Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Unik skog nära världsarvet Laponia hotas av fällning

Bild från Laponia Foto: Wikimedia

En vacker och värdefull fjällnära skog vid Änokdeltat, intill världsarvet Laponia och Sareks nationalpark, riskerar att fällas. På Skogsstyrelsens bord ligger en ansökan om att få avverka i området, och trots att länsstyrelsen klassat skogen på ett sätt som omöjliggör avverkning så överväger Skogsstyrelsen att ge sitt tillstånd. I ett öppet brev uppmanar nu Naturskyddsföreningen Skogsstyrelsen att avslå ansökan.

– Den fjällnära skogen i Sverige är en del av Europas sista vildmark. Någonstans måste gränsen för människans ingrepp i naturen dras och just i det här fallet är lagstiftningen tydlig. Vi uppmanar Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman att rädda Änokdeltat för framtiden genom att avslå ansökningarna, säger Karin Åström, vice ordförande i Naturskyddsföreningen.

De två avverkningar som planeras rör urskogsartad skog i ett väglöst område i Kvikkjokk. Områdena ligger mellan två naturreservat och är klassade som riksintressen för naturvården och friluftslivet. Merparten av området är nyckelbiotop och både myndigheter och miljöorganisationer bedömer att naturvärdena är höga. Avverkningar skulle medföra irreversibla skador – ett vackert vildmarksområde skulle förstöras för all framtid.

Enligt 18§ skogsvårdslagen får tillstånd till avverkning i fjällnära skog ”inte ges om avverkningen är oförenlig med intressen som är av väsentlig betydelse för naturvården eller kulturmiljövården”. Länsstyrelsen konstaterar i ett yttrande att just de aktuella områdena är av väsentlig betydelse för naturvården och att en avverkning vore oförenlig med naturvårdsintressena. Länsstyrelsen anser att tillstånd till avverkning inte bör medges i Änokdeltat. Skogsstyrelsen överväger ändå att ge tillstånd.

– Om Skogsstyrelsen släpper igenom avverkningen förvandlas den miljömässigt redan svaga skogsvårdslagen till en papperstiger. Det vore oförenligt med lagstiftarens avsikt. Ett avslag är den rätta vägen att gå, säger Joanna Cornelius, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Källa: Naturskyddsföreningen