Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

2021 års strategiska framsynsrapport – en förstärkning av EU:s långsiktiga kapacitet och handlingsfrihet

EU kommissionen antog i förra veckan den andra årliga strategiska framsynsrapporten – ”EU:s kapacitet och handlingsfrihet”. I rapporten presenteras ett framåtsyftande och multidisciplinärt perspektiv på EU:s öppna strategiska autonomi i en alltmer multipolär och ifrågasatt världsordning.

Kommissionen har identifierat fyra stora globala tendenser som påverkar EU:s kapacitet och handlingsfrihet – klimatförändringar och andra miljömässiga utmaningar, digital hyperkonnektivitet och teknisk omställning, angrepp på demokratin och värden samt förändringar i världsordningen och demografi. I rapporten fastställs även tio viktiga åtgärdsområden där EU kan ta vara på möjligheten att utöva sitt globala ledarskap och sin öppna strategiska autonomi. Den strategiska framsynen fortsätter på så vis att genomsyra kommissionens arbetsprogram och prioriteringar.

– EU:s invånare upplever nästan dagligen att globala utmaningar, såsom klimatförändringar och den digitala omställningen, har en direkt inverkan på deras liv, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Vi känner att vår demokrati och våra europeiska värden ifrågasätts, både externt och internt, eller att Europa måste anpassa sin utrikespolitik på grund av den förändrade världsordningen. Tidigare och bättre information om sådana tendenser kommer hjälpa oss att hantera dessa viktiga frågor i tid och styra unionen i en positiv riktning.

– Även om vi inte vet vad framtiden bär i sitt sköte kommer en bättre förståelse av viktiga megatrender, osäkerheter och möjligheter att förstärka EU:s långsiktiga kapacitet och handlingsfrihet, säger Maroš Šefčovič, vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor. I denna strategiska framsynsrapport ligger därför fokus på fyra megatrender som har stor inverkan på EU, och där identifieras tio åtgärdsområden för att förbättra vår öppna strategiska autonomi och befästa vårt globala ledarskap fram till 2050. Pandemin har stärkt argumenten för våra ambitiösa strategiska val, och den här rapporten kommer att hjälpa oss att behålla vårt fokus.

Tio strategiska områden för politiska åtgärder

  1. Säkerställa hållbara och resilienta hälso- och sjukvårdssystem och livsmedelssystem.
  2. Säkra energi till rimligt pris och en utfasning av fossila bränslen.
  3. Stärka kapaciteten inom datahantering, artificiell intelligens och spetsteknologi.
  4. Säkra och diversifiera tillgången till kritiska råvaror.
  5. Sträva efter världsledande EU-standarder.
  6. Bygga resilienta och framtidssäkra ekonomiska och finansiella system.
  7. Utveckla och bibehålla färdigheter och talanger som motsvarar EU:s ambitioner.
  8. Förbättra säkerhets- och försvarskapaciteten och tillgången till rymden.
  9. Arbeta med globala partner för att främja fred, säkerhet och välstånd för alla.
  10. Stärka institutionernas resiliens.

Vad händer nu?

Kommissionen kommer att fortsätta genomföra agendan för strategisk framsyn för innevarande policycykel, och använda den som grund för initiativ i arbetsprogrammen inför nästa år. Den 18–19 november kommer kommissionen att anordna den årliga konferensen om det europeiska systemet för strategisk och politisk analys för att diskutera ämnet för nästa års strategiska framsynsrapport – den gröna och den digitala omställningen, och hur de ömsesidigt kan stärka varandra, t.ex. genom ny teknik. Det EU-omfattande nätverket för framsyn med framtidsministrarna i alla medlemsländerna kommer fortsätta att förstärka framsynskapaciteten inom medlemsländernas förvaltningar. Under de kommande veckorna kommer kommissionen även att slutföra ett offentligt samråd om dess resultattavlor för resiliens. De är ett nytt verktyg för att bedöma resiliensen på ett mer övergripande sätt i EU och medlemsländerna. Detta kommer bidra till att kunna mäta det sociala och ekonomiska välbefinnandet utifrån andra parametrar än BNP. Ett offentligt samråd om kommissionens utkast till resultattavlor för resiliens pågår till och med den 30 september.

Källa: Europeiska kommissionen