Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Dubbel jakträtt på renskötselområden bör ses över

Foto: Wikimedia

Både medlemmar från en sameby och medlemmar från ett annat jaktlag kan i dag jaga på samebyns renskötselområde. Enligt regeringens förslag om ny älgförvaltning ska denna dubbla jakträtt vara kvar. Men ett enigt miljö- och jordbruksutskott tycker att det dubbla användandet av jaktmarken skapar onödiga konflikter mellan samebyar och ortsbefolkning. Utskottet vill därför att regeringen ska se över möjligheterna att ta bort den dubbla jakträtten och återkomma till riksdagen med ett nytt förslag.

Markägare har rätt att jaga på sin mark. Medlemmar i samebyar får också enligt rennäringslagen jaga på sina renars betesområden. Deras jakträtt gäller på både statlig och privat mark. På platser där samerna bedriver renskötsel kan reglerna resultera i att två olika jaktlag samtidigt bedriver jakt.

Regeringen vill med sitt förslag till ny älgförvaltning att länsstyrelserna skapar större älgförvaltningsområden, som i stort sett omfattar en egen älgstam. Samtidigt ska reglerna för de nuvarande mindre licensområdena förenklas.

Regeringen vill se ett gemensamt ansvar
Regeringen menar att samernas jakträtt innebär att de, i likhet med övriga jakträttshavare, måste få möjlighet att delta i förvaltningen av älgen och att de, liksom andra som vill jaga älg, måste ta sitt ansvar för den nya älgförvaltningen. Länsstyrelsen ska ansvara för att nödvändiga samråd kommer igång.

En översyn nödvändig enligt utskottet
Miljö- och jordbruksutskottet anser att detta inte är tillräckligt och vill ha en översyn av möjligheterna att ta bort den dubbla jakträtten. I översynen bör det finnas förslag på hur staten ska hantera de fall där markägare eller samer som bedriver renskötsel kan kräva kompensation för att deras rättigheter inskränkts.

Källa: Riksdagen.