Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Förslag om trängselskatt i Göteborg från och med 2013

Älvsborgsbron, Göteborg Foto: Wikimedia

I en proposition som lämnas till riksdagen idag föreslår regeringen att trängselskatt ska införas i Göteborg från och med den 1 januari 2013. Syftet med trängselskatten är att förbättra framkomligheten och miljön i Göteborg, men även att bidra till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg.

Uttaget av trängselskatt ska bidra till avlastning på de mest trafikerade vägarna i centrala Göteborg. Vidare ska trängselskatten medverka till att dels minska kvävedioxidutsläppen i de delar av kommunen där miljökvalitetsnormen överskrids, dels minska trafiken på genomfartsleder. Intäkterna ska användas till finansieringen av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg, bland annat Västlänken (en järnvägstunnel under centrala Göteborg) samt en ny älvförbindelse vid Marieholm.

Trängselskatt föreslås betalas med olika belopp (8, 13 resp. 18 kronor) vid olika tidpunkter för passage av vissa angivna betalstationer mellan klockan 6.00 och 18.29 under vardagar. Lördagar, helgdagar, dagar före helgdag och juli månad ska någon skatt inte tas ut.

Vidare anges att trängselskattelagen kan behövas ses över i vissa avseenden (bl.a. ändringar som är relaterade till den tilläggsavgift som tillkommer vid obetald trängselskatt). Dessa frågor föreslås dock beredas separat.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas från och med den 1 januari 2013.

Källa: regeringen.se