Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Valet i höst 2010 ”jobben”

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Slaget i höst där retoriken består av en kamp att locka till sig låg- och mellaninkomsttagarna.

Alliansen möter de rödgröna i en fajt bestående av att locka väljarna med skola, jobb, skatten för pensionärerna. Mona Sahlin tunga taktik är rättvisepolitiken, jobb, vård, skola kontra Reinfelts tryggheten i vardagen, skola, jobb och skattefrågorna.

Axplock av de olika partiernas valfrågor angående jobben.

Socialdemokraterna: 

  • Fler jobb istället för ökade klyftor
  • Mer utbildning istället för sortering och stängda dörrar
  • Bättre välfärd åt alla går före fortsatta stora skattesänkningar
  • Sammanhållning istället för ett kallare Sverige

Nya konkreta förslag:

Stärka exportindustrin samt  genomföra innovationsprogram i samverkan mellan näringsliv och parter.  Införa riskkapital- och forskningsavdrag för att underlätta för tillväxtföretag.

  • En innovationsberedning inrättas i Statsrådsberedningen och leds av statsministern.
  • Sociademokraterna vill ersätta dagens aktivitetsförbud med en Rivstart för unga med aktiva insatser från första dagen i arbetslöshet. Införa ett Ungdomsavdrag som ger jobb till unga. Ta bort arbetsgivaravgiften för den som anställer en ung arbetslös och den som erbjuder en praktik- eller traineeplats får motsvarande avdrag.
  • Skolans resultat ska bli bättre, men då måste också klasserna bli mindre och lärarna fler. Öka lärartätheten till 9 lärare per 100 elever.  Målet är tydligt – Sverige ska ligga bland topp 10 i OECD:s Pisa-undersökning inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap 2015.
  • Äldre ska ha rätt till fria hemtjänsttimmar utan att det krävs någon biståndsbedömning och de ska själva fritt förfoga över timmarna. De kan användas för att gå på teater, till snöskottning eller att ta en promenad. Äldre par ska inte behöva flytta isär när någon av dem behöver särskilt boende.
  • För att öka tillgängligheten och effektivisera akutsjukvården och införa hemläkarbilar för barnfamiljer och äldre.

 Moderaterna:

 Att man ska  ha råd att vara lärare, vårdbiträde eller bibliotekarie. Därför vill Moderaterna  fortsätta göra det mer lönsamt att arbeta, och  fortsätta att sänka skatten på vanliga löner och verka för att sänka inkomstskatterna och att förtydliga arbetslöshetsersättningens roll som omställningsförsäkring. Moderaterna vill sänka arbetsgivaravgifterna och utökar möjligheterna till tidsbegränsade anställningar.

Arbeta för fler riktade insatser för ungdomar, som den införda halverade arbetsgivaravgiften för alla upp till 26 år. En reform som innebär att det blir hälften så dyrt att anställa en ung person.
Alliansen har följande reformambitioner, som kommer att genomföras i den
takt överskott kan säkras
:
• Ytterligare sänkningar av inkomstskatterna för främst låg- och medelinkomsttagare
i form av ett femte steg i jobbskatteavdraget bör genomföras när de offentliga
finanserna och ekonomin så tillåter.
• Ytterligare höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt ska genomföras när de offentliga
finanserna och ekonomin så tillåter.
• Även den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta bör sänkas när en ytterligare
förstärkning av jobbskatteavdraget genomförs.

Vänsterpartiet:

Vänsterpartiet anser sig vara Sveriges enda feministiska och socialistiska parti.
Vänsterpartiet vill göra Sverige mer rättvist och vill att män och kvinnor ska ha lika mycket
makt.
Fler jobb och bättre utbildning
Satsa på bättre utbildningar för alla. Det gäller både barn och vuxna. Det
ska bli lättare att läsa vidare på universitet eller högskola. Studiemedlen måste
höjas. Kontakten mellan skolorna och arbetsplatserna måste bli bättre.

 Fler jobb och bättre jobb.

De anställda ska kunna påverka sina
jobb och därför är det viktigt med fackföreningar på arbetsplatserna. Det ska
finnas kollektivavtal på arbetsplatserna. Kollektivavtal är regler om till exempel
löner, arbetstider och uppsägningstider. Om det finns kollektivavtal kan arbetsgivaren
inte göra som den vill.
 Vänsterpartiet vill ha världens bästa välfärd.

Välfärd är sådant som vi betalar med våra skatter,
till exempel skolor, sjukvård och vård för de äldre.  Vänsterpartiet vill inte att privata företag
ska bli rika på vår välfärd. Vänsterpartiet vill att alla människor ska få mer att säga till om
när det gäller hemtjänst och vård. Det måste också bli bättre för de anställda
eftersom deras jobb är mycket viktiga.
Kvinnor och män ska behandlas lika

Sverige är inte jämställt, det vill säga män och kvinnor blir inte behandlade på
samma sätt. Kvinnor har till exempel lägre löner än män och har ofta mest arbete
hemma med barn, matlagning och städning. Det här är inte rättvist. Orättvisorna
måste bort så att Sverige blir jämställt.
Många kvinnor arbetar deltid, det vill säga inte hela veckan. Det gör att de tjänar
mindre pengar. Vänsterpartiet vill att alla ska ha rätt till jobb på heltid, det vill säga hela veckan.
De vill också att alla ska ha rätt till fasta jobb. I många jobb där kvinnor arbetar
är jobben korta och tillfälliga. Vänsterpartiet tycker att det ska vara lägre avgifter för arbetsgivarna
om jobben är fasta.
I framtiden vill Vänsterpartiet  att arbetsdagen ska vara sex timmar och inte åtta timmar som
den är i dag. Men lönen ska vara lika hög som när vi arbetar åtta timmar.
 

Folkpartiet:

Fortsätta att sänka skatten på arbete. Alla ska få behålla minst hälften av en löneförhöjning.

• Underlätta för nya företag att bildas och växa.

• Införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som omfattar alla som arbetar.

Folkpartiets jobbpolitik:

 Bra villkor för nya och växande företag. Folkpartiet vill fortsätta att minska regelkrånglet för företagen och sänka skatterna för framförallt små företag.  Införa särskilda riskkapitalavdrag för den som investerar i nya företag och särskilda avdrag för investeringar i forskning och utveckling. Det kan också bli nödvändigt att sänka bolagsskatten och arbetsgivaravgifterna framöver för att behålla investeringar och arbeten i Sverige.

En bra jobbpolitik kräver också att arbete och utbildning lönar sig. Folkpartiet vill fortsätta att sänka skatten på arbete. Höja brytpunkten för statlig skatt och sänka den högsta marginalskatten till 50 procent.

En miljon människor som arbetar har idag ingen arbetslöshetsförsäkring. Detta är inte acceptabelt. Folkpartiet vill därför att arbetslöshetsförsäkringen ska omfatta alla som arbetar.

Miljöpartiet:

Miljöpartiet vill ha kortare arbetstid och sänka normalarbetstiden till 35 timmar i veckan för att ge människor mer tid och ökad livskvalitet. Som ett första steg vill Miljöpartiet införa ett stöd för småbarnsföräldrar att gå ner i arbetstid samt återinföra friåret. De vill öppna för en mer flexibel pensionsålder och skapa goda möjligheter att gå ner i arbetstid när man närmar sig pensionen.

Jobb och utbildning till ungdomar

Införa ett traineeprogram i välfärdssektorn. Satsa mer på yrkesutbildningar och lärlingsplatser. Fler högskolor ska erbjuda praktik på företag och myndigheter som en del av utbildningsprogrammen.

 Sänkt moms för tjänsteföretagen

Få tjänstesektorn att växa genom att sänka momsen inom en rad branscher. Det blir då billigare att reparera trasiga saker, äta på restaurang, gå till frisören och att laga cykeln. Hållbar konsumtion av tjänster måste stimuleras och Miljöpartiet vill ta ett första steg under mandatperioden.

Sänkt skatt för småföretag

Sänka arbetsgivaravgiften för småföretag med tio procentenheter. Miljöpartiet vill att ensamföretagare får ytterligare sänkning för den första anställda under det första året.

 Riskkapital för små och medelstora företag

 Inrätta en statlig riskkapitalfond för att underlätta för fler små och medelstora företag att få tillgång till riskkapital. Fonden ska finansieras genom vinstutdelningar från de statliga företagen.

Ett näringsliv i framkant

Många nya entreprenörer har som drivkraft att ta ett större etiskt, socialt och miljömässigt ansvar. Det bidrar till en hållbar utveckling. Ett sådant förhållningssätt ska främjas. Öka anslagen för innovationer, produktutveckling och miljöteknikutveckling i små och medelstora företag. De statliga och kommunala bolagen ska bidra till ny miljöteknik, förnybar energi och vara ett föredöme när det gäller att minska sin klimatpåverkan. Socialt och kooperativt företagande ska vara en del av en grön företagarpolitik. Miljöpartiet arbetar för fler företagsetableringar på landsbygden. De vill aktivt verka för att utnyttja och förbättra möjligheterna att ta sociala, etiska och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling.

Centerpartiet:

Fler företag som vågar anställa.

 För att fler människor ska få jobb krävs att fler startar och driver företag runt om i Sverige. Fler företagare
måste våga anställa. Centerpartiet vill bredda företagsamheten genom nya innovationer och nya företagsidéer och uppmuntra de som är innovativa.
Centern  prioriterar fler insatser för att ytterligare främja tryggheten för företagare.
Arbetsgivaravgifternas storlek har stor betydelse för möjligheten att anställa. Därför är den halverade arbetsgivaravgiften för anställning av unga betydelsefull för att minska ungdomsarbetslösheten. Centerpartiet anser att det behövs fortsatta sänkningar av arbetsgivaravgifter och egenavgifter när ekonomin så medger.
Efter årtionden av ökat krångel för företagare ser vi nu ett historiskt trendbrott – regelbördan har minskat med
drygt 7 miljarder kronor sedan 2006. Centerpartiet vill fortsätta att förenkla och förbättra regelverket. Målet om att minska
företagens administrativa kostnader med 25 procent står fast. Det krävs kraftfulla förenklingsåtgärder också på
EU-nivå. Det ska bli ännu enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag.

Fler jobb med halverad tjänstemoms
Tjänstesektorn är arbetsintensiv. Lägre tjänstemoms skapar många nya jobb, inte minst för ungdomar. Med lägre tjänstemoms blir det billigare att äta på restaurang och klippa håret. När priserna sjunker ökar efterfrågan och då blir jobben och företagen i dessa branscher fler. Företagen inom restaurang- och frisörbranschen sysselsätter ofta ungdomar och invandrare, grupper som har en svagare förankring på arbetsmarknaden. Halverad moms på dessa tjänster är ett effektivt sätt att underlätta företagande och bidra till fler jobb för dem som har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden.

Ett skattesystem som gör det mer lönsamt att arbeta
Skattesystemet ska underlätta för människor att förverkliga drömmar. Arbete och ansträngningar ska uppmuntras.
Därför har Centerpartiet varit pådrivande i genomförandet av ett jobbskatteavdrag i flera steg.
De är beredda att göra ytterligare inkomstskattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare. Centerpartiet vill fortsätta minska de skadliga marginaleffekterna i skattesystemet när ekonomin så medger. De svenska marginalskatterna är högst i världen. Forskning visar att kvinnor i större utsträckning än män väljer bort karriär och övertid när skatten är hög på de sist intjänade kronorna.

 Bekämpa ungdomsarbetslösheten
Varje ung människa ska slippa gå in i vuxenvärlden som arbetslös. Sverige ska vara bland de länder som har
lägst ungdomsarbetslöshet i Europa.
Det ska vara enklare och billigare att anställa ungdomar än vuxna, eftersom ungdomar annars har svårt att få
fäste på arbetsmarknaden. Fackliga organisationer och arbetsgivare måste ta sitt ansvar för en fungerande arbetsmarknad
och komma överens om förändringar som sänker trösklarna för unga på arbetsmarknaden.
Centerpartiet vill förlänga möjligheten att provanställa från sex till tolv månader, att avstampsjobb införs
med möjlighet till lägre ingångslön under det första året. Avstampsjobb innebär att unga anställs med lärlingskontrakt,
men också att nyexaminerade akademiker kan få in en fot på arbetsmarknaden. Det innebär en chans
att komma in i lönekarriären genom så kallade nyexjobb. Det kan kombineras med frivilliga ungdomsavtal där
ungdomar under 26 år undantas från LAS under maximalt två år.

Kristdemokraterna:

Några av  Kristdemokraternas  förslag för fler jobb och växande företag.

• Ett riskkapitalavdrag upp till 100 000 kronor per år för investeringar i onoterade bolag införs, liksom ett etableringskonto enligt dansk modell.

• Antalet registrerade patent i Sverige ska öka med 10 procent per år i genomsnitt.

• Äldre ska ha laglig rätt och ekonomisk möjlighet att arbeta upp till 72 års ålder. Från 61 års ålder ska man ha rätt att jobba deltid.

• Kristdemokraterna föreslår en halverad sjuklöneperiod, från 14 till sju dagar, för små företag. 

• En möjlighet för alla löntagare att göra avdrag vid inkomstbeskattningen för insättningar på ett personligt kompetenskonto införs.

• Förlängd provanställningstid från sex till tolv månader.

• En omställningspeng till arbetssökande som han eller hon betalar valfri arbetsförmedling med. Pengens storlek varierar beroende på hur långt från arbetsmarknaden personen står.

• Varje arbetsförmedling betygsätts vars resultat öppet redovisas för allmänheten.

 Kristdemokraterna vill:
– Sänka arbetsgivaravgifterna med tio procentenheter upp till en lönesumma om högst 300 000 kronor per helårsanställd eller högst 3 miljoner kronor för ett företag med fler än tio anställda. Det första steget tas under nästa mandatperiod.

– Fördubbla provanställningstiden från sex till tolv månader. Reformen skulle uppmuntra till tidigare anställningar och underlätta anställning av långtidssjukskrivna, i rädsla över att den anställde kommer att bli sjuk igen.

– Slopa gränsen för hur många anställda företaget får ha för att utnyttja undantagsregeln i LAS. Idag kan två nyckelpersoner undantas för företag upp till 10 anställda.

– Inrätta en statligt grundad fond- fond, där staten satsar pengar i fonder som i sin tur investerar i tillväxtbolag. Detta behövs som ett sätt att öka tillgången till riskkapital för de tillväxtbolag som i dag saknar kapitalstill-skott för att utvecklas.

Källa: Socialdemokraterna.Moderaterna.Miljöpartiet.Folkpartiert.Vänsterpartiet.Centerpartiet.Kristdemokraterna.