Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Kommissionen vill att miljömässig hållbarhet ska vara en betydande del av EU:s utbildningssystem

Kommissionen offentliggjorde i veckan ett förslag till rådets rekommendation om lärande för miljömässig hållbarhet. Syftet med förslaget är att stödja medlemsländerna, skolor, lärosäten, icke-statliga organisationer och alla utbildningsanordnare när det gäller att ge studerande förståelse för och färdigheter i hållbarhet, klimatförändringar och miljön.

I en ny europeisk kompetensram för hållbarhet, som också offentliggjorts i veckan av gemensamma forskningscentrumet, kartläggs de färdigheter som behövs för den gröna omställningen, t.ex. kritiskt tänkande, initiativtagande, respekt för naturen och förståelse för den påverkan som vardagliga handlingar och beslut har på miljön och på klimatet.

– Ungas deltagande har revolutionerat sättet som vi ser på klimatet och miljön, säger Margaritis Schinas, vice ordförande med ansvar för främjande av vår europeiska livsstil. Genom våra ungdomsprogram, Europeiska solidaritetskåren och DiscoverEU, främjar vi hållbarhetskampanjen med hjälp av våra unga. Detta är ytterligare ett steg i arbetet mot en bättre integrering av hållbarhet i utbildningar.

– Det görs otroligt mycket över hela Europa för att få barn, unga och vuxna att lära sig om och engagera sig i klimatförändringar, biologisk mångfald och hållbarhet, säger Mariya Gabriel, kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor. Vårt mål är att bygga på dessa insatser och ha ett nära samarbete med medlemsländerna för att göra hållbarhet till en betydande del av utbildningssystemen. Alla studerande behöver från en tidig ålder få möjligheter att förstå och agera för miljömässig hållbarhet, för att skydda vår planet och vår framtid.

I kommissionens förslag uppmanas medlemsländerna till följande:

  • Ge studerande i alla åldrar tillgång till inkluderande utbildning av hög kvalitet i klimatförändringar, biologisk mångfald och hållbarhet.
  • Fastställa lärande för miljömässig hållbarhet som ett prioriterat område i utbildningspolitiken och i utbildningsprogram för att stödja och göra det möjligt för sektorn att bidra till den gröna omställningen.
  • Uppmuntra och stödja strategier för hållbarhet som omfattar hela institutionen och som inbegriper undervisning och lärande. Utarbeta visioner, planering och styrning. Uppmuntra till aktivt deltagande av studerande och personal. Förvalta byggnader och resurser samt partnerskap med lokalsamhällen och samhället i stort.
  • Mobilisera nationella medel och EU-medel för investeringar i hållbar och grön infrastruktur, utbildning, verktyg och resurser för att öka utbildningens resiliens och beredskap inför den gröna omställningen.

På frågan i en Eurobarometerundersökning vilka områden som borde vara en prioritering för EU under de kommande åren svarade unga i första hand skydda miljön och bekämpa klimatförändringarna (67 %) och därefter förbättra allmän utbildning och yrkesutbildning (56 %). Detta visar hur viktigt det är att vi agerar.

Även i Erasmus+-programmet för 2021–2027 finns ett tydligt fokus på den gröna omställningen i utbildning. I 2022 års arbetsprogram prioriteras utbildningsanordnare som utvecklar projekt för grön kompetens och gröna färdigheter, framtidsinriktade läroplaner och planerade hållbarhetsstrategier. En särskild ansökningsomgång för storskaliga projekt kommer att tillhandahålla finansiering för att fastställa, utveckla och testa innovativa utbildningsstrategier för miljömässig hållbarhet. Kommissionen kommer också att tillhandahålla utbildningsmöjligheter och praktikgemenskaper för utbildare genom School Education Gateway och eTwinning. Kommissionens nya europeiska område för utbildning möjliggör enkel tillgång till uppgifter om utbildningar i EU, t.ex. särskild information om grön utbildning.

Vad händer nu?

Medlemsländerna ska diskutera kommissionens förslag, för att därefter antas av EU:s utbildningsministrar. Kommissionen kommer att stödja genomförandet av rekommendationen med hjälp av utbildning och utbyten mellan medlemsländerna, berörda parter och partnerländer.

Bakgrund

Under utarbetandet av förslaget genomförde kommissionen breda samråd om den nuvarande situationen gällande utbildningsmöjligheter för miljömässig hållbarhet i EU. I en opinionsundersökning som genomfördes perioden juni–september 2021 kom det in fler än 1 300 svar och 95 ståndpunktsdokument. Synpunkter samlades även in under ett antal digitala samrådsseminarier med politiska beslutsfattare, lärare, ungdomsorganisationer, arbetsmarknadens parter, forskare och andra berörda organ och organisationer. I samråden betonades den betydande roll som utbildning har i att hjälpa människor att förstå miljömässig hållbarhet och att agera.

I opinionsundersökningen svarade 71 % att utbildningssektorn är viktigast i detta hänseende, följt av offentliga myndigheter och regeringar (56 %) och media (34 %). Att ge lärare, utbildare, ungdomsledare och akademisk personal yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter av hög kvalitet i miljö- och hållbarhetsfrågor ansågs vara den främsta prioriterade insatsen samt att göra hållbarhet till ett gränsöverskridande ämne i läroplaner och utbildningsprogram.

Källa och foto: Europeiska kommissionen