Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Moderna monument – från vardagligt till storslaget i ny bok

Foto: Västarvet.

Vad är moderna monument? Höga punkthus, spektakulära kyrkor och formfulländade broar? Eller äldreboendet, idrottshallen och det kommunala vattenverket? Nu släpps boken Moderna monument som lyfter den moderna bebyggelsens värden och mångfald och samtidigt berättar om en föränderlig tid.

Moderna monument – smaka på orden. Vilka bilder ger de? Kanske tänker man först på byggnader som är storslagna och monumentala. Men funderar man vidare så kan ju ett modernt monument också vara skolan, korvkiosken eller idrottshallen, byggnader som kanske inte är så majestätiska vid första ögonkastet, men kan ses som monument över det moderna samhällsbygget. Byggnader som berättar om sociala reformer och ökad fritid, om expansiv industri och ökad levnadsstandard och om ny och djärv design.

Utbyggnad på alla fronter

Idag har det som allmänt kallas efterkrigstiden hunnit bli historia, och de byggnader och anläggningar som finns kvar från den tiden speglar samhällets förändring. Det var en tid då samhället omvandlades i så stor omfattning att det kan vara svårt att greppa.

Den offentliga sektorn byggdes ut på alla fronter, många företag gick för högtryck och expanderade, och nya bostadsområden bredde ut sig som mattor runt om i landskapet. Människor fick det allt bättre ekonomiskt, och man fick fritid och råd att köpa bil och boenden med högre standard.

Monument i bokform

Med boken Moderna monument vill vi visa exempel på några av de mest representativa och välbevarade byggnaderna från den aktuella epoken. Detta är inte minst viktigt eftersom den största delen av vår nuvarande bebyggelse tillkommit under efterkrigstiden.

Genom projektet Moderna monument har vi fått ett översiktligt underlag som ger en vägledning om vilka byggnader som är de mest välbevarade i länet. Samtliga har sådana värden att de uppfyller kriterierna för begreppet ”särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt” i plan- och bygglagen. Några av dem är byggnadsminnen. Alla objekt som diskuterats inom projektet har registrerats i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Där hittas de alla i ”Inventering av bebyggelse i Västra Götalands län, projekt Moderna monument”.

Hotad bebyggelse värd att upptäcka

Den särskilt värdefulla bebyggelsen från den moderna epoken är på vissa håll starkt hotad. Skälet kan vara stadsomvandling eller att de blivit överflödiga. Ett flertal objekt med höga kulturhistoriska värden har rivits under projektets gång, eller är rivningshotade när detta skrivs.

– Den yngre bebyggelsen lever farligt. Flera moderna byggnader med höga kulturvärden är rivningshotade idag eller har rivits under den senaste tiden. Många vet med sig att äldre byggnader är värdefulla och ska sparas, men det är mindre känt att modernismens byggnader och miljöer kan vara minst lika viktiga att bevara. Med Moderna Monument vill vi betona den här bebyggelsens kvaliteter. Byggnader är resurser, kostsamma investeringar. Att riva och ersätta det som bara är 40 år gammalt är allt annat än klimatsmart och genomtänkt. Vi måste ta hand om dem bättre, hitta nya funktioner åt det som står tomt, använda dem längre! Och uppföra allt det nya som behöver byggas i samklang med det som redan finns, säger Carina Carlsson, antikvarie i Västarvet och redaktör för boken.

Det urval som gjorts i boken ska inte betraktas som en slutgiltig lista. De miljöer som lyfts fram är en samling särskilt goda exempel på värdefull modern bebyggelse från länets alla hörn. Och det finns mycket mer att upptäcka!

Källa: Västarvet Kulturmiljö.