Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Antibiotikaresistens ett allt större hot

Imorgon den 18 november är det den europeiska antibiotikadagen, då det växande hotet från antibiotikaresistens uppmärksammas. Region Västerbotten arbetar aktivt för en ansvarsfull förskrivning av antibiotika, så att det bara används när det verkligen gör nytta.

Antibiotika är ett läkemedel som är helt avgörande i sjukvården och behövs exempelvis när det finns en infektionsrisk vid cancerbehandlingar, transplantationer och operationer. Användning av antibiotika bidrar också till att bakterier utvecklar resistens. Det innebär att läkemedlet inte längre har någon effekt och inte fungerar. Antibiotikaresistens är ett allvarligt och växande folkhälsoproblem både i Sverige och i världen.

Region Västerbotten är sedan flera år den region i Sverige som skriver ut minst antibiotika i öppenvården och är en av fyra regioner som klarar det nationella målet om att inte skriva ut mer än 250 recept per 1 000 invånare och år. Trenden i regionen är dock att förskrivningen ökar, liksom den gör på riksnivå där försäljning av antibiotika har ökat med 10 procent den senaste tolvmånadersperioden.

– De senaste tre åren har vi sett en ökning i totalförskrivningen, och det belyser vikten av att fortsätta arbeta mot antibiotikaresistens. Det är ett ständigt överhängande hot mot global folkhälsa och vi behöver jobba aktivt för att bara använda antibiotika när det verkligen gör nytta, säger Therese Thunberg, biträdande smittskyddsläkare i Region Västerbotten och ordförande i Strama Västerbotten.

Mätning i realtid

Användningen av antibiotika ökar även inom slutenvården.

– Vi har sett att användningen av antibiotika inom slutenvården har ökat med 11 procent under den senaste treårsperioden. Med nya innovativa metoder kan vi i Västerbotten mäta antibiotikakonsumtion i slutenvården i realtid. Förhoppningen är att vår nya mätmetod och hur statistiken presenteras grafiskt ska kunna bli ett verktyg för att minska förbrukningen, säger Jens Backman, hygienläkare på vårdhygien och ansvarig för slutenvårds-Strama.

Slutenvårds-Strama har startat ett projekt där alla slutenvårdskliniker ska få besök och återkoppling på den egna förskrivningen. Med de nya metoderna kan man visualisera användningen ner på avdelningsnivå.

– Vi har ingen bra förklaring till ökningen, och behöver tillsammans med slutenvårdsläkare hitta ett sätt att vända trenden. Vi behöver använda antibiotika smartare och särskilt minska användningen av bredspektrumantibiotika, det är en av vårdens viktigaste patientsäkerhetsfrågor, säger Jens Backman.

Utmaning med antibiotikabrist

Ett växande problem är bristen på vissa typer av antibiotika. Under hösten har det exempelvis varit brist på kåvepenin, även om situationen är bättre nu.

– Perioder av brist på antibiotika kan bli en risk för patienter, till exempel om vi inte kan ge rätt styrka eller om vi behöver ge en bredare antibiotika än vad som är nödvändigt. Strama jobbar kontinuerligt med den här frågan tillsammans med Läkemedelsverket. Det håller också på att tas fram nationella behandlingsrekommendationer som kan användas vid olika bristsituationer, säger Therese Thunberg.

Deltar i nationellt projekt

Region Västerbotten deltar i den nationella satsningen Antibiotikasmart Sverige, som leds av Folkhälsomyndigheten. Bjurholms hälsocentral är ett gott exempel som precis börjat i processen mot antibiotikasmart hälsocentral. Syftet är att förbättra användningen av antibiotika, minska smittspridning och förebygga infektioner.

– De kommer att ha regelbundna möten med den nationella projektgruppen för att förstärka bra arbetssätt i antibiotikafrågor samt testa och utvärdera nya angreppssätt, säger Therese Thunberg.

Lycksele lasarett deltar sedan tidigare som ett av pilotsjukhusen i Antibiotikasmart Sverige.

Hur kan jag bidra?

Alla kan bidra till arbetet mot antibiotikaresistens. Här är fem tips att utgå ifrån:

  • Använd inte överblivna antibiotika.
  • Lämna in överblivna antibiotika på apotek.
  • Skydda dig själv och andra från smitta.
  • Tvätta händerna.
  • Följ vaccinationsprogram.

Fakta om Strama

Strama, samverkan mot antibiotikaresistens, är ett nationellt nätverk som arbetar för en rationell användning av antibiotika och för att motverka antibiotikaresistens.

Källa: Region Västerbotten.

Bild: Norrlands universitetssjukhus. Foto: Arild Vågen