Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

10 goda råd för att klimatsäkra ditt hus

Foto: Wikimedia

Klimatexperter är överens, vi måste börja vänja oss vid alltmer extrema väderförhållanden. Men är våra hus redo för utmaningen? Genom några enkla förebyggande råd kan husägare säkerställa att deras bostäder är bättre rustade även för extremt väder.älla

Vi kommer allt oftare att få uppleva kraftiga vårfloder, sommarskyfall och stormar som Gudrun och Per som drabbade Sverige för några år sedan. Detta enligt klimatforskare och ansvariga myndigheter. Men är våra hus rustade för att stå emot klimatets humörsvängningar? Åtta av tio svenskar anser att det är troligt eller mycket troligt att vi kommer att få se allt fler och större skador på hus till följd av storm, översvämning eller skyfall.* Är man inte rätt försäkrad kan kostnaderna för skadorna bli hundratusentals kronor.

Sverige förbereds inför klimatförändringarna
Förebyggande arbete är oftast mindre kostsamt än reaktivt arbete, och även som privatperson och husägare finns det mycket man kan göra om exempelvis en översvämning hotar. Vid försäkringsbranschens nordiska klimatkonferens i september 2009 enades försäkringsbranschen om ett ställningstagande för en hållbar samhällsutveckling – mot negativ klimatpåverkan.

– Vi ansvarar för att ersätta enskilda försäkringstagare när olika risker realiseras som en följd av klimatförändringarna, säger Håkan Franzén, produktspecialist inom hus- och hemförsäkringar på Trygg-Hansa. Därför är det viktigt för oss som försäkringsbolag att medverka i klimatarbetet. Vi vill bidra till ett fortsatt stabilt och hållbart samhälle, och ett sätt att göra det på är att ge råd till exempelvis husägare för att så långt det går rusta våra hus inför exempelvis översvämningar och stormar.

Miljödepartementets klimat- och sårbarhetsutredning visar att klimatförändringarna kommer att ha stora konsekvenser för Sverige. Myndigheter, länsstyrelser och kommuner har redan i dag påbörjat arbetet med att så långt det är möjligt rusta samhället inför det oundvikliga.**

– Ett varmare klimat kommer att påverka det framtida olyckspanoramat i samhället. Risken för extrema väderhändelser, dvs. större och intensivare nederbördsmängder och förändrade grundvattennivåer, kraftiga vindar, stormar och snöoväder, värmeböljor, torka, skred, ras och erosion samt skogsbränder ökar. En ökad nederbörd medför även större risk för fukt och mögelskador, samt överfulla avloppssystem och översvämningar av källare. Många kommuners dagvattensystem och avloppssystem är dessutom föråldrade och underdimensionerade, säger Jan Schyllander från Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap.

Skyfall under sommaren leder till många skador
Skador som härrör till översvämningar har de senaste åren främst orsakats av skyfall under sommarmånaderna. 55 procent av de skador som rapporterats in till Trygg-Hansa under 2009, orsakades av skyfall och stigande sjö och inträffade i juni, juli och augusti.

– Vi tror att vattenmassorna kan bli ett problem även denna sommar, säger Håkan Franzén. Vi rekommenderar därför alla husägare att göra allt de kan för att skydda bostadshus, fritidshus och andra fastigheter mot eventuella vårfloder, mot stormar och mot skyfall.

Regelbundna kontroller
Ett paraply med hål i ger inte något vidare skydd vid ett skyfall, och detsamma gäller för ett läckande tak. Därför bör regelbundna kontroller av lösa takpannor, läckor och hängrännor göras. Dessutom skall stuprör hållas rena, för att kunna leda regnvatten från huset. Husägare kan undvika en hel del skador genom att vara medvetna om det egna underhållet av huset.

– Som husägare bör man ha två råd i åtanke, vattnet måste enkelt kunna rinna bort från huset och vatten ska inte överhuvudtaget kunna rinna in i huset. Om de två råden uppfylls är bostaden mer än väl rustad för regn, vind, snö och is, säger Håkan Franzén.

Det är även viktigt att terrängen på uteplatser och garageuppfarter lutar bort från huset. Det är viktigt att så långt det är möjligt dränera bort regnvatten, för att det inte ska rinna in mot huset utan i stället rinna ner genom marken eller till kommunens dagvattenledning.

– Vi bör reagera snabbare på minsta misstanke om att huset läcker in vatten. Om det finns fuktfläckar i taket, då behöver huset snabbt underhåll, säger Håkan Franzén. Huset, precis som bilen, behöver regelbunden översyn. Jag är rädd att det finns en tendens till att många husägare glömmer detta i sina alltmer hektiska liv.

* Report 2009:10, Nordic Expectations for Climate Change and Insurance, http://www.forsakringsforbundet.com/upload/pdf-filer/Nordic%20expectations%20for%20climate%20change.pdf

**Läs mer om hur arbetet fortskrider på http://www.smhi.se/klimatanpassningsportalen/

10 råd från Trygg-Hansa för att klimatsäkra ditt hus:

  • Var vaksam över vädret i din region genom att följa väderleksrapporterna noga. Om det finns överhängande risk för översvämningar eller stormar i din region och du misstänker att ditt hus kommer att skadas, följ råden nedan och kontakta ditt försäkringsbolag för att få råd om vad mer du bör göra (kontakta Trygg-Hansa på 077-11 11 500).
  • Kontrollera att avloppsbrunnar är snö- och isfria och rensa takrännor från is, löv, grenar och skräp.
  • Om vatten runnit in i huset, kontakta räddningstjänsten och ditt försäkringsbolag.
  • Kontrollera taket för att se att inga takpannor är lösa, som kan blåsa av eller orsaka läckor.
  • Väntas stark blåst, förankra utemöbler och se till att inga lösa föremål ligger ute på tomten.
  • Se över träd på tomten för att se om det finns ruttna grenar som kan vara farliga vid storm.
  • Vid översvämningsrisk, flytta upp lösöre som du förvarar i källaren till övervåningen.
  • Vid översvämningsrisk, palla upp möbler som står i källaren eller på markplan med brädlappar eller liknande för att undvika att de står i vatten.
  • Kontrollera att både eventuell båt och brygga är ordentligt förtöjd.
  • Glöm inte bort att titta till fritidshuset.

Källa: Trygg-Hansa