Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Vitterhetsakademien delar ut 23 miljoner till svensk kulturmiljövård

Kungl. Vitterhetsakademien har beviljat medel ur Lars Lawskis fond för kulturmiljövårdande insatser av kulturhistoriska byggnadsverk. Sexton projekt som bedöms ha stort kulturhistoriskt värde och som alla är tillgängliga för allmänheten har tilldelats totalt 23 miljoner kronor med syfte att främja svensk kulturmiljövård.

– Det är med stor glädje som Vitterhetsakademien genom Lars Lawskis fond så kraftfullt kan stödja kulturmiljövården genom dessa viktiga och substantiella bidrag till värdefulla historiska byggnader med högt kulturhistoriskt värde, säger Karin Helander, Vitterhetsakademiens ständige sekreterare.

Av 35 inkomna ansökningar har 16 mottagare beviljats totalt cirka 23 miljoner kronor ur Lars Lawskis fond. Av de sexton projekt som har beviljats medel finns till exempel Gamleby tingshus i Västerviks kommun och Ängsö slott i Västerås kommun.

– Vi är imponerade över det stora antalet kvalificerade ansökningar av hög kvalitet, både vad gäller objekt och underlag. Behovet av den här typen av stöd till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är mycket stort och det är tillfredsställande att Vitterhetsakademien genom Lars Lawskis fond kan bidra till bevarandet av det gemensamma kulturarvet, säger Ulrika Mebus, fastighetschef för Vitterhetsakademiens kulturfastigheter.


Ängsö slott och Gamleby tingshus – två beviljade projekt

Ängsö slott är ett byggnadsminne i Ängsö naturreservat utanför Västerås i Västmanland, med anor från 1100-talet. Slottet med sina fyra våningar har sitt nuvarande utseende från 1700-talet efter arkitekten Carl Hårlemans ritningar. Slottet ägdes från 1710 av familjen Piper som fideikomiss och såldes 1971 till Westmannastiftelsen.

– Vi är otroligt glada och positiva till de beviljade medlen som vi har tilldelats från Lars Lawskis fond. Det ger oss en fantastisk möjlighet att bevara Ängsö slott med åtgärder i snabbare takt än vad vi har möjlighet att göra med egna medel. Slottet har flera stora åtgärdsbehov, bland annat har ett förändrat klimat påverkat slottets inomhusmiljö på ett negativt sätt, med fukt och mögel som följd, som vi nu kan åtgärda och även förebygga. Som ett populärt besöksmål är det viktigt få slottet i ett brukbart skick, säger Lina Filer på Westmannastiftelsen.

Stiftelsen Gamleby tingshus bildades omkring 1960 i samband med att tinget hade flyttat till nya lokaler i Västervik. Stiftelsen ska långsiktigt förvalta fastigheten och dess höga kulturhistoriska värden samt tillgängliggöra tingssalen för publik kulturell verksamhet. Tingshuset ligger centralt placerat i den lilla orten Gamleby med stora möjligheter att fungera som ett kulturhus för bygden. Bidraget från Lawskis fond möjliggör ett nytt larmsystem och förbättrade utrymningsvägar så att kravet på brandskydd kan uppfyllas. På så sätt skyddas dels byggnaden och dess kulturvärden, dels skapas förutsättningar för att återuppta den publika verksamheten i huset.

– Tingshusstiftelsen är ytterst glada och tacksamma för det beviljade bidraget från Vitterhetsakademien och Lawskis fond. Stiftelsen ska förvalta bidraget på bästa möjliga sätt. När arbetet är utfört har byggnadens fortlevnad säkrats och ny spännande verksamhet kan långsiktigt utvecklas i byggnaden, säger Örjan Molander, museichef för Kalmar läns museum och ledamot i tingshusstiftelsens styrelse.

Projekt som har beviljats medel ur Lars Lawskis fond för främjande av svensk kulturmiljövård:

Föreningen för bevarandet av Lindholmens betjäntflygel
Gotlands museum, Kattlunds museigård
Gunnebo slott och trädgårdar AB
Göinge hembygdsförening, Grimmatorp i Broby hembygdspark
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs järnväg
Riddarhusförvaltningen
Stiftelsen Brucebo stipendiefond för konstnärer
Stiftelsen Drottningholms slottsteater
Stiftelsen Gamleby tingshus
Stiftelsen Nordiska museet, Svindersvik
Stiftelsen Skansen, Biologiska museet
Stiftelsen Världsarvet Grimeton
Stiftelsen Österbybruk herrgård
Värmlands museum, von Echstedtska gården
Västergötlands museum, Lindholmens slottsruin
Westmannastiftelsen, Ängsö slott

Lars Lawskis fond
I syfte att främja svensk kulturmiljövård har Kungl. Vitterhetsakademien beviljat medel ur Lars Lawskis fond avseende konservering, underhåll och iståndsättning av svenska historiska byggnader och svenska byggnadsverk av stort kulturhistoriskt värde. Lars Lawski (1886–1959) testamenterade sin förmögenhet till Kungl. Vitterhetsakademien med föreskrifter om att den skall bidra till ovan beskrivna ändamål.

Källa: Kungl. Vitterhetsakademien

Bild: Gamleby tingshus, Västervik, och Ängsö Slott, Västerås, är två byggnadsverk av stort kulturhistoriskt värde som har tilldelats medel av Vitterhetsakademien. Foto: Kalmar läns museum och Westmannastiftelsen.