Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Proposition för bättre fungerande bostadsmarknad

Foto: Fotoakuten

Regeringen föreslår nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och nya regler för hyressättningen. Syftet är att få till stånd en bättre fungerande bostadsmarknad genom att kommunala bostadsbolag och privata hyresvärdar får konkurrera på lika villkor samtidigt som hyressättningen reformeras med bibehållet skydd för hyresgästerna. Propositionen har utarbetats i nära samarbete med parterna på bostadsmarknaden, Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna Sverige och de allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation Sabo.

allmännyttiga bostadsföretagens branschorganisation Sabo.

– Detta är den viktigaste förändringen på bostadsmarknaden på många decennier och ett viktigt steg för att återskapa intresset för att investera i och förvalta hyresrätter, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

Hyressättningen reformeras genom att de allmännyttiga kommunala bostadsföretagens hyresnormerande roll föreslås ersättas med att kollektivt förhandlade hyror istället blir normerande. Det gör att både kommunala och privata hyresvärdar får förhandla med hyresgästföreningen om hyrorna. Utgångspunkten för förhandlingarna ska vara bruksvärdet och det införs även en skyddsregel mot kraftiga hyreshöjningar för att värna hyresgästernas besittningsskydd.

Den nuvarande lagen ”Allbolagen” föreslås ersättas med en ny lag för kommunala bostadsaktiebolag som förtydligar att bostadsbolagen ska vara ett instrument för kommunerna att uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar. Bolagen ska agera enligt affärsmässiga principer och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget.

I propositionen görs bedömningen att om en kommun väljer att inte i egen regi utföra en åtgärd enligt bostadsförsörjningslagen, ska uppdraget lämnas med iakttagande av bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling.

Den nuvarande begränsningen av utdelning som kommunerna får ta ut från de kommunala bolagen (utdelningsbegränsningen) föreslås att ersättas med en begränsning av de totala värdeöverföringarna från kommunala bostadsaktiebolag. Det innebär att upp till halva föregående års resultat får tas ut som utdelning på tillskjutet kapital. Från huvudregeln görs vissa undantag bl.a. för överskott från fastighetsförsäljningar som uppkommit under föregående räkenskapsår. Likaså får undantag göras för uttag som används för åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning samt för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar.

Enligt förslaget ska den nya lagen träda ikraft den 1 januari 2011.

Källa: Fotoakuten