Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Ändrade regler för skogens vatten

Foto: Fotoakuten

Skogsstyrelsen föreslår i en rapport till regeringen att 30§ skogsvårdslagen kompletteras för att anpassas till de krav som ställs i den nya vattenförvaltningen. Föreskrifter och allmänna råd behöver kompletteras och det behövs mer utbildning och rådgivning.

Sedan EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) infördes i svensk lagstiftning 2004 har skogssektorn fått ett nytt arbetssätt när det gäller förvaltning av vatten. Vattenmyndigheterna har fastställt miljökvalitetsnormer och de vatten som inte bedöms uppnå miljökvalitetskraven på utsatt tid kommer att omfattas av åtgärdsprogram.

  • Det finns mycket vatten i skogslandskapet. Skogsbruket har därmed stora möjligheter att påverka vattenmiljöerna. Engagemanget från skogsnäringen är också stort och flera åtgärder har redan initierats för att förbättra hänsynen till vattenmiljöer, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman.

Skogsstyrelsen har i rapporten föreslagit åtgärder för att i första hand bidra till att tillståndet i vattenmiljöerna inte försämras. Men frågan har varit omfattande och förslagen i rapporten har därför ett brett angreppssätt. Det finns fortfarande osäkerhet i både underlag och tillämpning av vattenförvaltningen.

  • Flera centrala delar av vattenförvaltningsarbetet behöver tydliggöras innan vi kan dra slutsatser fullt ut om vilka konsekvenser det faktiskt kan få, tilläger Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman.
  • Vi ser resultatet av regeringsuppdraget som en bra grund för fortsatt arbete med skogslandskapets vatten, säger Elisabet Andersson, ekolog på Skogsstyrelsen.
    Skogsstyrelsen föreslår att en avstämning och lägesanalys av arbetet görs 2014, för att eventuella justeringar av arbetssätt och åtgärder ska kunna göras inför nästa vattenförvaltningscykel.
  • Källa: Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor som rör skog. Vi arbetar för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Vi arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation och friluftsliv, samt att öka medvetandet om skogens betydelse