Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fler män än kvinnor byter jobb

Mer än var tionde sysselsatta bytte jobb mellan åren 2007 och 2008. Fler unga än äldre byter och det är vanligare bland män än kvinnor. Enligt en artikel i det senaste numret av Välfärd är skillnaderna mellan könen störst bland 35-åringar.

Mellan åren 2007 och 2008 bytte 550 000 personer jobb, vilket motsvarar
13 procent av de sysselsatta 2008. 55 procent var män och 45 procent kvinnor. Från och med 20 års ålder byter män jobb i större utsträckning än kvinnor och det håller i sig genom resten av yrkeslivet. Allra störst är skillnaden mellan 30 och 40 år.

Som motpol till flyttarna kan man se den grupp som inte bytt jobb under lång tid. Av de 4,4 miljoner som var sysselsatta år 2008 var det 889 000 som hade samma arbetsgivare år 2008 som de hade tio år tidigare. Åldersfördelningen är i huvudsak den omvända jämfört med jobbytarna. Ju äldre man är desto vanligare är det att ha varit lång tid hos samma arbetsgivare.

En sammanställning över utvecklingen av antalet jobbytare sedan 1987 visar tydligt att konjunkturen är avgörande för utvecklingen. Under högkonjunkturåren 1987–1990 bytte cirka 700 000 personer jobb varje år. Mellan åren 1993–1994, som var den djupaste konjunktursvackan, var det inte mer än 322 000  som bytte arbetsplats. Antalet steg igen när konjunkturen vände uppåt.

I det aktuella numret av Välfärd kan du läsa om olika mått på barnfattigdom som visar helt olika utveckling. Dessutom innehåller tidningen bland annat artiklar om världens befolkningsutveckling, jobbpendling och vilka som handlar över Internet.

källa: SCB