Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Svenska utsläpp ökade förra året

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökade under 2021 i jämförelse med 2020, visar preliminär statistik från SCB.

De totala växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi uppgick till 48,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter under 2021. Det är en ökning med 2,1 procent jämfört med 2020.

– Utsläppen ökade framför allt från tillverkningsindustrin och energibranschen förra året, säger Nils Brown, utredare på SCB.

I tillverkningsindustrin ökade utsläppen med 6,1 procent.

– Den största utsläppsökningen där syns inom tillverkning av petroleum- och kemikalieprodukter. Den preliminära statistiken visar på en ökning med 13,9 procent.

I el, gas och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall var utsläppen 4,7 procent högre förra året än 2020. Det kan härledas till en ökad användning av fossila bränslen.

– Användningen av fossila bränslen inom energibranschen tenderar att öka med lägre utomhustemperatur och 2021 var ett relativt kallt år.

Coronaeffekt

Den ökade mängden utsläpp i fjol kan ses i ljuset av att utsläppen minskade rejält under 2020 jämfört med 2019, vilket till stor var en följd av coronapandemin.

Bland annat minskade utsläppen från transportbranschen med över 30 procent under 2020, vilket till stor berodde på minskade utrikes- och inrikesflyg.

– Under både 2020 och 2021 präglades utsläppsnivåerna av coronapandemin. Om man i stället jämför växthusgasutsläppen under 2021 med 2019 så var de 8,7 procent lägre förra året, säger Nils Brown.

Utsläpp från ekonomin

SCB:s miljöräkenskaper redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Utgångspunkten är den svenska ekonomins miljöpåverkan oavsett var i världen den sker.

Sveriges BNP ökade med 4,8 procent i fjol, jämfört med 2020. Det innebär att den så kallade växthusgasintensiteten minskade med 2,6 procent och därmed fortsätter att ha en minskad trend.

– Det betyder att utsläppen av växthusgaser per producerad krona i ekonomin minskar, säger Nils Brown.

Fakta: SCB:s miljöräkenskaper

Olika växthusgaser bidrar olika mycket till den globala uppvärmningen. För att kunna jämföras räknas de i statistiken om till att motsvara koldioxid (koldioxidekvivalenter) enligt en internationell metod från FN:s klimatpanel IPCC.

SCB:s miljöräkenskaper redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Det ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Även Naturvårdsverket publicerar statistik om preliminära utsläpp, men utifrån ett territoriellt perspektiv: utsläpp och upptag som skett inom Sveriges gränser. Naturvårdsverket redovisar internationella transporter separat.

Källa: SCB