Negativt testsvar för covid-19 krävs för inresor till Sverige från Storbritannien

Regeringen har fattat beslut om en ändring i det inreseförbud som gäller för resor till Sverige från Storbritannien. Syftet är att minska risken för smittspridning av coronaviruset, särskilt den nya variant av viruset som upptäckts i Storbritannien. Regeringen har nyligen genom ett inreseförbud kraftigt begränsat rätten att resa till Sverige från Storbritannien. Svenska medborgare och […]

Nya lagar inom Justitiedepartementets områden den 1 januari 2021

Regeringen har föreslagit ett flertal lagändringar inom Justitiedepartementets ansvarsområden. Förslagen har behandlats i riksdagen och träder i kraft den 1 januari 2021. Ett urval av dem presenteras här. Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Myndigheten kommer att anges med det nya namnet i författningar där namnet förekommer. Förskottsbetalning införs i vissa […]

Tydlig och tidig bedömning av nedsatt arbetsförmåga

I Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 ger regeringen flera uppdrag i syfte att se över verksamheten för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Regeringens beslut bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. -Förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att kunna hitta, få och behålla ett arbete behöver förbättras ytterligare. Vi ska ta tillvara potentialen […]

Statsminister Stefan Löfven kommenterar vaccinationen mot covid-19 som inleds i Sverige den 27 december

I dag startar vaccineringen mot covid-19 i Sverige. 2020 har varit ett prövningens år. Coronaviruset har påverkat oss som land och som människor. Många har gått bort, ännu fler har mist en kär vän, en familjemedlem eller kollega. Människor har blivit arbetslösa och många har sett sina livsverk försvinna i spåren av de ekonomiska konsekvenserna […]

Forskare kritiska till hur modeller använts för att beräkna effekt av åtgärder mot corona

Forskare från Imperial College tog fram en modell för att bedöma effekter av olika åtgärder för att minska spridningen av corona. Men modellen har stora brister och kunde inte användas för att dra de publicerade slutsatserna, skriver svenska forskare från bland annat Lund universitet i tidskriften Nature. Resultaten från Imperial College pekade på att det […]

Stöd för studier på akut sjuka

Majoriteten av svenskar är positiva till att medverka i läkedelsstudier även om de inte själva kan lämna samtycke. Svenskarna är också övervägande positiva till att anhöriga förmedlar deras vilja i en situation då deras medvetande är påverkat och själva inte kan redogöra för sin vilja. Detta framkommer i en enkätundersökning genomförd av Novus på uppdrag […]

Regeringen förstärker det civila försvaret genom upprustning av livsmedels- och dricksvattenberedskapen

Livsmedelsberedskapen nedmonterades för cirka 20 år sedan. Med det förändrade säkerhetspolitiska läget behöver en utvecklad och anpassad livsmedelsberedskap återigen byggas upp. Regeringens inriktning är att genom en stegvis förstärkning avsätta totalt cirka en miljard kronor under perioden 2021 – 2025 för att bygga upp livsmedelsberedskapen och stärka tillgången till dricksvatten i händelse av höjd beredskap […]

IVO ska följa upp att brister i LSS-boenden åtgärdas

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får i uppdrag att redovisa hur myndigheten följer upp att brister i bostadsinsatser för barn och vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) åtgärdas. Vid IVO:s tillsyn av boendemiljön på LSS-boenden för barn och vuxna åren 2018–2020 har det framkommit brister i verksamheten. Det har […]

Beslut om åtgärder för att förbättra havsmiljön

Regeringen beslutade igår om nästa års regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten som innehåller flera uppdrag för att förbättra havsmiljön. För att skydda kustlekande sillbestånd i norra Egentliga Östersjön får myndigheten i uppdrag att utreda hur fiskeregleringarna kan utvecklas. − Det finns ett behov av att de ses över eftersom det under det senaste året har […]

180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen stoppas

Regeringen föreslår ett tillfälligt stopp i de bedömningar mot normalt förekommande arbete som enligt nuvarande regelverk ska göras vid dag 180 i ett sjukfall. Detta för att förhindra att exempelvis långtidssjuka i covid-19 och andra människor som har sjukpenning förlorar denna. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. I den rådande situationen […]