Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Fortsatt stabil ekonomi för Helsingborg

För sjunde året i rad visar prognosen ett positivt resultat för Helsingborgs stad. Delårsbokslutet per augusti redovisar ett överskott på52 miljoner kronor.

Uppföljningen visar att stadens nämnder och styrelser överlag följer budget väl, i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag.

– Det är mycket glädjande att stadens resultat även 2010 redovisar ett positivt resultat trots engångskostnaden för Maria Station. Härigenom kan kommande exploateringsintäkter från Mariastaden användas till annat och vidareutveckla Helsingborg, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson.

Bakom resultatet finns bland annat två starka plusfaktorer och en som drar ner: Regeringens tillfälliga konjunkturstöd om 126 miljoner, samt att stadens pensionskostnad för perioden blir cirka 90 miljoner lägre än förväntat. Resultatet är belastat med engångskostnad om 311 miljoner kronor, ett åtagande gentemot Trafikverket i syfte att påskynda dubbelspår mellan Ängelholm och Mariastaden. Staden medfinansierar därmed anläggandet av en ny tågstation.

–  Stadens budgeterade resultat för år 2011 är + 79 miljoner kronor och min bedömning är att Helsingborgs resultat som sämst 2011 kommer att uppgå till budgeterat resultat. Därmed lever Helsingborg upp till lagstiftarens krav ur balanskravssynpunkt, framhåller ekonomidirektör Ulf Krabisch.

–  Det är en stor tillfredsställelse att kunna lämna över en välskött och god ekonomi efter min tid i Helsingborg, säger stadsdirektör Stellan Folkesson som snart går vidare till annan tjänst.

Källa: Helsingborgs kommun