Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

EU Parlamentet: Ledamöterna röstar för att inkludera energiåtgärder i de nationella återhämtningsplanerna

Ledamöterna i Europaparlamentet har enats om att inkludera REPowerEU-åtgärder i de nationella återhämtningsplanerna för att stödja oberoendet av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen.

Kammaren godkände Europaparlamentets ståndpunkt på torsdagen med 471 röster för, 90 emot och 53 nedlagda röster. Enligt den antagna texten kommer EU-länder som lämnar in en uppdaterad plan för återhämtning och resiliens efter det att detta förslag har trätt i kraft att behöva inkludera åtgärder för att spara energi, producera ren energi och diversifiera energiförsörjningen, i enlighet med EU:s REPowerEU-plan.

Öka oberoendet och bekämpa energifattigdom

Ledamöterna ändrade kommissionens ursprungliga förslag för att bättre rikta in åtgärderna i REPowerEU-kapitlen på att minska sårbarheterna på energiområdet i EU. De nya reglerna kommer att omfatta åtgärder från och med den 1 februari 2022. De åtgärder som ingår i RePowerEU-kapitlen bör prioritera investeringar för att ta itu med energifattigdom för utsatta hushåll, små och medelstora företag och mikroföretag.

Medel

Ledamöterna vill att ytterligare 20 miljarder euro i bidrag, som föreslagits av kommissionen, ska komma från en tidigare utauktionering av nationella utsläppsrätter inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem, i stället för att använda utsläppsrätter från EU:s reserv för marknadsstabilitet. De vill också att kommissionen ska identifiera ytterligare finansieringskällor för att komplettera finansieringen av REPowerEU-åtgärder. Det ska bland annat ske genom att möjliggöra flexibilitet i användningen av outnyttjade medel, särskilt överskottsfinansiering från budgetcykeln 2014–2020.

Dessa ytterligare bidrag skulle fördelas till EU-länderna genom att beakta deras energiberoende, ökningen av hushållens energirelaterade kostnader och de fossila bränslenas andel av den inhemska bruttoenergiförbrukningen.

EU-länderna bör ta hänsyn till synpunkter från regionala myndigheter, icke-statliga organisationer och arbetsmarknadens parter när de genomför de nya åtgärderna.

Gränsöverskridande åtgärder och klimat

Ledamöterna uppmanar EU-länderna att se till att minst 35 procent av deras utgifter inom REPowerEU-kapitlen anslås till åtgärder som har en gränsöverskridande dimension eller effekt, även om de genomförs av ett EU-land, och såvida inte kommissionen beviljar ett undantag under särskilda omständigheter.

Parlamentet enades om att principen om att inte orsaka betydande skada bör tillämpas på REPowerEU-kapitlen, såvida inte vissa villkor är uppfyllda och endast för åtgärder som är i kraft senast den 31 december 2024.

Citat

Europaparlamentets talman Roberta Metsola sade: ”Dagens omröstning visar att vi är redo att använda varje möjlig euro i våra gemensamma EU-fonder för att hjälpa medlemsländerna att hantera energikrisen”.

Medföredragande Siegfried Mureşan (EPP, Rumänien) sade: ”Energiräkningarna har ökat kraftigt, vilket är otroligt skadligt för de mest utsatta medborgarna och företagen. Vårt energioberoende och vår energisäkerhet är av största vikt för att vi ska kunna övervinna denna kris. REPowerEU-planen kommer att hjälpa oss att nå detta mål. Parlamentets ståndpunkt är tydlig: vi vill att EU ska sluta vara beroende av ryska fossila bränslen och investera i förnybara och rena energikällor. Detta är också anledningen till att Europaparlamentet insisterar på projekt med ett verkligt mervärde för EU, till exempel gränsöverskridande projekt.”

Medföredragande Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spanien) sade: ”För att stödja medborgarna efter pandemin skickade vi ett tydligt budskap med NextGenerationEU-medel. Men precis när vi trodde att det värsta var över invaderade Putin Ukraina och provocerade fram en geopolitisk-, humanitär-, livsmedels-, energi- och inflationskris som vi var tvungna att reagera på genom olika instrument. Ett av dem är REPowerEU. Vårt betänkande har förbättrat kommissionens förslag – genom att stärka kampen mot energifattigdom och stödja de mest utsatta hushållen, främja de lokala myndigheternas roll, öka det gränsöverskridande samarbetet och stärka principen om att inte orsaka betydande skada för att skydda miljön.”

Medföredragande Dragoș Pîslaru (Renew Europe, Rumänien) sade: ”I dag ger vi våra medborgare verktyg för att klara vintern, med projekt som gör oss mindre beroende av ryska fossila bränslen. Vi investerar i vår kontinent för att göra den mer hållbar och grön för kommande generationer. Med solidaritetsprincipen som ledstjärna levererade vi för två år sedan faciliteten för återhämtning och resiliens. Nu kompletterar vi detta arbete med REPowerEU, som gör det möjligt för regeringarna att förbättra sina återhämtningsplaner genom att investera i ökad energieffektivitet, ta itu med energifattigdom och främja gröna energiresurser.”

Källa: Europaparlamentet