Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Lägst pensionsavgångar i Stockholms län

Foto: wikimedia

Var femte anställd år 2007 var 55 år eller äldre. Dessa kan väntas gå i pension inom en tioårsperiod. Andelen äldre varierade mellan länen från 19 till 25 procent. Högst andel äldre fanns i Dalarnas län och lägst andel i Stockholms län.

Variationen mellan länen var större för enskilda yrkesgrupper. De framtida pensionsavgångarna väntas bli större inom yrken med krav på eftergymnasial utbildning än inom yrken med krav på gymnasial utbildning. Inom yrken på eftergymnasial nivå varierade andelen äldre mellan länen från i genomsnitt 21 till 29 procent och inom yrken på gymnasial nivå från i genomsnitt 18 till 23 procent.

Många lärare går i pension

Andelen äldre var störst inom  yrkesområdena ”lärare”, ”hälso- och sjukvård” (eftergymnasial nivå) samt ”övriga eftergymnasiala yrken”, i genomsnitt 26–27 procent. Den sistnämnda gruppen omfattar exempelvis administratörer i offentlig sektor. Inom ”teknik och datavetenskap” var det däremot betydligt färre som kan förväntas gå i pension inom en tioårsperiod, 19 procent.

Stor variation i yrkesstruktur

Andelen sysselsatta i olika yrken varierar kraftigt mellan länen. Inom Stockholms län arbetade cirka 45 procent av de anställda inom yrken som normalt kräver eftergymnasial utbildning, medan motsvarande andel i många län låg runt 30 procent. Inom eftergymnasiala yrken var skillnaden mellan länen störst för ”ekonomer, jurister, säljare m.fl.” samt  för ”teknik och datavetenskap”.  Inom yrken på gymnasial nivå var skillnaden störst för ”process- och maskinoperatörer”.

Definitioner och förklaringar

Studien baseras på uppgifter från den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS), Yrkesregistret och registret Befolkningens utbildning.

Publikation

I rapporten Länens arbetsmarknad ges en översiktlig beskrivning av varje län avseende befolkningens åldersfördelning, näringsgrensutveckling, yrkesstruktur och framtida pensionsavgångar inom olika yrkesgrupper. Dessutom studeras matchningen mellan utbildning och yrke för den yngre arbetskraften.

Källa: scb