Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Saabs resultat januari-mars 2021: Fortsatt god order- och försäljningstillväxt

Saab presenterar resultatet för januari-mars 2021.

Höjdpunkter Q1 2021

  • Orderökning om 22% och stärkt position på strategiska marknader.
  • Försäljningstillväxt på 13% drivet av den starka orderstocken och en hög aktivitetsnivå.
  • EBITDA uppgick till MSEK 1 066 (914), motsvarande en marginal på 11,7%.
  • Rörelseresultatet var MSEK 597 (560) och motsvarade en marginal på 6,6%.
  • Operationella kassaflödet uppgick till MSEK -160 (-1 582).
  • Ordrar/milstolpar: Gripen C/D supportkontrakt till Sverige, ordrar på Carl-Gustaf samt leverans av tredje GlobalEye till Förenade Arabemiraten.
  • Ny organisationsstruktur implementeras 1 juli 2021, för ökat fokus på effektivitet och en tydligare koppling mellan affärsområde, kärnområden och tjänster samt förenklad kundinteraktion.

Micael Johansson, vd och koncernchef Saab kommentar:

Fortsatt god order- och försäljningstillväxt

Under det första kvartalet fortsatte vi att implementera Saabs tillväxtstrategi, trots de utmanande förhållanden som följer av den pågående pandemin. Målet är att utveckla fler hemmamarknader globalt och stärka Saabs marknadsposition. Saab har en fortsatt god orderingång som växte med 22 procent under första kvartalet. Utvecklingen drevs av stora ordrar inom den försvarsrelaterade verksamheten. Orderingången förbättrades på flera marknader där Saab är aktiva men utvecklingen var särskilt stark i Sverige.

Under kvartalet tecknades ett underhållskontrakt för Gripen C/D till Sverige och ordertillväxten drevs även av fortsatta orderavrop mot de befintliga ramavtalen avseende Carl-Gustaf MK4 till USA och Estland samt ordrar till Australien. Under kvartalet tecknade Saab även en affär för leverans av siktes- och eldledningssystemet UTAAS. Orderstocken uppgick till SEK 97 miljarder.

Saabs försäljning ökade med 13 procent under kvartalet. Utvecklingen möjliggjordes av den starka orderstocken och en hög aktivitetsnivå i Saabs stora program. Fyra av sex affärsområden uppvisade organisk tillväxt. Samtidigt fortsatte nedgången i den civila flygmarknaden att påverka Saabs civila verksamhet, huvudsakligen inom IPS, negativt.

Vinstnivån i verksamheten förbättrades under kvartalet. EBITDA för koncernen ökade med 17 procent och uppgick till MSEK 1 066, utvecklingen drevs främst av ökningar inom Dynamics, Surveillance och Support and Services. Rörelseresultatet för koncernen ökade med 7 procent och uppgick till MSEK 597 (560) för kvartalet, vilket motsvarade en marginal på 6,6 procent (7,0%). Även om riskerna relaterade till Covid-19 kvarstår, såväl som nedgången i den civila flygindustrin, så hanteras dessa effekter med riskavsättningarna och aktiviteterna vi initierade under 2020.

Det operationella kassaflödet förbättrades i jämförelse med samma period föregående år och uppgick till MSEK -160 (-1 582). Kassaflödesförbättringen är ett resultat av högre EBITDA, lägre investeringar och erhållna milstolpebetalningar.

Utöver internationell expansion, fokuserar vi under 2021 även på att förbättra koncernens operationella effektivitet. Nyligen offentliggjordes en ny organisationsstruktur där sex affärsområden blir fyra, för en tydligare koppling mellan affärsområde, kärnområden och tjänster samt förenklad kundinteraktion. Detta skall börja gälla från och med 1 juli med syfte att öka effektiviteten. Inom denna förändring, skapas en ny roll i koncernledningen, Operational Excellence. Denna funktion ska fokusera på och förbättra effektivitet avseende projekt-genomförande, kvalitet, leverantörskedjan, inköp och IT. Den nya strukturen kommer att bidra till Saabs långsiktiga mål.

Saab har en god finansiell ställning och vi fortsätter våra åtgärder för att förbättra effektiviteten, bibehålla teknikledarskap och stärka marknadspositionen. Sammantaget ger detta Saab en bra utgångspunkt för att leverera på våra mål. Vi bibehåller vår prognos för helåret 2021.

Finansiell översikt

MSEK Jan-mar 2021 Jan-mar 2020  Förändring, % Helår 2020 
Orderingång 5 871 4 823 22 42 328
Orderstock 97 211 90 234 8 99 816
Försäljningsintäkter 9 088 8 040 13 35 431
Bruttoresultat 1 934 1 880 3 5 676
Bruttomarginal, % 21,3 23,4 16,0
EBITDA 1 066 914 17 2 833
EBITDA-marginal, % 11,7 11,4 8,0
Rörelseresultat (EBIT) 597 560 7 1 315
Rörelsemarginal, % 6,6 7,0 3,7
Periodens resultat 396 342 16 1 092
varav moderbolagets aktieägares andel 392 334 17 1 073
Resultat per aktie efter utspädning, SEK ¹⁾ 2,94 2,50 8,01
Räntabilitet på eget kapital, % ²⁾ 5,2 9,3 5,1
Operationellt kassaflöde -160 -1 582 2 773
Fritt kassaflöde -265 -1 700 3 753
Fritt kassaflöde per aktie efter utspädning, SEK -1,99 -12,71 28,03
¹⁾ Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 133 213 468 133 701 893 133 877 141
²⁾ Räntabilitet på eget kapital beräknas på en rullande 12-månadersperiod.

Källa: Saab