Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Svar till Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen: Kontroll av fiske i marina skyddade områden viktig fråga för HaV

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ser olovlig trålning i marina skyddade områden som ett allvarligt brott som hotar våra mest värdefulla havsmiljöer. HaV har det övergripande ansvaret för den fiskerikontroll och övervakning som sker administrativt och genom fältkontroll i hamnar. Ute till havs ansvarar Kustbevakningen för kontroll och övervakning av dessa brott.

Det är svårt att fastställa misstanke om brott med enbart administrativa kontroller. HaV samarbetar därför med Kustbevakningen för att samordna dessa insatser.

I år har HaV ökat övervakningen av bland annat Kosterhavets nationalpark och Bratten. Med analyser av detaljerad positionsinformation (AIS) över fiskefartygens rörelser utvecklar vi en metod för att se fartygens aktiviteter i fiskefria områden genom administrativ övervakning.

Marina skyddade områden består av olika zoner där fiske antingen kräver särskilda tillstånd eller är förbjudet. Under 2018 har HaV kunnat göra ett antal noteringar som visar att fiskefartyg passerat gränsen till dessa områden. Detta betyder inte att de ägnat sig åt otillåten trålning, då fartyg har rätt att passera här. För att konstatera ett misstänkt brott så krävs vidare utredning, helst med stöd av Kustbevakningens iakttagelser.

Otillåtet fiske omfattas av allmänt åtal och klassas inte som miljöbrott som hanteras av särskilda miljöåklagare. Straffnivåerna är fastställda i lag och tillämpas av domstolarna vid de enskilda rättegångarna. För att göra en åtalsanmälan krävs att HaV kan säkerställa att de objektiva kriterierna för ett regelbrott föreligger.

Det finns flera fällande domar gällande otillåtet fiske i skyddade områden. Hittills har det krävts övervakning från fartyg till havs eller från luften för att kunna fälla för brott. Den administrativa kontroll som HaV har utfört hittills har inte ansetts tillräcklig.

Övervakning med kamera är inget som HaV har behörighet att införa. Däremot undersöker HaV möjligheten att införa krav på någon typ av sensorer på fiskefartyg.

HaV använder redan flera metoder för att förebygga och stoppa överträdelser i marina skyddade områden. Vi kontaktar fartyg som närmar sig ett skyddsområde och vi meddelar samtidigt Kustbevakningen. Fiskare har förelagts vid vite att inte vistas olovligt i de skyddade områdena. Vi har också nekat förnyat fisketillstånd permanent och tillfälligt där misstänkta överträdelser av otillåtet fiske har kunnat konstateras.

Ingemar Berglund, chef, avdelningen för fiskförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten, HaV