Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Råvaror av avgörande betydelse: säkerställer säkra och hållbara leveranskedjor för EU:s gröna och digitala framtid

Kommissionen har lagt fram en rad åtgärder för att säkerställa EU:s tillgång till en säker, diversifierad, ekonomiskt överkomlig och hållbar försörjning av råvaror av avgörande betydelse. Råvaror av avgörande betydelse är oumbärliga för ett stort antal strategiska sektorer, bland annat nettonollindustrin, den digitala industrin, flyg- och rymdindustrin och försvarssektorn.

Efterfrågan på råvaror av avgörande betydelse förväntas öka drastiskt, och Europa är starkt beroende av import, ofta från leverantörer från länder utanför EU som har en monopolliknande ställning. EU måste minska riskerna för leveranskedjorna i samband med sådana strategiska beroenden för att stärka sin ekonomiska resiliens, såsom de brister som uppkom efter covid-19-pandemin och energikrisen efter Rysslands invasion av Ukraina. Detta kan äventyra EU:s insatser för att uppnå klimatmålen och de digitala målen.

Förordningen och meddelandet om råvaror av avgörande betydelse som antogs i dag bygger på styrkorna och möjligheterna hos den inre marknaden och EU:s externa partnerskap och har som syfte att diversifiera EU:s leveranskedjor för råvaror av avgörande betydelse och stärka deras resiliens. Akten om råvaror av avgörande betydelse förbättrar också EU:s kapacitet att övervaka och minska riskerna för störningar och stärker cirkulariteten och hållbarheten.

– Denna rättsakt kommer att föra oss närmare våra klimatambitioner, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.Den kommer att avsevärt förbättra raffineringen, bearbetningen och återvinningen av råvaror av avgörande betydelse här i Europa.Råvaror är avgörande för tillverkning av viktig teknik för den gröna och den digitala omställningen – t.ex. för vindkraftsproduktion, lagring av vätgas och vätgasbatterier.Vi stärker vårt samarbete med pålitliga handelspartner globalt för att minska EU:s nuvarande beroende av bara ett eller ett fåtal länder.Det ligger i vårt gemensamma intresse att öka produktionen på ett hållbart sätt och samtidigt säkerställa största möjliga diversifiering av EU-företagens leveranskedjor.

Tillsammans med reformen av elmarknadens utformning och rättsakten om nettonollindustri skapar dagens åtgärder för råvaror av avgörande betydelse ett gynnsamt regelverk för nettonollindustrier och den europeiska industrins konkurrenskraft, i enlighet med industriplanen i den gröna given.

Interna åtgärder

Akten om råvaror av avgörande betydelse ger EU verktyg för att säkerställa EU:s tillgång till en säker och hållbar försörjning av råvaror av avgörande betydelse, främst genom att:

Fastställa tydliga prioriteringar för åtgärder: Utöver en uppdaterad förteckning över råvaror av avgörande betydelse fastställs i rättsakten en förteckning över strategiska råvaror som är av avgörande betydelse för teknik som är viktig för Europas gröna och digitala ambitioner och för försvarsrelaterade och rymdrelaterade tillämpningar, och som är utsatta för eventuella försörjningsrisker i framtiden. Förordningen införlivar både förteckningen över råvaror av avgörande betydelse och förteckningen över strategiska råvaror i EU-rätten. I förordningen fastställs tydliga riktmärken för inhemsk kapacitet i den strategiska leveranskedjan för råvaror och för diversifieringen av EU:s försörjning fram till 2030:

  • Minst 10 % av EU:s totala årsförbrukning av utvunnet material.
  • Minst 40 % av EU:s totala årsförbrukning av bearbetat material.
  • Minst 15 % av EU:s totala årsförbrukning av återvinningsmaterial.
  • Av respektive strategisk råvara i alla relevanta bearbetningsskeden får inte mer än 65 % av unionens årliga förbrukning komma från ett enda tredjeland.

Skapa säkra och resilienta leveranskedjor för råvaror av avgörande betydelse i EU: Rättsakten kommer att minska den administrativa bördan och förenkla tillståndsförfarandena för projekt för råvaror av avgörande betydelse i EU. Dessutom kommer utvalda strategiska projekt att få stöd för tillgång till finansiering och kortare tidsramar för tillståndsgivning (24 månader för utvinningstillstånd och 12 månader för bearbetnings- och återvinningstillstånd). Medlemsländerna ska också utarbeta nationella program för att utforska geologiska resurser.

Säkerställa att EU kan minska riskerna för försörjningstryggheten: I syfte att säkerställa resiliens leveranskedjor omfattar akten bestämmelser om övervakning av leveranskedjor för råvaror av avgörande betydelse och samordning av strategiska råvarulager i medlemsländerna. Vissa stora företag måste utföra en revision av sina leveranskedjor för strategiska råvaror, som omfattar ett stresstest på företagsnivå.

Investera i forskning, innovation och kompetens:  Kommissionen kommer att stärka användningen och spridningen av banbrytande teknik i råvaror av avgörande betydelse. Vidare kommer ett storskaligt kompetenspartnerskap om råvaror av avgörande betydelse samt en råvaruakademi att inrättas för att främja kompetens som är relevant för arbetskraften i leveranskedjor för råvaror av avgörande betydelse. Internationellt kommer Global Gateway att användas som ett verktyg för att hjälpa partnerländerna att utveckla sin egen utvinnings- och bearbetningskapacitet, däribland kompetensutveckling.

Skydda miljön genom att förbättra cirkulariteten och hållbarheten hos råvaror av avgörande betydelse: Förbättrad säkerhet och överkomliga priser på råvaror av avgörande betydelse måste gå hand i hand med ökade insatser för att mildra eventuella negativa effekter, både inom EU och utanför EU när det gäller arbetstagares rättigheter, mänskliga rättigheter och miljöskydd. Insatser för att förbättra den hållbara utvecklingen av värdekedjorna för råvaror av avgörande betydelse kommer också att bidra till att främja ekonomisk utveckling i länder utanför EU och även till hållbar samhällsstyrning, mänskliga rättigheter, konfliktlösning och regional stabilitet.

Medlemsländerna måste anta och genomföra nationella åtgärder för att förbättra insamlingen av avfall som är rikt på råvaror av avgörande betydelse och säkerställa att det återvinns till sekundära råvaror av avgörande betydelse. Medlemsländerna och privata aktörer måste undersöka vilka möjligheter det finns att återvinna råvaror av avgörande betydelse från utvinningsavfall i den nuvarande gruvdriften, men även från äldre deponier för gruvavfall. Produkter som innehåller permanentmagneter måste uppfylla cirkularitetskraven och tillhandahålla information om återvinningsbarhet och innehåll av återvunnet material.

Internationellt engagemang

Diversifiera unionens import av råvaror av avgörande betydelse: EU kommer aldrig att bli självförsörjande när det gäller denna råvaruförsörjning och kommer att fortsätta att vara beroende av import för största delen av sin förbrukning. Internationell handel är därför viktig för att stödja den globala produktionen och säkerställa ett diversifierat utbud. EU måste stärka sitt globala engagemang med tillförlitliga partner för att utveckla och diversifiera investeringar och främja stabilitet i den internationella handeln och stärka rättssäkerheten för investerare. EU kommer särskilt att sträva efter ömsesidigt fördelaktiga partnerskap med tillväxtmarknader och utvecklingsekonomier, särskilt inom ramen för Global Gateway-strategin.

EU kommer att intensifiera handelsåtgärderna, bland annat genom att inrätta en klubb för råvaror av avgörande betydelse för alla likasinnade länder som är villiga att stärka de globala leveranskedjorna, stärka Världshandelsorganisationen (WTO), utvidga sitt nätverk av avtal om underlättande av hållbara investeringar och frihandelsavtal och arbeta aktivare för att bekämpa otillbörliga handelsmetoder.

EU vidareutvecklar strategiska partnerskap: EU kommer att samarbeta med pålitliga partner för att främja deras egen ekonomiska utveckling på ett hållbart sätt genom att skapa värdekedjor i deras egna länder och samtidigt främja säkra, motståndskraftiga, ekonomiskt överkomliga och tillräckligt diversifierade värdekedjor för EU.

Vad händer nu?

Den föreslagna förordningen måste diskuteras och godkännas av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd innan den antas och träder i kraft.

 

Källa: Europeiska kommissionen