Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Stimulansmedel till kommuner och landsting för att utveckla äldreomsorgen

 

Foto: Pawel Flato

Regeringen har fattat beslut om att ge Socialstyrelsen i uppdrag att för 2010 fördela 680 miljoner kronor att höja kvaliteten i vården och omsorgen om äldre personer. För belopp fördelat per kommun och landsting, se tabell nedan.

Regeringen prioriterar insatser inom följande områden för 2010:

  • läkemedelsgenomgångar
  • förebyggande arbete
  • demensvård
  • rehabilitering
  • kost och nutrition
  • det sociala innehållet

Det statliga stimulansbidraget ska efter lokala behov och prioriteringar användas till något eller några av de nämnda områdena där de av kommunen eller landstinget bedöms göra störst nytta. Följande mål och krav för de olika områdena ska gälla för utbetalning av medlen 2010.

Läkemedelsgenomgångar

Målet med stimulansbidraget på det här området är att förbättra läkemedelsanvändningen. Huvudmännen ska kunna beviljas stimulansmedel med syftet att höja kompetensen vid läkemedelsgenomgångar för äldre med flertalet komplexa sjukdomar. Stimulansmedlen kan exempelvis användas till att genomföra och utveckla såväl läkemedelsgenomgångar, läkemedelsberättelser och läkemedelsavstämningar som till utbildning av personal om äldre och läkemedel. För att förbättra läkemedelsanvändningen hos äldre krävs att alla delarna i läkemedelsprocessen fungerar – alltifrån ordination, administrering, uppföljning och utvärdering samt symptom, interaktioner och biverkningar som bör uppmärksammas hos den äldre personen. Kravet för att få del av det statliga stimulansbidraget ska vara att kommunen och landstinget arbetar efter ett gemensamt framtaget program för systematisk uppföljning av läkemedelsanvändningen för äldre personer. Programmet ska syfta till att öka antalet genomgångar och kvaliteten på läkemedelsuppföljningen. På sikt bör detta program fastställas av landstinget och kommunen samt följas upp och utvärderas.

Förebyggande arbete

Målet är att samtliga äldre får ett årligen återkommande förebyggande hembesök. Kommunen ska för att få del av det statliga stimulansbidraget i samverkan med landstinget, erbjuda ett ökande antal återkommande förebyggande hembesök till personer 75 år och äldre som bor i ordinärt boende. På motsvarande sätt krävs att landstingen för att få del av det statliga stimulansbidraget genomför besöken i samverkan med kommunen.

Demensvård

Socialstyrelsen har nyligen utarbetat förslag till nationella riktlinjer för demensvård. För att få statliga stimulansbidrag ska kommunen och landstinget ha utarbetat ett gemensamt program för vården och omsorgen om personer med demenssjukdom inklusive dem med begynnande symptom. Ett sådant program ska vara baserat på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för demensvård.

Rehabilitering

För att få statligt stimulansbidrag för rehabiliteringsprojekt ska kommunen och landstinget ha ett samverkansavtal om rehabilitering enligt Socialstyrelsens vägledning till deras föreskrifter om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (SOSFS 2008:20). Dessutom ska kommunen och landstinget ha utformat ett gemensamt program för rehabiliteringsarbetet med utgångspunkt från samma vägledning och föreskrifter. Detta program bör på sikt följas upp och utvärderas.

Kost och nutrition

För att få statligt stimulansbidrag för utvecklingen av arbetet med kost och nutrition ska kommunen/landstinget uppvisa en av kommunen och landstinget fastställd utvecklingsplan för sin kostverksamhet med en plan för uppföljning och utvärdering. Dessutom krävs att kommunen/landstinget ska ha tillgång till kostkunnig expertis.

Socialt innehåll

För att kommunen ska få statligt stimulansbidrag för arbetet på detta område krävs att kommunen har fastställt ett program för utvecklingen av det sociala innehållet i äldreomsorgen som man avser följa upp och utvärdera.

Ansökan om stimulansbidrag

Medlen för satsningen ska användas enligt de riktlinjer som regeringen presenterat och ska ses som en fortsättning på tidigare utbetalade stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre men med en gradvis övergång till mer prestationsbaserade utbetalningar av medlen. Det är endast kommuner och landsting som kan ansöka om stimulansbidrag och medlen fördelas efter ansökan enligt bilaga.

Källa:  regeringen.se