Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ukraina: Kommissionen föreslår regler om frysning och förverkande av tillgångar tillhörande oligarker som bryter mot restriktiva åtgärder och tillgångar tillhörande brottslingar

I förra veckan föreslog Europeiska kommissionen att överträdelse av EU:s restriktiva åtgärder ska läggas till i förteckningen över EU-brott. Kommissionen föreslår också nya skärpta regler för återvinning och förverkande av tillgångar, vilket också kommer att bidra till genomförandet av EU:s restriktiva åtgärder. 

Under den pågående ryska aggressionen mot Ukraina är det av största vikt att EU:s restriktiva åtgärder genomförs fullt ut och att överträdelser av dessa åtgärder inte får löna sig. Dagens förslag syftar till att säkerställa att tillgångar som tillhör personer och enheter som bryter mot de restriktiva åtgärderna kommer att kunna konfiskeras på ett effektivt sätt. Förslagen läggs fram inom ramen för arbetsgruppen Freeze and Seize”, som kommissionen inrättade i mars i år.

Överträdelser av EU:s restriktiva åtgärder blir EU-brott

För det första föreslår kommissionen att överträdelser av restriktiva åtgärder läggs till i förteckningen över EU-brott. Detta kommer att göra det möjligt att fastställa en gemensam grundläggande standard för brott och straff i hela EU. Sådana gemensamma EU-regler gör det i sin tur lättare att utreda, lagföra och bestraffa överträdelser av restriktiva åtgärder i alla medlemsstater.

Överträdelse av restriktiva åtgärder uppfyller kriterierna i artikel 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), eftersom det är ett brott i en majoritet av EU-länderna. Det är också ett särskilt allvarligt brott, eftersom det kan skapa ett varaktigt hot mot den internationella freden och säkerheten och har ett tydligt gränsöverskridande inslag, vilket kräver enhetliga insatser på EU-nivå och global nivå.

I samband med förslaget anger kommissionen också hur ett framtida direktiv om straffrättsliga påföljder skulle kunna se ut. De eventuella brotten skulle kunna omfatta följande: Delta i handlingar eller verksamhet som syftar till att direkt eller indirekt kringgå de restriktiva åtgärderna, inbegripet genom att dölja tillgångar. Underlåta att frysa tillgångar som tillhör, innehas eller kontrolleras av en förtecknad person eller enhet. Bedriva handel med varor som omfattas av handelsförbud, till exempel import eller export.

När EU:s medlemsstater har enats om kommissionens initiativ att utöka förteckningen över EU-brott kommer kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag på grundval av det åtföljande meddelandet med bilagan.

Skärpning av EU:s regler om återvinning och förverkande av tillgångar genom att utvidga dem till att även omfatta EU:s restriktiva åtgärder

För det andra lägger kommissionen fram ett förslag till direktiv om återvinning och förverkande av tillgångar. Det huvudsakliga målet är att se till att brott inte lönar sig genom att frånta brottslingar deras orättmätigt erhållna vinst och begränsa deras förmåga att begå ytterligare brott. De föreslagna reglerna kommer också att gälla överträdelser av restriktiva åtgärder, vilket säkerställer effektiv spårning, frysning, förvaltning och förverkande av vinning som härrör från överträdelser av restriktiva åtgärder.

Förslaget moderniserar EU:s regler för återvinning av tillgångar, bland annat genom följande:

  • Utvidga mandatet för kontoren för återvinning av tillgångar för att snabbt spåra och identifiera tillgångar som tillhör personer och enheter som är föremål för EU:s restriktiva åtgärder. Dessa befogenheter kommer också att gälla för tillgångar som härrör från brott, bland annat genom brådskande frysning av egendom när det finns en risk för att tillgångar försvinner.
  • Utvidga möjligheterna att förverka tillgångar som härrör från en bredare uppsättning brott, inbegripet brott mot EU:s restriktiva åtgärder, så snart kommissionens förslag om att utöka förteckningen över EU-brott har antagits.
  • Inrätta kontor för förvaltning av tillgångar i alla EU-länder för att se till att fryst egendom inte förlorar värde, vilket möjliggör försäljning av frysta tillgångar som lätt skulle kunna förlora i värde eller är dyra att underhålla.

Uttalanden av kommissionärer:

EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, Věra Jourová, gjorde följande uttalande: ”EU:s sanktioner måste respekteras och de som försöker kringgå dem straffas. Överträdelser av EU:s sanktioner är ett allvarligt brott och måste få allvarliga konsekvenser. Vi behöver EU-omfattande regler för att fastställa det. Som union står vi upp för våra värden och vi måste se till att de som håller Putins krigsmaskin rullande får betala priset för sina handlingar.”

Didier Reynders, kommissionsledamot för rättsliga frågor och konsumentfrågor, sa följande: ”Vi måste se till att personer eller företag som kringgår EU:s restriktiva åtgärder hålls ansvariga. Sådana handlingar utgör ett brott som bör bestraffas kraftfullt i hela EU. För närvarande kan skillnaderna i brottsrekvisit och påföljder när det gäller överträdelser av restriktiva åtgärder leda till straffrihet. Vi måste täppa till kryphålen och förse de rättsliga myndigheterna med rätt verktyg för att lagföra överträdelser av unionens restriktiva åtgärder.”

Kommissionären med ansvar för inrikes frågor, Ylva Johansson, gjorde följande uttalande: ”Ledarna för de kriminella grupperna använder hot och rädsla för att köpa tystnad och lydnad. Men vanligtvis innebär deras girighet att de anammar en förmögen livsstil. Det lämnar alltid spår. Europeiska kommissionen föreslår nu nya verktyg för att bekämpa organiserad brottslighet genom att följa det spår som deras tillgångar lämnar. Detta förslag gör det möjligt för tjänstemän som ansvarar för återvinning av tillgångar att spåra och frysa tillgångarna: spåra var de finns och utfärda ett beslut om brådskande frysning. Spårningen gör det möjligt att hitta tillgångar, och den brådskande frysningen ger domstolarna tid att agera. Detta förslag kommer att omfatta nya typer av brott, bland annat olaglig handel med skjutvapen och utpressning, till ett belopp av 50 miljarder euro. Vårt förslag omfattar också förfaranden avseende omotiverad förmögenhet. De som befinner sig högst upp i de kriminella grupperna kommer inte längre att vara skyddade från lagföring. Slutligen innebär kriminaliseringen av överträdelser av sanktioner att reaktionstiden för att stoppa brottsliga aktörer blir mycket snabbare.”

Bakgrund

Restriktiva åtgärder är ett centralt verktyg för att försvara den internationella säkerheten och främja de mänskliga rättigheterna. Sådana åtgärder omfattar frysning av tillgångar, reseförbud, import- och exportrestriktioner samt restriktioner för banktjänster och andra tjänster. För närvarande finns det över 40 gällande restriktiva åtgärder i EU, och de regler som kriminaliserar överträdelser av dessa åtgärder varierar mellan EU-länderna.

Unionen har infört en rad restriktiva åtgärder mot ryska och belarusiska personer och företag samt sektoriella åtgärder, varav några infördes 2014. Genomförandet av EU:s restriktiva åtgärder efter Rysslands attack mot Ukraina visar att det är komplicerat att identifiera tillgångar tillhörande oligarker som döljer dem i olika jurisdiktioner genom komplexa rättsliga och finansiella strukturer. Ett inkonsekvent genomförande av restriktiva åtgärder undergräver unionens förmåga att tala med en röst.

För att förbättra samordningen på unionsnivå vid genomförandet av dessa restriktiva åtgärder inrättade kommissionen arbetsgruppen ”Freeze and Seize. Förutom att säkerställa samordning mellan medlemsstaterna har arbetsgruppen i uppgift att undersöka samspelet mellan restriktiva åtgärder och straffrättsliga åtgärder. Hittills har medlemsstaterna rapporterat frysta tillgångar till ett värde av 9,89 miljarder euro och blockerat transaktioner till ett värde av 196 miljarder euro. Den 11 april inledde Europol tillsammans med medlemsstaterna, Eurojust och Frontex Operation Oscar för att stödja finansiella utredningar och brottsutredningar som riktar sig mot tillgångar som härrör från brott tillhörande enskilda personer och juridiska personer som omfattas av EU-sanktioner.

Restriktiva åtgärder är endast effektiva om de tillämpas systematiskt och fullt ut, och om överträdelser bestraffas. Medlemsstaterna är redan nu skyldiga att införa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för överträdelser av restriktiva åtgärder. Vissa medlemsstater använder dock mycket vidare definitioner, och andra har infört mer detaljerade bestämmelser. I vissa medlemsstater är överträdelser av restriktiva åtgärder både ett administrativt och ett straffrättsligt brott, men i andra endast ett brott, och i vissa medlemsstater medför överträdelser av restriktiva åtgärder för närvarande endast administrativa sanktioner. Detta lapptäcke gör det möjligt för personer som omfattas av restriktiva åtgärder att kringgå dem.

Kommissionen offentliggör i dag också en lägesrapport om genomförandet av strategin för EU:s säkerhetsunion, som belyser de säkerhetshot som härrör från Rysslands oprovocerade och omotiverade krig mot Ukraina. I rapporten betonas behovet av en samordnad EU-strategi i en rad frågor, och det betonas att kampen mot organiserad brottslighet är en av EU:s främsta prioriteringar när det gäller att säkerställa en säkerhetsunion för alla.

Källa: Europeiska kommissionen
Foto: 1stTam3r