Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Sänkta elpriser motverkar prisuppgång

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Från mars till april sjönk producentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. Producentpriserna på hemmamarknaden sjönk med 0,3 procent medan exportpriserna steg med 0,1 procent. På importmarknaden steg priserna med 0,7 procent.

Producentpriserna sjönk med 0,2 procent

Sänkta elpriser förklarar 0,5 procentenheter av den totala producentprisnedgången. Nedgången motverkades av högre priser på metaller med 0,3 procentenheter samt höjda priser på raffinerade petroleumprodukter med 0,2 procentenheter. Även på hemmamarknaden sjönk elpriserna och de förklarar 0,8 procentenheter av nedgången. Nedgången motverkades av prisuppgångar på raffinerade petroleumprodukter och metaller med 0,2 procentenheter vardera. Höjda priser på metaller bidrog till prisuppgången på exportmarknaden med 0,3 procentenheter. Även raffinerade petroleumprodukter samt papper och pappersvaror bidrog till uppgången med 0,2 procentenheter vardera. Prisuppgången dämpades med sjunkande priser på elektricitet med 0,2 procentenheter samt sjunkande priser inom flera andra produktgrupper med 0,1 procentenhet vardera. Under den senaste tolvmånadersperioden har producentpriserna totalt sjunkit med 1,0 procent. På hemmamarknaden har de stigit med 1,9 procent men de har fallit med 3,7 procent på exportmarknaden.

Importpriserna steg med 0,7 procent

Högre priser på råolja bidrog med 0,5 procentenheter samt höjda priser på metaller som bidrog med 0,4 procentenheter. Uppgångarna motverkades av en prisnedgång på elektricitet med 0,2 procentenheter. Under den senaste tolvmånadersperioden har importpriserna fallit med i genomsnitt 0,6 procent.

Priserna för inhemsk tillgång steg med 0,2 procent

Höjda priser på metaller påverkade uppgången på produkter till inhemska kunder, det vill säga producentpriser på hemmamarknaden och importpriser sammantaget, med 0,3 procentenheter. Även höjda priser på råolja och raffinerade petroleumprodukter bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Uppgången motverkades av sänkta priser på elektricitet med 0,5 procentenheter. Under den senaste tolvmånadersperioden har priserna för inhemsk tillgång stigit med 0,7 procent.

Totalt: B-E* Index Förändring, procent (månadstakt) Förändring, procent (årstakt)
April 10, 2005=100 Mars 10 – April 10 April 09 – April 10
Producentprisindex
114,9 -0,2 -1,0
därav -Tillverkningsindustri
112,7 0,5 -0,8
Hemmamarknadsprisindex
118,6 -0,3 1,9
därav -El, gas och fjärrvärme
140,0 -9,2 -0,4
– Elektricitet
152,1 -16,0 -5,1
Exportprisindex
111,6 0,1 -3,7
Importprisindex
114,1 0,7 -0,6
Prisindex för inhemsk tillgång
116,4 0,2 0,7
därav -Konsumtionsvaror
108,8 -0,1 -4,1
– Investeringsvaror
103,9 -0,2 -4,1
– Insatsvaror
120,8 1,2 0,8
– Energirelaterade varor**
139,9 -1,3 16,2

* Mineraler, tillverkade varor, el, gas, fjärrvärme, vatten.

** Huvudgrupper 05, 06, 19, 35 och 36: Energimineraler (i huvudsak råolja), stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter, kärnbränsle, el, gas och fjärrvärme samt vatten.

Kronan stärktes under april

En förstärkning eller försvagning av kronan tenderar att sänka respektive höja export- och importpriserna i svenska kronor. Enligt Tullverkets omräkningskurser för valutor förstärktes kronan mot det brittiska pundet med 1,6 procent, mot euron med 1,7 procent, mot den danska kronan med 1,7 procent samt mot den norska kronan med 1,4 procent. Däremot försvagades svenska kronan mot den amerikanska dollarn med 0,7 procent.

Produktgrupp enligt SPIN 2007 Största bidrag i procentenheter till total förändring, mars – april
Hemma-marknads-prisindex Export-prisindex Import-prisindex
Råolja
0,5
Drycker
-0,1
Trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
0,1 0,1
Massa, papper och papp
0,1 0,2
därav -Massa
0,1
Raffinerade petroleumprodukter
0,2 0,2 0,1
Kemikalier och kemiska produkter
0,1
Järn, stål och ferrolegeringar
0,1 0,2 0,2
Andra metaller än järn
0,1 0,1 0,1
Metallvaror, utom maskiner och apparater
0,1
Datorer, elektronikvaror och optik
-0,1
därav -Datorer och kringutrustning
0,1
Övriga maskiner
-0,1 -0,1
Motorfordon, släpvagnar och påhängsvagnar
-0,1
därav -Motorfordon
-0,1
Elektricitet
-0,8 -0,2 -0,2
Insamling av avfal
0,1