Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Barns uppmaning till vuxna: Släpp skärmen och engagera dig i barns fysiska aktivitet

En färsk Sifo-undersökning om ungas fysiska aktivitet visar att en majoritet av barn vill kunna påverka frågor som rör ungas hälsa. För att öka den fysiska aktiviteten bland unga menar barn att vuxna behöver bli mer närvarande, göra barn mer delaktiga och att samhället behöver se till att inget barn hindras från att delta i aktiviteter och idrott på grund av ekonomi eller exempelvis var man bor.

Att främja fysisk aktivitet för barn är en central folkhälsofråga. Fysisk rörelse stärker kroppen och likaså det psykiska välbefinnandet. Samtidigt rör barn på sig alldeles för lite, sett till de rekommendationer som finns.

För att ta reda på vad barn själva tänker och tycker kring fysisk aktivitet och vad barn menar krävs för att öka barns fysiska rörelse har Bris gjort en Sifo-undersökning bland barn i åldern 13–17 år. I undersökningen framkommer att barn efterfrågar ökad delaktighet, många vill se en mer jämlik tillgång till aktiviteter och idrott samt önskar mer engagemang från vuxna.

Vad barn lyfter som viktigast för att få fler barn att röra på sig:

  • Involvera barn i frågor som rör fysisk aktivitet – hälften anser att vuxenvärlden behöver fråga mer om vad unga vill ha och behöver för att röra på sig mer. Lyssna på barns förslag och inkludera barn i planering av fritid och skolidrott.
  • En mer inkluderande idrott: Möjlighet för alla att vara med oavsett ekonomiska förutsättningar och minskad elitsatsning inom idrotten.
  • Bygg för lek och rörelse: stimulera till rörelse genom aktivitetsparker, lekmiljöer och fritidsgårdar som organiserar fysisk aktivitet.
  • Mer engagemang från föräldrar – vuxna behöver bjuda in till aktiviteter och vara närvarande. Mer än vart fjärde barn vill att vuxna ska minska sin egen skärmtid och engagera sig mer i deras barns aktivitet.

Barns egen delaktighet ses som en nyckelfaktor: 6 av 10 barn uppger att de vill vara med och påverka frågor om hälsa och rörelse.

– Uppenbart vill många barn vara en del av lösningen och har konkreta förslag som skulle kunna få stor effekt för barns fysiska aktivitet. Det handlar dels om uppmaningar till det offentliga om vikten av att göra barn delaktiga och att skapa en mer jämlik tillgång till platser och aktiviteter som främjar fysisk rörelse, dels om att vuxenvärlden bör engagera sig mer. Vuxna kan spela en viktig roll som möjliggörare för barns hälsa och välbefinnande, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Undersökningen kommer även att utgöra ett viktigt underlag när regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet tar fram förslag till regeringen om vad som behövs för ett samhälle som stimulerar rörelse och minskar stillasittande.

– Vi kommer att ta tillvara Bris undersökning i vår slutrapport till regeringen. Barnens ungas röster kommer att vägas samman med röster från forskningen och från myndigheter, organisationer och verksamheter när vi lägger våra förslag, säger Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet (S 2020:06)

Källa: BRIS
Foto: Shutterstock