Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dubbelt så många jobbar efter pensionsåldern

Sysselsättningen bland äldre har fördubblats under de senaste två decennierna, visar en ny rapport från SCB. Äldre män har en högre sysselsättningsgrad än äldre kvinnor.

– Fler äldre fortsätter att jobba efter pensionsåldern. De som är mellan 65 och 74 år har gått från en sysselsättningsgrad på 10 procent 2001 till 20 procent 2023, säger Louise Stener, statistiker på SCB och en av rapportförfattarna.

I åldersgruppen 75–89-åringar var sysselsättningsgraden 7 procent 2023, vilket motsvarar 65 700 sysselsatta personer.

Män arbetar fler timmar

Även om andelen sysselsatta äldre har ökat så har inte arbetstiden förändrats nämnvärt. Män arbetar fortfarande fler timmar i veckan jämfört med kvinnor. Kvinnor väljer i högre grad att arbeta deltid, även efter att de har fyllt 65 år.

I åldern 65–69 år arbetade männen i snitt 27 timmar i veckan samtidigt som kvinnorna i samma åldersgrupp arbetade i snitt 24 timmar i veckan under 2023. I åldern 70–74 år arbetade männen i snitt 23 timmar i veckan och kvinnorna 18 timmar i veckan.

Söker aktivt arbete

Det finns också äldre som aktivt söker arbete.

– Andelen äldre arbetslösa är dubbelt så stor i dag som för tio år sedan. Det indikerar att det finns ett outnyttjat arbetskraftsutbud även upp i äldre åldrar, säger Louise Stener.

Äldre kvinnor har i högre grad fasta anställningar jämfört med män, men anknytningen till arbetsmarknaden förändras med åldern. Kvinnor övergår till tidsbegränsade anställningar och fler män blir företagare.

Ålder avgör inte bransch

Ålder verkar inte avgöra vilken bransch man är sysselsatt i, däremot skiljer det sig åt mellan könen.

– Äldre kvinnor arbetar främst inom vård och omsorg. Många äldre män arbetar inom finansiell verksamhet och företagstjänster, säger Charlotte Breitz, statistiker på SCB och en av rapportförfattarna.

Andra yrken som är vanliga bland män som jobbar efter pensionsåldern är lantbruks- och trädgårdsyrken.

Fakta: Om statistiken

Rapporten bygger på statistik från SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU, och avser personer i åldrarna 55–89 år i Sverige.

Statistiken redovisas tillbaka i tiden i den mån som det är möjligt att göra jämförelser. För vissa tidsserier finns det statistik från år 2001, men de flesta tidsserierna i rapporten startar år 2005.

Huvudfokus i den här rapporten är på äldre personer som är i arbetskraften och som klassificeras som sysselsatta.

Den äldsta åldersgruppen 75–89 år infördes i arbetskraftsundersökningarna 2021, när EU:s förordning för den sociala statistiken 2019/1700 trädde i kraft. Därför går det inte att göra jämförelser för den äldsta gruppen bakåt i tiden. Det är inte heller möjligt att redovisa alla uppdelningar för åldersgruppen, exempelvis fördelning mellan kön.

Källa: SCB

Foto: Lenka Kucerova (WMCZ)