Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Börsens disciplinnämnd fäller Modern Times Group MTG AB

Disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har funnit att Modern Times Group MTG AB (”MTG”) brutit mot regelverket för Nasdaq Stockholm (”Regelverket”) och därför meddelat Bolaget ett vite uppgående till två årsavgifter.

Disciplinnämnden konstaterar att MTG brutit mot punkt 3.1 i Regelverket då insiderinformation ur Bolagets bokslutskommuniké för 2019 varit åtkomlig på Bolagets hemsida innan informationen offentliggjordes genom ett pressmeddelande i enlighet med artikel 17 i EU:s marknadsmissbruksförordning och tillhörande genomförandeförordning.

Disciplinnämnden konstaterar att det tillvägagångssätt som synes ha använts för06 att komma åt informationen på Bolagets hemsida tillämpats i flera tidigare fall och att Börsen vid upprepade tillfällen uppmanat emittenter till översyn av system och rutiner för publicering av finansiella rapporter på sina hemsidor för att undvika informationsläckage. Disciplinnämnden ser mot denna bakgrund allvarligt på Bolagets överträdelse och bestämmer påföljden till ett vite om två årsavgifter.

Källa: Nasdaq