World Food program tilldelas Nobels fredspris 2020

Nobels fredspris 2020 tilldelas World Food Program (FN:s livsmedelsprogram) för “its efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict-affected areas and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict.”

– Vi gratulerar World Food Program till Nobels fredspris 2020. Priset synliggör att vi behöver en ny syn på säkerhet. Istället för att investera i grundläggande behov som mat, boende och sjukvård satsas resurserna idag på upprustning och vapen. Världen spenderar varje år över 1900 miljarder dollar på militära utgifter. En bråkdel skulle räcka för att stoppa svält, säger Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.

Fler citat från Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

– Kriget i Jemen är ett exempel på där förnödenheter blockerats från att nå civilbefolkningen. År 2019 rapporterade den franska webbplatsen Disclose att det svenska företaget Saabs radar- och uppdragssystem Erieye kan ha använts för att upprätthålla blockaden. Under Jemenkrigets första fem år exporterade Sverige krigsmateriel till sex av de stridande parterna i den Saudiledda koalitionen till ett värde av 2,2 miljarder kronor. Det är oacceptabelt och all export, inklusive följdleveranser, måste upphöra omedelbart.

– Bristen på mat riskerar alltid att leda till väpnade konflikter och svält kan användas som vapen i krig genom exempelvis blockader. Att skapa global matsäkerhet är därför ett sätt att förebygga väpnade konflikter.

– Bristen på mat är ett hot mot kvinnors säkerhet, både direkt och indirekt då kvinnor och flickor tvingas söka sig längre bort för att införskaffa mat till sin familj, vilket ökar risken för våld. Flickor gifts också bort för att säkra överlevnad. Bristen på grundläggande behov hindrar kvinnors deltagande som aktörer i samhället.

Ur Feminist policies for climate change som tagits fram av bland andra IKFF inom CONCORD Sverige.

Småskaliga jordbrukare i Latinamerika, Afrika söder om Sahara och Syd- och Östasien, som innehar mindre än fem hektar jordbruksmark, ansvarar för ungefär hälften av den mat som produceras globalt. Kvinnliga jordbrukare från dessa regioner rapporterar att de alltmer behöver skydda sin mark och miljön från ohållbar utvinning och klimatförändringar. När människor tar ställning mot, löper de stora risker att bli trakasserade, hotade eller mördade. Kvinnor som drabbas står inför ett omöjligt val att antingen förlora sin försörjning eller visa motstånd och riskera sina liv.

Källa: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet