Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fler jobbar mer i Sverige

31 timmar i veckan. Så mycket jobbar vi i snitt i Sverige. Den arbetade tiden har legat ganska stilla på den nivån i två decennier, visar en ny rapport från SCB. Eftersom sysselsättningen har ökat innebär det att vi jobbar mer i dag.

– Sysselsättningen i Sverige har ökat de senaste två decennierna utan att den arbetade tiden har minskat, vi arbetar helt enkelt mer, säger Stefan Andersson, statistiker på SCB och en av rapportförfattarna.

I den nya rapporten går det att följa hur arbetstiden har utvecklats från 2005 till 2023 för personer som är 20 – 64 år. Statistiken visar både den överenskomna arbetstiden och den faktiskt arbetade tiden per vecka, eftersom den arbetade tiden påverkas av flera faktorer. En person kan till exempel ha semester, vara föräldraledig eller arbeta övertid.

Överenskommen arbetstid och faktiskt arbetad tid, timmar per vecka, heltidsarbetande 20–64 år, år 2023

  Överenskommen tid Faktiskt arbetad tid, personer i arbete Faktiskt arbetad tid inklusive frånvarande
Män 39,8 38,0 33,0
Kvinnor 39,8 37,0 30,4
Totalt 39,8 37,6 31,8

Under de senaste två decennierna har andelen sysselsatta bland befolkningen ökat stadigt, bortsett från åren kring finanskrisen och pandemin. Mellan 2005 och 2023 ökade sysselsättningsgraden med 5 procentenheter, från 78 till 83 procent.

Fast anställda kvinnor jobbar mer

Av alla sysselsatta har fyra av fem en fast anställning. Bland de fast anställda har den genomsnittliga arbetade tiden ökat från 29 till 30 timmar i veckan. Ökningen drivs av att fler fast anställda kvinnor jobbar mer. Bland företagare och tidsbegränsat anställda har däremot de genomsnittliga arbetade timmarna minskat över tid.

– Skillnaden mellan överenskommen och faktiskt arbetad tid är större bland kvinnor jämfört med män. Det beror på att kvinnor i högre utsträckning tar ut mer tid för föräldraledighet och vård av barn, säger Charlotta Olofsson, statistiker på SCB och en av rapportförfattarna.

Fakta: Om statistiken

Rapporten bygger på statistik från SCB:s Arbetskraftsundersökningar. Den beskriver arbetstidens utveckling i Sverige under tidsperioden 2005–2023 och för personer i åldern 20–64 år.

Arbetskraftsundersökningarna är uppbyggda kring referensveckor där personer som deltar i undersökningen bland annat får frågor om den överenskomna arbetstiden och hur många timmar personen arbetade under en viss vecka.

Statistiken visar hur många timmar en person faktiskt har arbetat under en given vecka och hur frånvaron fördelar sig mellan semester, sjukfrånvaro, föräldraledighet/vård av barn och övriga frånvaroskäl.

Källa: SCB

Foto: MUGENUP