Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Statens sparande kraftigt negativt

Foto: Wikimedia

Statens finansiella sparande var minus 54 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2009 enligt finansräkenskaperna. Det var det lägsta sparandet i staten för ett enskilt kvartal under 2000-talet. Jämfört med motsvarande kvartal 2008 var det en minskning med 46 miljarder då statens sparande var minus 8 miljarder.

Riksbankens utlåning till banksektorn var fortsatt hög

Finansmarknaden har successivt förbättrats efter finanskrisen hösten 2008.  Reporäntan låg under perioden kvar på en historiskt låg nivå, 0,25 procent. Riksbankens utlåning till banksektorn var fortsatt hög under fjärde kvartalet 2009. Dess balansräkning var cirka 3,5 gånger så stor som före finanskrisen.

Statens finansiella sparande negativt

Statens finansiella sparande var minus 54 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2009. Under åren 2005-2008 hade staten ett positivt finansiellt sparande medan det för helåret 2009 blev minus 6 miljarder. Statens upplåning ökade kraftigt under året, framför allt i utländsk valuta. En del av statens valutaupplåning lånades ut vidare till Riksbanken.

Utbetalningarna större än inbetalningarna till AP-fonderna

AP-fondernas finansiella sparande minskade under fjärde kvartalet med 0,8 miljarder kronor. Det beror främst på att pensionsutbetalningarna som gjordes under perioden var större än de sammanlagda inbetalningarna. Trots detta ökade AP-fondernas nettoförmögenhet med 29 miljarder till 834 miljarder bland annat till följd av värdeförändringar. För helåret 2009 var inbetalningarna till pensionssystemet 14 miljarder kronor lägre än utbetalningarna. Året dessförinnan var motsvarande netto plus 3 miljarder.

Hushållens skulder ökade

Under fjärde kvartalet förvärvade hushållen finansiella tillgångar för 58 miljarder kronor samtidigt som skulderna ökade med 75 miljarder. Det finansiella sparandet blev därför negativt, minus 17 miljarder. Hushållens lån i banker och bostadsinstitut steg med 56 miljarder under fjärde kvartalet 2009. Det kan jämföras med en ovanligt låg ökning på 31 miljarder för fjärde kvartalet 2008 som präglades av finanskrisen. Motsvarande siffra för fjärde kvartalet 2007 var 51 miljarder kronor. Större delen av hushållens låneökning var för bostadsändamål.

Hushållen köpte fonder istället för aktier

Börsen fortsatte upp under fjärde kvartalet 2009, men ökningen var mer måttfull än de närmast föregående kvartalen. Affärsvärldens generalindex ökade med 6,7 procent under sista kvartalet 2009. Hushållens nettoköp av fonder för 12 miljarder kronor under kvartalet var rekordstort samtidigt som värdet på fonderna steg med 11 miljarder. Tillgångarna i fonder var vid kvartalets slut värda 473 miljarder. Hushållens innehav i aktier var något större än innehaven i fonder, men de fortsatte att nettosälja aktier under andra halvan av 2009. Hushållen fortsatte även att ta ut pengar ur Riksgäldspar under hela 2009.

källa:scb