Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

EU Parlamentet inleder processen för att ändra EU-fördragen

På torsdagen antog Europaparlamentet en resolution som uppmanar EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet att inleda processen för att revidera EU-fördragen.

  • EU:s stats- och regeringschefer uppmanas att sammankalla ett konvent för att se över fördragen
  • Första omgången förslag till EU:s framtida institutionella uppbyggnad
  • Avskaffande av vetorätten, större befogenheter för EU i fråga om hälsa, energi, försvar samt social och ekonomisk politik
  • Fullständig och direkt initiativrätt för Europaparlamentet på lagstiftningsområdet och bättre skydd av EU:s grundläggande värden

Mot bakgrund av de många pågående och nyligen inträffade internationella kriserna använde ledamöterna sin rätt att uppmana till ändringar av EU:s fördrag, bland annat genom att:

  • reformera omröstningsförfarandena i rådet för att öka EU:s handlingsförmåga, bland annat genom att övergå från enhällighet till kvalificerad majoritet på politikområden som sanktioner, de så kallade övergångsklausulerna och i nödsituationer;
  • anpassa EU:s befogenheter, särskilt när det gäller hälsa och gränsöverskridande hot mot folkhälsan, fullbordandet av en energiunion som bygger på effektivitet och förnybara energikällor i enlighet med internationella avtal om klimatförändringar, försvaret samt social och ekonomisk politik;
  • se till att den europeiska pelaren för sociala rättigheter genomförs fullt ut och införliva sociala framsteg, kopplade till ett protokoll om sociala framsteg, i fördragen;
  • göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig, med särskild hänsyn till små och medelstora företag och konkurrenskraftskontroller, och främja investeringar som är inriktade på den rättvisa, gröna och digitala omställningen;
  • ge Europaparlamentet fullständiga medbeslutanderättigheter om EU:s budget och rätt att ta initiativ till, ändra eller upphäva lagstiftning;
  • stärka förfarandet för skydd av de värden som EU bygger på och att klargöra fastställandet och konsekvenserna av kränkningar av grundläggande värden (artikel 7 i EU-fördraget och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna).

Resolutionen antogs med 355 röster för, 154 röster emot och 48 nedlagda röster. Omröstningen föregicks av en plenardebatt på morgonen samma dag.

Nästa steg

Det kommer att vara upp till de 27 EU-ländernas stats- och regeringschefer i Europeiska rådet att med enkel majoritet besluta om att sammankalla ett konvent. Många ledamöter har krävt att detta ska ske så snart som möjligt, det vill säga vid EU-toppmötet den 23-24 juni, för att se till att medborgarnas förväntningar uppfylls och att resultatet av konferensen om Europas framtid tas tillvara på ett bra sätt så snart som möjligt. Konventet bör bestå av Europaparlamentariker, EU-kommissionärer, parlamentsledamöter från medlemsländerna och EU:s stats- och regeringschefer.

EU-kommissionen väntas meddela hur den tänker följa upp konferensen i mitten av juni. Parlamentets utskott för konstitutionella frågor kommer att fortsätta att arbeta med de ändringar som Europaparlamentet skulle vilja göra i fördragen i väntan på ett konvent.

Bakgrund

Den nionde maj mottog Europaparlamentets talman Roberta Metsola, Frankrikes president Emmanuel Macron (på rådets ordförandeskaps vägnar) och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen slutrapporten om konferensen för Europas framtid från medordförandena för konferensens styrelse i Strasbourg. Rapporten omfattar fler än 300 föreslagna åtgärder för att förverkliga 49 förslag inom nio teman. De baseras i sin tur på 178 rekommendationer från de europeiska medborgarpanelerna, bidrag från de nationella panelerna och evenemangen, idéer från det europeiska ungdomsevenemanget och 43 734 bidrag till 16 274 idéer som registrerats på den flerspråkiga digitala plattformen.

Källa: Europaparlamentet
Foto: Diliff