erbjuda lån i svenska kronor till de penningpolitiska motparterna. Den 13 februari 2009 meddelade Riksbanken att lånen framöver kommer att ges med rörlig ränta och även på längre löptider.   Den 53:e krediten mot säkerhet inom det nya programmet tillhandahålls […]

Statens betalningar gav ett överskott i februari

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 43,9 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 45,4 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre skatteinkomster än väntat. Skatteinbetalningarna blev drygt 5 miljarder kronor lägre än prognos. Det motverkades av att räntebetalningarna på statsskulden blev 1,4 miljarder kronor lägre än beräknat och att Riksgäldens […]

WWF till regeringscheferna: Gör sju enkla saker som kan rädda Östersjön

Inrätta fler marina skyddade områden, återinför skatt på handelsgödsel, åtgärda Östersjöns kvarvarande miljöfarliga ”hot-spots” från Helcoms lista och bygg ut mottagningsanläggningar för avloppsvatten i hamnarna. Det är några av kraven som Världsnaturfonden WWF lyfte fram i ett brev till Östersjöländernas regeringschefer inför toppmötet – Baltic Sea Action Summit – den 10 februari i Helsingfors. På […]

Kvarvarande läkemedel i slang från smärtpump givet av misstag

En 34-årig kvinna får smärtlindring via en intravenös smärtpump pga. spridd bröstcancer . Första dagarna i november får patienten av misstag en överdos pga kvarvarande läkemedel i slangen från pumpen med c:a 1 ml Hydromorfon (5mg/ml) och Ketalar (25mg/ml). Ordinarie injicerad dos är 0,15ml. Incidenten medförde att kvinnan drabbades av sänkt medvetandegrad och måttlig andningsdepression […]

Stimulansmedel till kommuner och landsting för att utveckla äldreomsorgen

  Regeringen har fattat beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att för 2010 fördela 680 miljoner kronor att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer. För belopp fördelat per kommun och landsting, se tabell nedan. Regeringen prioriterar insatser inom följande områden för 2010: läkemedelsgenomgångar förebyggande arbete demensvård rehabilitering kost och nutrition det […]

Biståndsministers tal,Gaza Conference

Anförande av Gunilla Carlsson vid Gaza Accountability Conference 2010 Låt mig börja med att tacka för inbjudan till denna konferens. Ett år har nu gått sedan Gaza konflikten Den humanitära situationen i Gaza var svårt redan innan konflikten – som i sin tur orsakade det palestinska folket ytterligare lidande. Många människor miste livet, däribland ett […]

Securitas förvärvar säkerhetskonsultföretag i Sverige

  Seccredo, som har årlig försäljning på cirka 25 MSEK (2,5 MEUR) och cirka 20 anställda, är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom mycket kvalificerade risk-, kris- och säkerhetstjänster. Företaget bistår sina kunder med att förebygga, förhindra och minska störningar och skador på organisation, verksamhet och tillgångar. Kunderna representerar ett brett tvärsnitt av ledande varumärken […]