Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

REPowerEU: En plan för att snabbt minska beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen

Europeiska kommissionen har i förra veckan lagt fram REPowerEU-planen, som svar på svårigheter och störningar på den globala energimarknaden till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Europas energisystem måste ställas om av två brådskande skäl: För det första måste EU:s beroende av ryska fossila bränslen upphöra. De används som ett ekonomiskt och politiskt vapen och kostar skattebetalarna i EU närmare 100 miljarder euro per år. Klimatkrisen måste åtgärdas.

Genom att agera som union kan Europa snabbare fasa ut beroendet av ryska fossila bränslen. 85 % av invånarna i EU anser att EU bör minska sitt beroende av rysk gas och olja så snart som möjligt, som stöd för Ukraina. Åtgärderna i REPowerEU-planen kan bidra till att detta mål uppnås, genom energibesparingar, diversifiering av energiförsörjningen och ett snabbare införande av förnybara energikällor som ersättning för fossila bränslen i bostäder, industrin och elproduktion.

Den gröna omställningen kommer att stärka den ekonomiska tillväxten, tryggheten och klimatåtgärderna för både EU och våra partner. Faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF) är själva kärnan i REPowerEU-planen, med stöd till samordnad planering och finansiering av gränsöverskridande och nationell infrastruktur samt energiprojekt och energireformer. Kommissionen föreslår riktade ändringar av RRF-förordningen för att integrera särskilda REPowerEU-kapitel i medlemsländernas befintliga återhämtnings- och resiliensplaner, utöver det stora antalet relevanta reformer och investeringar som redan finns i återhämtnings- och resiliensplanerna. De landsspecifika rekommendationerna i den europeiska planeringsterminen 2022 kommer att bidra till processen.

Energibesparingar

Energibesparingar är den snabbaste och enklaste åtgärden för att hantera den rådande energikrisen och få ned elräkningarna. Kommissionen föreslår en förstärkning av långsiktiga energieffektivitetsåtgärder, däribland en ökning från 9 % till 13 % av det bindande energieffektivitetsmålet inom ramen för 55 %-paketet i den europeiska gröna given. Om vi genomför energibesparingar nu är vi förberedda på potentiella utmaningar nästa vinter. Därför offentliggör kommissionen i dag även ett meddelande om energibesparingar i EU med beskrivningar av kortsiktiga beteendeförändringar som kan minska behovet av gas och olja med 5 %. Medlemsländerna uppmuntras också att inleda särskilda informationskampanjer som vänder sig till hushåll och industrin. Dessutom uppmuntras medlemsländerna att använda finanspolitiska åtgärder för att stimulera till energibesparingar, t.ex. sänkta momssatser på energieffektiva värmesystem, byggnadsisolering samt apparater och produkter. Kommissionen fastställer även beredskapsåtgärder vid allvarliga störningar i försörjningen och kommer att utfärda en vägledning om prioriteringskriterier för kunder och främja en samordnad EU-plan för minskning av efterfrågan.

Diversifiering av försörjningen och stöd till våra internationella partner

EU har i flera månader samarbetat med internationella partner för att diversifiera försörjningen och har säkrat rekordhöga importnivåer för flytande naturgas och större leveranser av gas i rörledning. EU:s energiplattform, som nyligen inrättades, får stöd av regionala arbetsgrupper och kommer att möjliggöra frivilliga gemensamma inköp av gas, flytande naturgas och vätgas genom att samla efterfrågan, optimera infrastrukturanvändningen och samordna kontakter med leverantörer. Som ett nästa steg, som är kopierat från ambitionen i det gemensamma programmet för vaccininköp, ska kommissionen överväga en mekanism för gemensamma inköp som kommer att användas för att förhandla och avtala om gasinköp för de deltagande medlemsländernas räkning. Kommissionen kommer även att överväga lagstiftningsåtgärder för att ställa krav på medlemsländernas diversifiering av gasförsörjningen över tid. Dessutom kommer plattformen att möjliggöra gemensamma inköp av förnybar vätgas.

EU:s externa energistrategi som antogs i dag kommer att underlätta energidiversifiering och långsiktiga partnerskap med leverantörer, däribland samarbete om vätgasteknik eller andra gröna tekniker. I linje med Global Gateway prioriteras i strategin EU:s satsning på den globala, gröna och rättvisa omställningen, med ökade energibesparingar och ökad energieffektivitet för att minska trycket på priserna, främja utvecklingen av förnybara energikällor och vätgas samt öka energidiplomatin. I Medelhavet och Nordsjön kommer stora vätgaskorridorer att anläggas. Mot bakgrund av Rysslands angrepp kommer EU att stödja Ukraina, Moldavien, västra Balkan och länderna i det östliga partnerskapet samt våra mest utsatta partner. EU kommer att fortsätta att samarbeta med Ukraina för att säkerställa en trygg energiförsörjning och en fungerande energisektor, samtidigt som vi banar väg för framtida handel med el och förnybar vätgas samt återuppbygger energisystemet inom ramen för REPowerUkraine-initiativet.

Snabbare införande av förnybara energikällor

Omfattande uppskalning och påskyndande av förnybara energikällor i elproduktion, industrin, byggnader och transport innebär ett snabbare oberoende, främjar den gröna omställning och leder till lägre priser över tid. Kommissionen föreslår en höjning av huvudmålet för förnybara energikällor 2030 från 40 % till 45 % inom ramen för 55 % -paketet. Genom att fastställa denna ökade målsättning totalt sett skapas ett ramverk för andra satsningar, t.ex. följande:

  • En särskild EU-strategi för solenergi för att fördubbla solcellsenergikapaciteten till 2025 och installera 600 GW senast 2030.
  • Ett initiativ för solcellstak med en gradvis infasning av en rättslig skyldighet att installera solceller på nya offentliga och kommersiella byggnader och på nya bostadshus.
  • En fördubbling av takten för utbyggnad av värmepumpar, och åtgärder för att integrera geotermisk energi och termisk solenergi i moderniserade fjärrvärmesystem och allmänna värmesystem.
  • En rekommendation från kommissionen om att åtgärda långsam och komplicerad tillståndsgivning för större projekt för förnybar energi, och en riktad ändring av direktivet om förnybar energi för att fastställa att förnybar energi är av överordnat allmänintresse. Särskilda fokusområden för förnybara energikällor bör inrättas av medlemsländerna med kortare och förenklade processer för tillståndsgivning i områden med lägre miljörisker. För underlätta en snabb identifiering av sådana fokusområden gör kommissionen datamängder tillgängliga för miljömässigt känsliga områden, som en del av det digitala kartläggningsverktyget för geografiska uppgifter hänförliga till energi, industri och infrastruktur.
  • Fastställande av ett mål på 10 miljoner ton förnybar vätgas producerad inom EU och 10 miljoner ton importerad förnybar vätgas till 2030, som ersättning för naturgas, kol och olja i industrier och transportsektorer där det är svårt att minska koldioxidutsläppen. För att öka takten på vätgasmarknaden behöver medlagstiftarna enas om högre delmål för vissa sektorer. Kommissionen offentliggör också två delegerade akter om definition och produktion av förnybar vätgas för att säkerställa att produktionen leder till nettominskning av koldioxidutsläppen. För att påskynda vätgasprojekt avsätts ytterligare 200 miljoner euro till forskning och kommissionen avser att slutföra bedömningen av de första viktiga projekten av gemensamt intresse till sommaren.
  • En åtgärdsplan för biometan fastställer verktyg, däribland ett nytt industriellt partnerskap om biometan och ekonomiska incitament för att öka produktionen till 35 miljarder kubikmeter fram till 2030, även genom den gemensamma jordbrukspolitiken.

Minska förbrukningen av fossila bränslen i industrin och transportsektorn

Att ersätta kol, olja och naturgas i industriprocesser kommer att minska utsläppen av växthusgaser och öka tryggheten och konkurrenskraften. Energibesparingar, energieffektivitet, ersättning av bränslen, elektrifiering och ökad användning av förnybar vätgas, biogas och biometan av industrin kan leda till besparingar på 35 miljarder kubikmeter naturgas till 2030 utöver det som förutses inom ramen för 55 %-förslagen.

Kommissionen kommer att införa differenskontrakt för att stödja användningen av grön vätgas i industrin och särskild finansiering till REPowerEU inom ramen för Innovationsfonden, där intäkter från utsläppshandeln kommer att användas för att ytterligare stödja omställningen till oberoende av fossila bränslen från Ryssland. Kommissionen ger även vägledning om förnybar energi och energiköpsavtal och kommer att tillhandahålla en facilitet för teknisk rådgivning med Europeiska investeringsbanken. För att kunna upprätthålla och återfå teknisk och industriell ledande ställning på områden som solenergi och vätgas, och för att stödja arbetskraften, föreslår kommissionen inrättandet av EU:s industriallians för solenergi samt ett storskaligt kompetenspartnerskap. Kommissionen kommer även att fördjupa arbetet med försörjningen av viktiga råvaror och förbereda ett lagförslag.

För att öka energibesparingarna och energieffektiviteten i transportsektorn och påskynda omställningen till utsläppsfria fordon avser kommissionen att lägga fram ett paket om grönare frakter, med målet att avsevärt öka energieffektiviteten i sektorn och överväga ett lagstiftningsinitiativ för att öka andelen utsläppsfria fordon i bilparker över en viss storlek i offentlig och privat sektor. EU:s meddelande om energibesparingar innehåller även många rekommendationer till städer, regioner och nationella myndigheter som på ett ändamålsenligt sätt kan bidra till ersättningen av fossila bränslen i transportsektorn.

Smarta investeringar

Uppnåendet av målen för REPowerEU kräver ytterligare investeringar på 210 miljarder euro till 2027. Det är en handpenning för vårt oberoende och vår trygghet. Att minska importen av fossila bränslen från Ryssland kan även leda till besparingar på närmare 100 miljarder euro per år. Dessa investeringar måste mötas av både privat och offentlig sektor, över gränser och på EU-nivå.

Som stöd för REPowerEU finns redan 225 miljarder euro tillgängligt i lån inom ramen för RRF. Kommissionen har i dag antagit lagstiftning och vägledning för medlemsländerna om hur de ska ändra och komplettera sina återhämtnings- och resiliensplaner mot bakgrund av REPowerEU. Dessutom föreslår kommissionen en ökning av de totala anslagen för RRF med 20 miljarder euro i bidrag från försäljning av utsläppsrätter från EU:s utsläppshandelssystem som för närvarande finns i reserven för marknadsstabilitet, som ska auktioneras ut på ett sätt som inte stör marknaden. Därmed minskar utsläppshandelssystemet inte bara utsläppen och användningen av fossila bränslen utan bidrar även till anskaffning av de medel som krävs för att uppnå energioberoende.

Inom ramen för den nuvarande fleråriga budgetramen stöder sammanhållningspolitiken redan minskning av koldioxidutsläpp och projekt för grön omställning med upp till 100 miljarder euro genom investeringar i förnybar energi, vätgas och infrastruktur. Ytterligare 26,9 miljarder euro från sammanhållningsfonderna kan göras tillgängliga i frivilliga överföringar till RRF. Dessutom görs även 7,5 miljarder euro från den gemensamma jordbrukspolitiken tillgängliga genom frivilliga överföringar till RRF. Kommissionen kommer att fördubbla den tillgängliga finansieringen för Innovationsfondens storskaliga ansökningsomgång för 2022 i höst till omkring 3 miljarder euro.

Det transeuropeiska energinätet har bidragit till att bygga upp en resilient och sammanlänkad gasinfrastruktur i EU. Begränsad ytterligare gasinfrastruktur, med en investering på uppskattningsvis cirka 10 miljarder euro, behövs för att komplettera de befintliga projekten på förteckningen över projekt av gemensamt intresse och fullt ut kompensera för den framtida förlusten av importerad rysk gas. Behoven av ersättningar under det kommande decenniet kan tillgodoses utan att låsa in fossila bränslen, skapa strandade tillgångar eller begränsa klimatambitionerna. Ett påskyndade av projekt av gemensamt intresse med fokus på el kommer också att vara viktigt för att anpassa elnätet till framtida behov. Fonden för ett sammanlänkat Europa kommer att stödja detta och kommissionen presenterar i dag en ny ansökningsomgång med en budget på 800 miljoner euro, och ytterligare en omgång kommer i början av 2023.

Bakgrund

Den 8 mars 2022 lade kommissionen fram ett utkast till en plan för att göra EU oberoende av fossila bränslen från Ryssland i god tid före 2030, mot bakgrund av Rysslands invasion av Ukraina. På Europeiska rådet den 24–25 mars enades EU:s ledare om detta mål och uppmanade kommissionen att lägga fram den detaljerade REPowerEU-plan som har antagits i dag. Störningarna i gasförsörjningen till Bulgarien och Polen nyligen visar att det brådskar med att åtgärda den bristande tillförlitligheten i den ryska energiförsörjningen.

Kommissionen har antagit fem omfattande och exceptionella paket med sanktioner som svar på Rysslands angrepp på Ukrainas territoriella integritet och tilltagande övergrepp på civila personer och städer i Ukraina. Kolimporten omfattas redan av sanktionerna och kommissionen har lagt fram förslag om att fasa ut oljan till slutet av året, vilka nu diskuteras av medlemsländerna.

Den europeiska gröna given är EU:s långsiktiga plan för att göra EU klimatneutralt senast 2050. Detta mål fastställs i den europeiska klimatlagen och i det rättsligt bindande åtagandet att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 % till 2030, jämfört med 1990 års nivåer. I juli 2021 lade kommissionen fram 55 %-paketet med lagstiftning för att uppnå dessa mål. Redan dessa förslag innebär en minskning av gasförbrukningen med 30 % till 2030, och mer än en tredjedel av minskningen kommer från uppnåendet av EU:s energieffektivitetsmål.

Den 25 januari 2021 uppmanade Europeiska rådet kommissionen och EU:s utrikesrepresentant att ta fram en ny extern energistrategi. I strategin sammanlänkas energitrygghet med den globala omställningen till ren energi genom extern energipolitik och energidiplomati, som ett svar på den energikris som uppstått till följd av Rysslands invasion av Ukraina och det existentiella hotet från klimatförändringarna. EU kommer att fortsätta att stödja energitrygghet och grön omställning i Ukraina, Moldavien och partnerländerna i EU:s omedelbara närhet. I strategin bekräftas att Rysslands invasion av Ukraina har en global inverkan på energimarknaderna och särskilt påverkar partnerländer som är utvecklingsländer. EU kommer att fortsätta att tillhandahålla stöd för trygg, hållbar och rimligt prissatt energi i hela världen.

Källa: Europeiska komissionen
Foto: Irinawave