Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Anhörigas vårdinsatser motsvarar 152 miljarder kronor om året

Björn Ekman, docent och hälsoekonom vid forskargruppen för socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet, har i samverkan med Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Linnéuniversitetet genomfört en studie där man har skattat kostnaderna av att ge vård, omsorg eller stöd till en närstående. Studien visar att vård av närstående kostar cirka 152 miljarder kronor per år. Det motsvarar cirka 3 procent av BNP. 

De största kostnaderna utgörs av inkomstbortfall för den som vårdar en närstående (55%). Betydande kostnader uppstår också i form av direkta kostnader för vården, till exempel vid transporter eller inköp av hjälpmedel. Studien visade också att vård av en närstående inverkar på den anhöriges sömn, vilket kan ha en effekt på dennes produktivitet och därmed utgöra en indirekt kostnad för vård av
närstående.

Att ersätta den informella vård som anhöriga ger med insatser av undersköterskor skulle kosta samhället närmare 194 miljarder kronor. För den enskilde anhörigvårdaren handlar det i genomsnitt om cirka 128 000 kronor om året.

– Därmed utgör den informella vården en betydande ekonomisk börda för vårdgivaren men också för samhället i stort, konstaterar Björn Ekman.

Källa: Nationellt kompetenscentrum anhöriga