Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Antalet sjukdagar ökade något

Foto: Wikimedia

Antalet sjukdagar per anställd ökade något under andra kvartalet 2010 med 0,02 dagar jämfört med motsvarande kvartal 2009. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 0,96 dagar per anställd jämfört med 0,94 dagar 2009.

I privat sektor var antalet sjukdagar per anställd  i stort oförändrat. Inom den offentliga sektorn hade kvinnor anställda i kommun den enskilt största förändringen med en ökning  på 0,10 dagar. Sjuklön utbetalades under andra kvartalet totalt för i genomsnitt 0,76 dagar per anställd.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön

Sektor Kön 2:a kvartalet
2010 2009
Privat
Kvinnor
0,97 0,97
Män
0,73 0,74
Totalt
0,83 0,82
Kommuner
Kvinnor
1,46 1,36
Män
1,03 0,94
Totalt
1,38 1,27
Landsting
Kvinnor
1,41 1,33
Män
0,88 0,82
Totalt
1,31 1,23
Stat
Kvinnor
1,09 1,01
Män
0,52 0,57
Totalt
0,81 0,79
Totalt
Kvinnor
1,18 1,13
Män
0,75 0,75
Totalt
0,96 0,94

Antalet sjuktillfällen per anställd oförändrat

Antalet sjukfall per anställd under sjuklöneperioden var 0,24 under andra kvartalet 2010. I privat sektor var antalet sjukfall per anställd 0,21 och i statlig sektor var antalet 0,18. I både kommuner och landsting var antalet fall per anställd 0,32.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor andra kvartalet

Antal sjukfall Antal anställda
Sektor 2010 2009 2010 2009
Privat
579 875 571 041 2 782 900 2 779 800
Kommun
255 566 245 480 801 100 826 200
Landsting
76 880 75 931 242 700 248 100
Stat
40 789 38 534 224 100 219 300
Totalt
953 109 930 985 4 050 800 4 073 400

Antal sjukfall per fallängd, andra kvartalet 2010

Totalt var det 953 109 sjukfall under andra kvartalet 2010. Av dessa var cirka 87 procent upp till en vecka långt. Under det andra kvartalet var det vanligast förekommande med 1 dagar långa sjukfall.

Diagram - Antal sjukfall per fallängd, andra kvartalet 2010

* Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, d.v.s. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar o.s.v.

Totala sjukfrånvaron oförändrad

Den totala sjukfrånvaron under andra kvartalet 2010 var oförändrad jämfört med motsvarande kvartal 2009. Den totala sjukfrånvaron innefattar all sjukfrånvaro från arbetet.

Total sjukfrånvaro per sektor i procent, andra kvartalet

Sektor 2010 2009
Privat
2,3 2,3
Kommun
3,5 3,5
Landsting
3,5 3,8
Stat
1,9 1,7
Totalt
2,6 2,6

Definitioner och förklaringar

Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön.
Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.
Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod genererar ett sjukfall, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Åren 2002-tredje kvartalet 2005 finns publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Källa: SCB