Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Antalet biocidprodukter ökar

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Årets rapport Miljö- och hälsofarliga kemikalier från KemI och SCB visar att biocidprodukterna blir allt fler. Rapporten innehåller en specialstudie av biocidprodukter. Biocidprodukter är bekämpningsmedel som används inom många olika områden t.ex. som råttgift, myggmedel och båtbottenfärg.

De mängdmässigt största av dessa är konserverings-, desinfektions- och träskyddsmedel

Stora mängder av desinfektionsmedlen, drygt 60 procent, används till lokaler och utrustning samt till dricksvatten. Av de 830 desinfektionsmedel som finns är nästan 30 procent konsumentprodukter. I produktregistret kan ännu inte effekten av influensaepidemin 2009 avläsas.

Mellan 2002 och 2008 ökade antalet biocidprodukter med nästan 50 procent till ca 1 800 produkter. 81 procent av den totala produktmängden är hälsofarlig. Inga konsumenttillgängliga konserveringsmedel är dock hälsofarliga och endast 3 procent av konsumenttillgängliga medel mot djur är hälsofarliga. Av övriga konsumenttillgängliga biocidprodukter är dock mellan 65 och 100 procent av produktmängden hälsofarlig beroende på vilken slags biocid det är.

Importen av vissa klorerade lösningsmedel minskar

Importen av lösningsmedlen, diklormetan, tetraklormetan och trikloreten fortsätter att minska. Importen av varor med bly minskade också medan importen av varor med koppar, nickel, krom och kadmium ökade. De kvantitativt största kemikalierna i samhället är liksom tidigare år syntesråvaror (bl.a. råolja), drivmedel och andra bränslen samt cement, mur-och putsbruk. De hälsofarliga kemiska produkter som konsumenterna hanterar i störst mängd är drivmedel och andra bränslen. Färger, desinfektionsmedel, drivmedel, lösningsmedel och rengöringsmedel är de konsumenttillgängliga produkttyper som innehåller flest miljöfarliga produkter.

Källa: Scb