Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Rättvis beskattning: EU-kommissionen föreslår snabbt införlivande av den internationella överenskommelsen om minimiskatt för multinationella företag

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv som ska garantera en lägsta effektiv skattesats för stora multinationella koncerner. Genom detta förslag infriar EU sitt löfte om att agera snabbt och gå i bräschen för genomförandet den historiska överenskommelsen om en global skattereform, som syftar till att skapa ett rättvist, transparent och stabilt ramverk för bolagsbeskattning.

Kommissionens förslag kommer tätt inpå den internationella överenskommelsen och anger hur den princip om en effektiv skattesats på 15 % – som 137 länder nu har enats om – ska tillämpas i praktiken inom EU. Förslaget innehåller gemensamma regler för hur den effektiva skattesatsen ska beräknas, så att den tillämpas korrekt och enhetligt i hela EU.

– Genom att vi agerar snabbt för att anpassa oss till den långtgående OECD-överenskommelsen gör Europa sitt för att skapa ett mer rättvist globalt system för bolagsbeskattning, säger Valdis Dombrovskis, verkställande vice ordförande med ansvar för en ekonomi för människor. Detta är särskilt viktigt vid en tidpunkt då vi behöver öka den offentliga finansieringen för en rättvis hållbar tillväxt och investeringar, men även tillgodose behoven av offentliga finanser för att både hantera pandemins efterverkningar och driva på den gröna och den digitala omställningen. Att OECD-överenskommelsen om en effektiv minimiskatt omsätts i EU:s lagstiftning är avgörande för att motverka skatteflykt och skattefusk, men samtidigt förhindra en ”kapplöpning mot botten” genom en osund skattekonkurrens mellan olika länder. Det är ett stort framsteg för vår agenda för en rättvis beskattning.

– I oktober i år ställde sig 137 länder bakom en historisk multilateral överenskommelse om att omvandla den globala bolagsbeskattningen för att komma till rätta med långvariga orättvisor utan att skada konkurrenskraften, säger Paolo Gentiloni, kommissionär med ansvar för ekonomi. Bara två månader senare tar vi det första steget mot att sätta stopp för den kapplöpning mot botten på skatteområdet som skadar EU och dess ekonomier. Det direktiv som vi lägger fram kommer att se till att den nya lägsta effektiva skattesatsen på 15 % för stora företag kommer att tillämpas på ett sätt som är helt förenligt med EU:s lagstiftning. Vi kommer att följa upp med ett andra direktiv nästa sommar för att genomföra överenskommelsens andra pelare, som handlar om omfördelning av beskattningsrätten, så snart den relevanta multilaterala konventionen har undertecknats. EU-kommissionen har arbetat hårt för att få till stånd denna överenskommelse och jag är stolt över att vi i dag går i främsta linjen när den nu rullas ut globalt.

De föreslagna reglerna ska gälla alla stora koncerner, såväl inhemska som internationella, som har ett moderbolag eller ett dotterbolag i ett EU-land. Om den lägsta effektiva skattesatsen inte tillämpas av det land där ett lågbeskattat företag är etablerat finns det bestämmelser om att det EU-land där moderbolaget ligger ska ta ut en extra skatt. Förslaget ser dessutom till att företag faktiskt beskattas i situationer där moderbolaget är beläget utanför EU i ett lågskatteland som inte tillämpar likvärdiga regler.

Förslaget innehåller även vissa undantag, vilket är i linje med den globala överenskommelsen. För att minska effekten på koncerner som faktiskt bedriver verksamhet ska företagen kunna exkludera inkomster motsvarande 5 % av värdet på materiella tillgångar och 5 % av lönekostnaderna. Enligt reglerna får även minimala vinstbelopp exkluderas för att minska bördan för regelefterlevnad i lågrisksituationer. Det betyder att om den genomsnittliga vinsten och intäkterna för en multinationell koncern i en jurisdiktion ligger under vissa gränsvärden så exkluderas denna inkomst vid beräkning av skattesatsen.

Bakgrund

Minimiskatten för bolag är den ena av två pelare i den globala överenskommelsen – den andra är en delvis omfördelning av beskattningsrätten (kallad ”pelare 1”). Detta kommer att anpassa de internationella reglerna för hur beskattningen av vinsterna i de största och mest lönsamma multinationella bolagen fördelas mellan länder för att ta hänsyn till nya affärsmodeller och att företag kan bedriva verksamhet utan någon fysisk närvaro. EU-kommissionen kommer även lägga fram ett förslag om omfördelningen av beskattningsrätten under 2022, så snart de tekniska aspekterna av den multilaterala konventionen har fastställts.

Vad händer nu?

EU-kommissionens skatteagenda kompletterar OECD-överenskommelsen, men är mer omfattande. Före slutet av 2023 kommer vi även offentliggöra ett nytt ramverk för bolagsbeskattning i EU som ska minska den administrativa bördan för företag som verkar i flera medlemsländer, undanröja skattehinder och skapa ett mer företagsvänligt klimat på den inre marknaden.

Källa: Europeiska kommissionen