Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kommissionen gör 2022 till Europaåret för ungdomar

Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännagav i 2021 års tal om tillståndet i unionen att 2022 ska bli Europaåret för ungdomar, och i fredags antog kommissionen det formella förslaget. Europa behöver ungdomarnas vision, engagemang och deltagande i att bygga en bättre framtid som är grönare, mer digital och mer inkluderande. Syftet med det här förslaget är att ge ungdomarna fler och bättre möjligheter för framtiden. 

Kommissionen offentliggör också sin senaste ungdomsrapport med en översikt över de unga européernas situation när det gäller utbildning, lärande, sysselsättning och delaktighet i det civila och politiska livet.

Under Europaåret för ungdomar avser kommissionen att, i samarbete med Europaparlamentet, medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, berörda parter och ungdomarna själva, genomföra följande:

  • Uppmärksamma och stödja den generation som har offrat mest under pandemin, och ge dem nytt hopp, ny kraft och ny framtidstro genom att belysa hur den gröna och den digitala omställningen kan erbjuda nya perspektiv och möjligheter.
  • Uppmuntra alla ungdomar, särskilt dem med sämre förutsättningar och från mindre gynnade eller utsatta grupper, från landsbygdsområden eller avlägsna områden, att bli aktiva medborgare och agera för positiv förändring.
  • Främja de möjligheter som EU:s politik för ungdomar innebär när det gäller att stödja deras personliga, sociala och yrkesmässiga utveckling. Europaåret för ungdomar infaller samtidigt med genomförandet av NextGenerationEU, som ska ge sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter av god kvalitet.
  • Hämta inspiration från unga människors handlingar, visioner och insikter för att ytterligare stärka och blåsa nytt liv i det gemensamma EU-projektet med hjälp av konferensen om Europas framtid.

Kommissionen håller nu på att utforma aktivitetsprogrammet och alla berörda parter kommer att uppmanas att lämna in idéer och förslag. En särskild undersökning på ungdomsportalen kommer att lanseras under de närmaste dagarna. Under hela året kommer kommissionen tillsammans med andra EU-institutioner, medlemsländerna, organisationer i det civila samhället och ungdomar att organisera en rad aktiviteter på EU-nivå och på nationell, regional och lokal nivå och planera nya initiativ. Evenemangen kommer att handla om de frågor som påverkar ungdomar mest, enligt de prioriteringar som gjordes i ungdomsmålen, till exempel jämlikhet och inkludering, hållbarhet, psykisk hälsa och välbefinnande samt sysselsättning av god kvalitet. Även ungdomar utanför EU kan delta. Medlemsländerna uppmanas därför att utse en nationell samordnare som ska ansvara för att organisera landets deltagande i Europaåret för ungdomar.

Kommissionens förslag ska nu diskuteras av parlamentet och rådet, och yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén kommer att beaktas. Evenemangen och aktiviteterna förväntas inledas i januari.

Kommissionärernas uttalanden

– Pandemin har berövat ungdomarna många möjligheter – som att träffa nya vänner och att uppleva och utforska nya kulturer, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Även om de inte kan få tillbaka den tiden föreslår vi i dag att 2022 ska utses till Europaåret för ungdomar. Från klimatet, till samhälle och digital omställning – i alla frågor står de unga människorna i centrum för vårt beslutsfattande och våra politiska prioriteringar. Vi lovar att lyssna på dem, så som vi gör under konferensen om Europas framtid, och vi vill arbeta tillsammans för att forma unionens framtid – en union som är starkare om den tar till sig ungdomarnas ambitioner, värderingar och djärva satsningar.

– Unionen är ett område med frihet, värderingar, möjligheter och solidaritet som är unikt i världen, säger Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. När vi nu tar oss ur pandemin och är starkare än någonsin, kommer Europaåret för ungdomar 2022 att främja dessa principer för och tillsammans med den unga generationen i hela Europa. Det är vår plikt att skydda dem och stärka deras inflytande eftersom deras mångfald, mod och styrka är avgörande för vår framtid som européer.

– Europaåret för ungdomar bör leda till ett paradigmskifte i hur vi inkluderar ungdomarna i politiken och beslutsfattandet, säger Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor Målen för det här året är att vi ska lyssna, engagera oss och främja konkreta möjligheter för ungdomar. Vi måste också överbrygga klyftan mellan generationerna. Dagens ungdomar är mindre intresserade av de traditionella formerna av deltagande – de är aktiva genom att stå upp för vad de tror på och engagerar sig på nya sätt. Med det här året vill vi hylla och bekräfta ungdomarnas engagemang. Med det här beslutet inleder vi en process för att gemensamt med alla berörda parter bidra till ett framgångsrikt år.

Bakgrund

Europaåret för ungdomar infaller samtidigt med NextGenerationEU, som ger nya framtidsutsikter för unga människor, däribland sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter av god kvalitet för framtidens Europa, och som stöder ungdomarnas deltagande i samhället.

Europaåret för ungdomar ska skapa synergier med och komplettera andra EU-program som är inriktade på ungdomar på alla politikområden: från landsbygdsutveckling inriktad på unga lantbrukare till forskning och innovation, från sammanhållning till åtgärder mot klimatförändringarna, däribland EU-program med internationell eller gränsöverskridande inriktning.

Förutom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren, med en budget på 28 miljarder respektive 1 miljard euro för den innevarande finansieringsperioden, skapar ungdomsgarantin och sysselsättningsinitiativet för unga fler möjligheter för unga. Under 2022 kommer också ett nytt program med namnet Alma att lanseras. Det ska ge mindre gynnade ungdomar möjlighet att arbeta utomlands under en period.

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 är grunden för EU:s ungdomspolitiska samarbete. Den stöder ungdomars deltagande i det demokratiska arbetet och målet är att säkerställa att alla ungdomar deltar i samhället. EU:s ungdomsdialog är ett centralt verktyg i dessa satsningar.

Slutligen finns konferensen om Europas framtid, som ska sammanfatta sina slutsatser även under 2022. Konferensen ska säkerställa att unga människors åsikter och tankar om unionens framtid tas till vara. En tredjedel av deltagarna i de europeiska medborgarpanelerna och av panelens företrädare i plenarförsamlingarna är ungdomar, och ordföranden för det europeiska ungdomsforumet deltar också i plenarförsamlingarna.

Källa: Europeiska kommissionen