Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Lägre ökningstakt av antalet arbetslösa

Foto: Ams

I mars var 4 449 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Det är inte någon statistisk säkerställd förändring jämfört med mars 2009. Antalet arbetslösa ökade med 44 000 personer jämfört med mars 2009 till 448 000. Det relativa arbetslöshetstalet var 9,1 procent. Säsongrensade data visar en svag uppgång av antalet sysselsatta. De visar också att antalet arbetslösa fortsätter att öka, dock med en allt lägre ökningstakt.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Enligt säsongrensade data uppgick antalet sysselsatta i åldern 15–74 år till 4 514 000 i mars 2010. I likhet med den utveckling som observerades i februari visar antalet sysselsatta på en svag uppgång. Dock finns det skillnader mellan könen. Antalet sysselsatta män visar på en ökning samtidigt som antalet sysselsatta kvinnor fortsätter att minska, men i en allt lägre takt.

Säsongrensade data visar att sysselsättningsgraden i mars 2010 var 64,4 procent, vilket innebär att den tidigare minskningen har planat ut. Även här är det skillnad mellan könen, för männen är trenden svagt positiv medan den för kvinnorna fortfarande är svagt negativ.

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick enligt säsongrensade data till 431 000 personer, och det relativa arbetslöshetstalet till 8,7 procent. Både antalet arbetslösa och det relativa arbetslöshetstalet fortsätter att öka, dock med en allt lägre ökningstakt. Utvecklingen av arbetslösheten skiljer sig åt mellan könen. För männen verkar det ha skett ett trendbrott eftersom ökningen av antalet arbetslösa och arbetslöshetstalet har avstannat. För kvinnorna kvarstår dock ökningen.

Antal personer i arbetskraften uppgick säsongrensat till 4 946 000 och visar en positiv trend för båda könen. Enligt säsongrensade data uppgick arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, till 70,6 procent. För männen har utvecklingen av arbetskraftstalet visat en positiv trend sedan mitten av 2009 medan den fortsatt visar på en svag negativ trend hos kvinnorna.

Förändringar jämfört med mars 2009 – Originaldata

Ingen minskning av antalet fast anställda

I mars 2010 var 4 449 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Jämfört med mars 2009 är förändringen inte statistiskt säkerställd. Detta är andra månaden i rad som antalet sysselsatta inte har minskat signifikant på ett års sikt. Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, minskade dock till följd av en befolkningsökning om 73 000 personer. Jämfört med mars 2009 är det en nedgång med 0,8 procentenheter till 63,5 procent. Bland personer i åldern 15-24 år minskade sysselsättningsgraden med 2,2 procentenheter till 34,0 procent.

I mars 2010 var 3 368 000 personer fast anställda. För första gången sedan maj 2009 är det ingen statistiskt säkerställd minskning på ett års sikt. I likhet med de fast anställda var förändringen i tidsbegränsat anställda på ett års sikt inte statistiskt säkerställd. I mars 2010 hade 586 000 personer en tidsbegränsad anställning.

Antalet arbetade timmar

Antalet arbetade timmar var i mars 2010 i genomsnitt 142,2 miljoner per vecka. Med hänsyn tagen till skillnader i semesterledighet och liknande mellan 2010 och 2009 är det ingen statistisk säkerställd förändring jämfört med mars 2009. Detta är tredje månaden i rad som arbetade timmar inte har minskat signifikant på ett års sikt.

Av de arbetade timmarna utfördes 81,9 miljoner av män och 60,3 miljoner av kvinnor. 1,6 miljoner timmar utfördes av personer som är sysselsatta utomlands men folkbokförda i Sverige.

Mindre ökning av antalet arbetslösa

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år uppgick till 448 000 personer i mars 2010. Det är 44 000 fler jämfört med för ett år sedan. Antalet arbetslösa män ökade med 29 000 medan förändringen för kvinnorna inte var statistiskt säkerställd. Av de arbetslösa studerade 34 procent, eller 152 000, på heltid2. I åldersgruppen 15-24 år var 165 000 personer arbetslösa varav sex av tio, eller 98 000, var heltidsstuderande. Var tredje arbetslös i åldern 15-74 år, eller 150 000 personer, var långtidsarbetslös.

Den relativa arbetslösheten var 9,1 procent i mars 2010. Det är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland männen var arbetslösheten 9,5 procent och bland kvinnorna 8,8. Det innebär en ökning med 1,0 procentenheter bland männen, för kvinnorna var förändringen inte statistiskt säkerställd. Bland personer i åldern 15-24 år ökade arbetslöshetstalet med 3,8 procentenheter till 28,1 procent.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som inte ingår i arbetskraften uppgick i mars 2010 till 2 108 000, varav 947 000 var män och 1 161 000 var kvinnor. Antalet pensionärer ökade med 52 000, medan antalet sjuka som inte ingår i arbetskraften minskade med 59 000 personer jämfört med i mars 2009.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet, vilket i mars 2010 var 21,7 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 543 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med mars 2009 är det en ökning med 45 000 heltidsarbeten.

1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

2) Inför 2010 har ett antal frågor i Arbetskraftsundersökningarna omarbetats i syfte att bättre skatta antalet deltagare i olika typer av arbetsmarknadspolitiska program. Detta kan påverka skattningarna av antalet heltidsstuderande, där heltidsstuderande i arbetsmarknadspolitiska program ingår.

Källa: SCB