Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Avrådan från att äta insjöfisk i Stockholm

Stockholms stad avråder från att äta fisk som är fångad i någon av åtta utpekade sjöar. Nya och sänkta riktvärden på EU-nivå av PFAS-ämnen visar att det inte är lämpligt att äta fisken. Avrådan gäller tills vidare. Utpekade sjöar är: Magelungen, Drevviken, Brunnsviken, Flaten, Årstaviken, Ulvsundasjön, Sicklasjön och Riddarfjärden.

–  De mängder av PFAS vi får i oss orsakar inte akuta hälsoproblem, men ämnena lagras länge i kroppen. Det är därför viktigt att begränsa, eller avstå från, att regelbundet äta fisk som man vet innehåller höga halter av PFAS. Som en försiktighetsåtgärd väljer vi alltså att avråda från konsumtion av fisk från de vatten där miljökvalitetsnormen överskrids, säger Maria Pettersson, miljöutredare på Miljöförvaltningen i Stockholms stad.

Regelbundna mätningar

Stockholms stad följer sedan länge vattenkvaliteten i stadens sjöar och vattendrag. En del av arbetet är att regelbundet genomföra mätningar av halter av PFAS-ämnen i fisk. Livsmedelsverket har föreslagit att miljökvalitetsnormen för PFOS i fisk ska gälla som temporär åtgärdsnivå. 2020 sänkte den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) kraftigt det hälsobaserade riktvärdet för det tolererbara veckointaget.

Överskrider miljökvalitetsnormen

Fisk från åtta av stadens sjöar och vattendrag överskrider miljökvalitetsnormen på 9,1 mikrogram PFOS per kilo fiskmuskel och mot bakgrund av detta samt Efsa:s nya riktvärde avråder därför staden från konsumtion av fisk från de aktuella sjöarna. Detta ska dock inte ses som en avrådan från att fiska.

–  Vi kommer nu att ytterligare utöka mätningarna. Samtidigt fortsätter det proaktiva arbetet för att få ner de höga halterna. Livsmedelsverket rekommenderar även att kommunerna tar fram lokala kostrekommendationer, vilket är ett arbete vi nu påbörjar, säger Maria Pettersson.

Mätresultat

Sjöar (i bokstavsordning). Övriga undersökta sjöar ligger under åtgärdsnivå. PFOS (µg/kg vv muskel abborre)
Medelvärde för år 2018-2020. Livsmedelverkets åtgärdsnivå är satt till 9,1 µg/kg.
Brunnsviken 14,5
Drevviken 18,4
Flaten 9,7
Magelungen 44,7
Riddarfjärden 11,0
Sicklasjön 11,5
Ulvsundasjön 12,2
Årstaviken  12,5

Fakta

PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en stor grupp ämnen. De förekommer inte naturligt, utan började framställas i mitten av 1900-talet på grund av sina speciella kemiska egenskaper. De största källorna till PFAS i mat är enligt Efsa dricksvatten, fisk, frukt och ägg. Flera PFAS-ämnen har förbjudits men många finns kvar i miljön långt efter att de slutat användas. PFOS är det ämne i PFAS-gruppen som förekommer i högst halt i fisk.

Källa: Stockholm Stad