Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Från slit och släng till återanvändning av byggmaterial i industriell skala

Bild: Vinnova.

Återanvändning av byggmaterial i industriell skala, metoder för att kunna göra affärer på internetdata och samtidigt ta hänsyn till användarnas integritet och ett labb för jämlikare vård och hälsa i socialt utsatta områden. Det är några av de 13 projekt som får finansiering av Vinnova genom programmet Utmaningsdriven innovation.

Inom programmet Utmaningsdriven innovation ges finansiering i tre steg. Nu får 13 projekt finansiering med 92 miljoner kronor i andra och tredje stegen inom programmet.

– Projekten vi nu stödjer kopplar tydligt till globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030, gör skillnad i människors vardag och skapar samhällsnytta och affärer genom innovationer, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Projekten drivs i samverkan mellan flera aktörer, där finansieringen från Vinnova utgör mellan 25 och 50 procent av den totala budgeten. Projekten ska möta någon av de fyra samhällsutmaningar som programmet bygger på och satsningen är ett led i Vinnovas arbete med regeringens strategiska samverkansprogram.

Informationssamhället

Sjyst data! (steg 2)
Projektet möter den högaktuella utmaningen att använda internetdata på ett sätt som förenar användares krav på integritet med att skapa nytta för företag och offentliga verksamheter. Detta görs genom att utveckla metoder för insamling och användning av data som bygger på juridiska, etiska och affärsmässiga principer.
11 parter: institut, akademi, teknikbolag, analysföretag, energiföretag, kommun, branschorganisationer
Projektledare: Christina Lagerstedt, Acreo Swedish ICT
Bidrag från Vinnova: 10 miljoner

Hållbar industriell utveckling

Innovativ pulverbaserad komponentteknologi (INNOKOMP) (steg 3)
Industrin har stor påverkan på miljön genom användande av material och energi. Projektet ska genom bred samverkan utveckla och testa ny teknik (t ex additiv tillverkning) via demonstratorer i fyra sektorer.
15 parter: tillverkande företag och slutanvändare från fyra sektorer (energi, flyg, fordon/transport, bioteknik), pulvertillverkare, serviceföretag/start-up-företag, akademi, institut,
Projektledare: Lars Nyborg, Chalmers Tekniska Högskola
Bidrag från Vinnova: 5,9 miljoner

Saltreduktion i livsmedel för förbättrad folkhälsa och stärkt konkurrensförmåga (steg 2)
Vi äter för mycket salt, vilket resulterar i högt blodtryck och allvarliga följdsjukdomar. Därför ska projektet utveckla metoder som gör det möjligt att producera livsmedel med lägre saltinnehåll utan att avkall ges på produktkvalitet.
17 parter: livsmedelsproducenter, ingredienstillverkare, myndighet, branschorganisationer, konsumentorganisation, institut, restauranger
Projektledare: Tim Nielsen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Bidrag från Vinnova: 5,1 miljoner

Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk av byggmaterial i industriell skala (steg 2)
Bygg- och rivningsavfall utgör en av samhällets största avfallsströmmar. Projektet möter denna samhällsutmaning genom att utveckla innovativa tjänster, arbetssätt och en digital samverkansplattform som stödjer cirkulära flöden av byggprodukter.
11 parter: forskningsinstitut, fastighetsbolag, återbruksleverantörer, arkitektbolag, hyresgästföreträdare, branschorganisation
Projektledare: Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet
Bidrag från Vinnova: 5,6 miljoner

Water in a Box (steg 2)
Projektet ska testa ett skalbart koncept för att snabbt kunna erbjuda rent, avsaltat och bakteriefritt vatten i internationella katastrofinsatser och andra behövande områden i Sverige och världen.
13 parter: akademi, kommun, biståndsorganisationer, privata och statliga företag inom solenergi, batterilager och exportfrågor
Projektledare: Rolf-Johan Ingeson, Millennium Technology of Sweden AB
Bidrag från Vinnova: 3,1 miljoner

Hållbara affärsmodellsinnovationer för digitalisering av svenska industriella ekosystem (steg 2)
Med utgångspunkt i digitala teknologier syftar projekt till att utveckla, testa och sprida metoder för hållbara affärsmodeller i industriella ekosystem.
17 parter: akademi samt kunder och leverantörer från fyra industrier (gruv, tillverkning, bygg och skog)
Projektledare: Vinit Parida, Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova: 9,6 miljoner

Utnyttjande av organiskt slam i metallindustri -OSMet (steg 2)
Konstellationen ska ta tillvara på slam för att ersätta fossila bränslen och jungfruliga kalkinnehållande material i metallproduktion.
11 parter: institut, akademi och företag från fyra industrier (pappers-och massa, stål- och metall, fordon samt skog)
Projektledare: Chuan Wang, SWEREA MEFOS AB
Bidrag från Vinnova: 10 miljoner

Hållbara attraktiva städer

Södertörnsmodellen (steg 3)
Hur kan vi ställa om till en ekonomisk, grön och socialt hållbar stadsutveckling? Projektet avser att utveckla metoder och verktyg som utgår ifrån kunskap och fakta med målet att alla ska vara medskapare och dra nytta.
10 parter: kommuner, bygg- och konsultbolag, arkitektkontor, fastighetsbolag, kommunikationsbyrå och akademi
Projektledare: Lise-Lott Larsson Kolessar, White Arkitekter
Bidrag från Vinnova: 9,2 miljoner

Future City Flow (steg 2)
Vid regn släpps orenat avloppsvatten ut i miljön och översvämningar sker i stor utsträckning vilket skapar stora problem. Konstellationen ska utveckla ett unikt beslutsstödsystem för både planering av städer och drift av befintliga avloppssystem.
12 parter: städer, kommunala VA-bolag och förvaltningar, IT-bolag, miljöteknikbolag, akademi, forskningsbolag, institut
Projektledare: Marinette Hagman, Sweden Water Research
Bidrag från Vinnova: 7,7 miljoner

Odlande stadsbasarer. Klimatsäkra, arbetsskapande odlingssystem i industriområden (steg 2)
Många städer kämpar med dålig resurseffektivitet och hållbarhet samtidigt som många arbetslösa står långt från marknaden och det är brist på integration i äldre stadsdelar. Projektet ska råda bot genom att utveckla småskalig, arbetsintensiv odling som integreras med lokala marknader och öppna testbäddar för nystartsföretag. Dessutom ska en ny modell utvecklas och testas för samverkan i aktivitetsdrivna stadscentra.
17 parter: kommuner, sociala företag, fastighetsägare, odlingsföretag, miljöteknikföretag, arbetsmarknadsmyndigheter, restauranger.
Projektledare: Irena Lundberg, Invest Stockholm Business Region
Bidrag från Vinnova: 4,5 miljoner

Modell för inkludering av sociala nyttor i investeringar för stadsområdesutveckling (steg 2)
Det finns ett stort behov att vidga det samhällsekonomiska perspektivet när stadsområden utvecklas. Parterna ska utveckla en värdeberäkningsmetod som även synliggör sociala nyttor, vilket skapar förutsättningar för bättre beslutsfattande, ökad samverkan och nya finansiella relationer.
15 parter: kommuner, möteskatalysator, idéburen verksamhet, bygg- och fastighetsbolag, arkitektföretag
Projektledare: Trevor Graham, Trivector Traffic AB
Bidrag från Vinnova: 4,3 miljoner

Framtidens hälsa och sjukvård

Spetspatienter – en ny resurs för hälsa (steg 2)
Vården har stora utmaningar att möta patienters kompetens och förväntningar på delaktighet för en bättre vård. Projektet svarar upp mot detta genom att utveckla diagnosoberoende lösningar med fokus på egenvård och patientmedverkan.
15 parter: akademi, patientorganisationer, landsting, företag (ICT, kommunikation, vårdgivare)
Projektledare: Sara Riggare, Karolinska Institutet
Bidrag från Vinnova: 8,7 miljoner

Hälsofrämjande innovation i samverkan (steg 2)
Projektet vill minska den ojämlika hälsan eftersom jämlik hälsa ger ekonomisk tillväxt och en friskare befolkning. Projektet ska uppnå detta genom att etablera och utvärdera tre UDI-labb i som relaterar till tandhälsa, egenvård, fysisk träning och hälsoinfo/kommunikation i grupper av barn, ungdomar samt kvinnor/män i socialt utsatta områden.
15 parter: akademi, fastighetsägare, företag (egenvård, tandvård, teknik, arbetsintegrering), region, kommun, länsstyrelse och idéburen sektor
Projektledare: Margareta Rämgård, Malmö högskola
Bidrag från Vinnova: 8,6 miljoner

Källa: Vinnova.