Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Konkurrensverket: Förslaget att allmännyttan inte behöver upphandla är varken genomförbart eller önskvärt

I betänkandet ”Sänk tröskeln till en god bostad” läggs ett lagförslag som innebär att allmännyttiga kommunala bostadsbolag inte behöver upphandla enligt lagen om offentlig upphandling. Lagförslaget är varken tillräckligt underbyggt eller rättsligt genomförbart. Det anser Konkurrensverket som är kritiskt till förslaget.

Utredningen anser att de kommunala bostadsbolagen tvingas att tillämpa lagen om offentlig upphandling (LOU) i sina upphandlingar trots att det inte skulle behövas. Skälet är, enligt utredningen, att den svenska lagen använder ett annat språkbruk än upphandlingsdirektiven. Konkurrensverket delar inte den tolkningen av upphandlingsdirektiven.

– För mig är det klart att de allmännyttiga bolagen omfattas av direktiven. Hur vi uttrycker oss i den svenska lagtexten har i det sammanhanget ingen betydelse, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Utredningen menar att allmännyttiga bostadsbolag kan likställas med vinstmaximerande privata bostadsbolag eftersom de drivs i vinstsyfte. Enligt utredningen tillgodoser de kommunala bolagen ett behov i det allmännas intresse, men som är av industriell och kommersiell karaktär.

Konkurrensverket delar inte den bedömningen och framhåller att kommunala bostadsbolag omfattas av lagen om allmännyttiga bostadsbolag vars syfte är att tillse att bolagen inte verkar på hyres- och bostadsmarknaden på ett sätt som är konkurrenssnedvridande. Enligt Konkurrensverket kan inte allmännyttiga bostadsbolag likställas med vinstmaximerande privata bolag då avkastningskraven hålls nere för att öka bolagens möjligheter att ta ett långsiktigt samhällsansvar.

– Upphandlingslagstiftningens syfte är i första hand att säkerställa att upphandlande myndigheter och offentligt styrda organ likabehandlar leverantörer utan några ovidkommande hänsyn. De allmännyttiga bostadsbolagens huvudsakliga syfte är att långsiktigt tillgodose kommunens behov av bostäder. De kan därför inte ta endast rena ekonomiska hänsyn och därmed kan det behov som de tillgodoser inte anses vara av industriell eller kommersiell karaktär, säger Rikard Jermsten.

Baserat på det material som utredningen presenterar anser Konkurrensverket att det inte går att dra slutsatsen att LOU fördyrar. Av utredningen framgår inte heller att någon oberoende bedömning vad gäller allmännyttans byggkostnader har gjorts. I den sammanställning och redovisning av byggmaterialindustrin som Konkurrensverket nyligen presenterade i rapporten ”Konkurrensen i byggmaterialindustrin” framgick inga tecken på att LOU skulle öka byggkostnaderna.

– En väl utformad upphandling, med lämpligt förfarande och med en god analys av upphandlingsföremålet, ger samma förutsättningar som privata upphandlingar. LOU ställer inte upp några hinder, säger Rikard Jermsten.

Källa: Konkurrensverket
Foto: News Oresund