Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Svag rättssäkerhet för arbetskraftsmigranter

En granskning gjord av Sveriges Ingenjörer visar på stora brister i systemet för arbetskraftsinvandring. Risken är stor för att människor utnyttjas och att konkurrensen snedvrids på svensk arbetsmarknad. För att komma till rätta med problemen föreslår förbundet ett flertal åtgärder.

– Vår rapport visar på stora brister i kontrollen av den enskilde arbetsmigrantens villkor. I förlängningen innebär det att arbetsgivare utan större risk kan ge dem sämre villkor och lägre löner än de som råder på svensk arbetsmarknad, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Sedan några år tillbaka har Migrationsverket byggt upp ett certifieringssystem för att hantera arbetstillstånd. Certifierade arbetsgivare garanteras en snabbare handläggningstid än övriga arbetsgivare. För kompletta förstagångsansökningar är skillnaden tio dagar jämfört med fem månader. Regelverket anger att arbetskraftsmigranter ska garanteras villkor som håller samma nivå som svenska kollektivavtal eller praxis i branschen.

Bland de högkvalificerade arbetskraftsmigranter som kommer till Sverige varje år från tredje land så står ingenjörs- och datayrken för den huvudsakliga delen. En övervägande majoritet av dessa, 74 procent, är anställda i tredje land och har också de flesta av sina försäkringar tecknade där, inklusive sjukförsäkring och pensionsförsäkring.

– Idag finns det ingen aktör och ingen mekanism i systemet som verifierar att arbetskraftsmigranten har rätt villkor. Vi är kritiska till systemets bristande tillsyn, som gör det lätt för arbetsgivare att bryta mot regelverket utan påföljder. Istället är det arbetskraftsmigranten som straffas genom att utvisas när det är arbetsgivaren som har gjort fel. Det vill vi ändra på, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Sverige har ett kontinuerligt behov av kompetent arbetskraft. Därför är det i grunden bra att det finns ett system som gör det möjligt för högkvalificerade arbetskraftsmigranter att komma hit och arbeta. Det gäller oavsett vilken konjunktur som råder för tillfället.

– Arbetskraftsmigranter som verkar på svensk arbetsmarknad bör täckas av kollektivavtal. På så sätt skulle många av de problem vi ser idag åtgärdas och nivån för deras villkor säkerställas, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer.

Sammanfattning av rapporten

  • Migrationsverkets certifieringssystem ger snabbare hantering av arbetstillstånd men i praktiken saknas kontroll- och tillsynsfunktion för att garantera den enskildes arbetsvillkor och försäkringar
  • Certifieringssystemet har lett till en frisläppt marknad för hantering av arbetstillstånd, sanktionerad av svensk myndighet
  • Det råder stora oklarheter rörande ansvarsförhållanden för de utländska arbetstagare som är anställda i annat land (vilket vanligtvis är fallet för ingenjörer)
  • Den enskilde arbetskraftsmigranten är i stark beroendeställning gentemot arbetsgivaren och har ett svagt skydd mot godtyckliga uppsägningar på grund av sjukdom och liknande

Sveriges Ingenjörers förslag:

– Migrationsverket måste avskaffa sitt certifieringssystem och ersätta det med en garanti på max 90 dagars handläggningstid för kompletta ansökningar oavsett vilken arbetsgivare det gäller.

– Regeringen måste föreslå ny lagstiftning så enbart arbetsgivare med kollektivavtal ges möjlighet att ta in arbetskraft från tredje land.

– Regeringen måste ändra i regelverket så att bindande anställningsavtal blir obligatoriskt med varje arbetstillståndsansökan.

Källa: Sveriges Ingenjörer