Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Hushållen allt mer optimistiska

Foto: Wikimedia

Hushållens konfidensindikator (CCI), som mäter synen på den egna och den svenska ekonomin, steg under april med 3,9 enheter till 19,5. Hushållen har därmed en betydligt mer positiv uppfattning om det ekonomiska läget än normalt. Hushållens syn på läget på arbetsmarknaden blir också allt ljusare. Makroindex steg under april med nästan 10 enheter och uppgår nu till 31,5. Även mikroindex, som sammanfattar hushållens syn på sin egen ekonomi, steg något under april, från 6,1 i mars till 7,3 i april.

Egen ekonomi: Hushållens uppfattning om hur den egna ekonomiska situationen har utvecklats de senaste tolv månaderna är något mer negativ än den var i mars. Hushållen är däremot mer optimistiska över hur den egna ekonomin kommer att utvecklas på tolv månaders sikt. Fler hushåll än i mars anger att det är troligt att de under den närmaste tolvmånadersperioden kommer att köpa eller byta bil och fler svarar att de kommer att lägga mer pengar på inköp av kapitalvaror. Däremot är det färre än i mars som förmodas renovera bostaden inom tolv månader, men det är fortfarande fler än normalt som har sådana renoveringsplaner.

Svensk ekonomi: Svenskarnas syn på svensk ekonomi i nuläget är mer positiv än den var i mars, 40 procent av hushållen anser att läget är bättre än för ett år sedan och 24 procent att det är sämre. Även hushållens förväntningar för kommande tolv månader är mer optimistiska än i mars, 58 procent tror på ljusare tider för svensk ekonomi medan endast 9 procent tror på en försämring. Ungefär vartannat hushåll, 48 procent, förväntar sig att arbetslösheten kommer att minska de närmaste tolv månaderna. För ett år sedan var motsvarande siffra 7 procent.

Inflations- och löneförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt uppgår till 2,5 procent i april, jämfört med 2,6 procent månaden innan. Löneökningarna över de närmaste tolv månaderna förväntas bli 2,9 procent, vilket är en ökning från förra månaden då motsvarande siffra var 2,7 procent.

Ränteförväntningar: Från och med förra månaden publiceras resultat över hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan på ett, två och fem års sikt. Hushållens förväntningar på den rörliga bostadsräntan är 2,7 procent på ett års sikt jämfört med 2,8 procent i mars. På två års sikt är hushållens ränteförväntningar 3,6 procent, vilket är samma siffra som förra månaden. Förväntad ränta om fem år är 4,2 procent, vilket kan jämföras med 4,3 procent i mars.

källa: KONJUNKTURBAROMETERN