Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kampen mot den organiserade brottsligheten: En ny femårig strategi för att stärka samarbete i hela EU och åstadkomma bättre användning av digitala utredningsverktyg

I går lade kommissionen fram en ny EU-strategi för att bekämpa organiserad brottslighet. Den är inriktad på att stärka brottsbekämpningen och det rättsliga samarbetet, angripa den organiserade brottslighetens strukturer och högprioriterade brott, undanröja vinning av brott och säkerställa att ny teknik utnyttjas.

Organiserade brottsnätverk fortsätter att utvecklas och breda ut sig, vilket visar sig på deras snabba anpassning till coronapandemin, bland annat genom ökningen av förfalskade läkemedel och brottslighet på nätet. Organiserade kriminella grupper som är aktiva i Europa är inblandade i en rad olika typer av brottslig verksamhet, främst narkotikahandel, organiserad egendomsbrottslighet, bedrägeri, smuggling av migranter och människohandel. Under 2019 uppgick intäkterna från brott på de största kriminella marknaderna till 1 % av EU:s BNP, dvs. 139 miljarder euro.

I strategin anges vilka verktyg och åtgärder som blir aktuella under de kommande fem åren för att störa kriminella organisationers affärsmodeller och strukturer över gränserna, både online och offline.

– Brottssyndikaten använder allt oftare ny teknik och fångar alla tillfällen att utöka sin brottsliga verksamhet, säger kommissionens vice ordförande Margaritis Schinas, med ansvar för främjandet av vår europeiska livsstil. Den senaste tidens ikoniska fall som EnroChat har visat hur sofistikerade dessa organiserade kriminella nätverk är. Detta visar betydelsen av våra insatser för att bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet. Strategin kommer att bidra till kampen mot dessa brottslingar där den skadar dem mest, genom att undergräva deras affärsmodell, som gynnas av bristande samordning mellan länderna. 

– Det är tydligt att den organiserade brottsligheten måste bekämpas hårdare, säger Ylva Johansson, kommissionär med ansvar för inrikes frågor. De här grupperna är bland de största hoten mot vår säkerhet. De är mycket professionella och verkar i flera länder: 70  procent av de kriminella grupperna är verksamma i fler än tre medlemsstater. De anpassade sig snabbt till pandemin, flyttade ut på nätet och började sälja läkemedel som antingen var falska eller inte ens fanns. Vi har redan upptäckt försök till försäljning av över en miljard vaccindoser. Vår strategi är ett femårigt program för att stärka den europeiska brottsbekämpningen på nätet och i det verkliga livet. Med de åtgärder som vi föreslår i dag kommer vi att övergå från tillfälligt polissamarbete till permanenta polisiära partnerskap, och vi kommer att följa pengarna för att fånga brottslingar i ekonomiska utredningar.

Mål:

  • Förbättrat samarbete när inom brottsbekämpningen och på det rättsliga området Hela 65 procent av de brottsnätverk som är aktiva i EU är internationella. Därför är ett effektivt informationsutbyte mellan polis och domstolar i hela EU avgörande för en effektiv bekämpning av den organiserade brottsligheten. Kommissionen kommer att utvidga, modernisera och stärka finansieringen av den europeiska sektorsövergripande plattformen mot brottshot (Empact). Det är den struktur som sedan 2010 samlar alla berörda europeiska och nationella myndigheter för att identifiera prioriterade brottshot och gemensamt ta itu med dem. Kommissionen kommer att föreslå en uppgradering av Prümramen för utbyte av information om DNA, fingeravtryck och fordonsregistrering. För att skapa bättre förutsättningar för samarbete inom brottsbekämpningen i hela EU utifrån gemensamma regler kommer kommissionen att föreslå en EU-kod för polissamarbete i stället för nuvarande lapptäcke av olika EU-verktyg och multilaterala samarbetsavtal. Målet för 2023 är kompatibla informationssystem för säkerhet, gräns- och migrationshantering. Med sådana på plats kommer brottsbekämpande myndigheter att lättare upptäcka och bekämpa identitetsbedrägerier som ofta används av brottslingar. För att på ett bättre sätt bekämpa kriminella nätverk som verkar internationellt föreslår kommissionen slutligen i dag också att man inleder förhandlingar om ett samarbetsavtal med Interpol.
  • Stöd till effektivare utredningar för att spränga strukturer bakom organiserad brottslighet och fokusera på högprioriterade och särskilt prioriterade brott: Det finns ett behov av att intensifiera samarbetet på EU-nivå för att avveckla strukturerna för organiserad brottslighet. För att säkerställa effektiva insatser mot specifika former av brottslighet kommer kommissionen att föreslå en översyn av EU:s miljöbrottsregler och inrätta en EU-verktygslåda mot varumärkesförfalskning, särskilt när det gäller läkemedel. Den kommer att lägga fram åtgärder med inriktning på olaglig handel med kulturföremål. I dag lägger kommissionen också fram en strategi för att bekämpa människohandel.
  • Så ser vi till att brott inte lönar sig: Över 60 procent av de kriminella nätverk som är aktiva i EU är inblandade i korruption och över 80 procent använder lagliga företag som fasad för sin verksamhet. Samtidigt förverkas endast en procent av de kriminella tillgångarna. Kampen mot den svarta ekonomin är avgörande för att upptäcka, bestraffa och avskräcka från brott. Kommissionen kommer att föreslå en översyn av EU:s regler om förverkande av vinning av brott, utveckla EU:s penningtvättsregler, främja tidiga utredningar av ekonomisk brottslighet och utvärdera EU:s befintliga korruptionsregler. Tack vare detta kommer infiltration i den lagliga ekonomin att kunna förhindras.
  • Anpassa polisen och domstolorna till den digitala tidsåldern: Brottslingar kommunicerar och begår brott på nätet och lämnar digitala spår efter sig. Eftersom 80 procent av brotten har digitala inslag, behöver polisen och domstolarna snabb tillgång till digitala ledtrådar och bevis. De måste också kunna använda modern teknik och utrustas med verktyg och färdigheter för att hålla jämna steg med moderna brottsmetoder. Kommissionen kommer att analysera och skissera möjliga strategier för datalagring. Dessutom föreslås en lösning för att ge laglig tillgång till krypterad information i samband med brottsutredningar och åtal som också skulle skydda säkerheten och konfidentialiteten i kommunikationen. Kommissionen avser också att samarbeta med berörda EU-byråer för att förse nationella myndigheterna med verktyg, kunskap och operativ expertis som behövs för att genomföra digitala utredningar.

Källa: Europeiska kommissionen