Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll

Slopa stödet till lastbilstransporter till och från Gotland

Foto: Wikimedia
Foto: Wikimedia

Konkurrensverket anser att stödet till godstransporter med lastbil mellan Gotland och fastlandet snarast ska avvecklas. Det framgår i ett yttrande till regeringen om Tillväxtanalys rapport ”Gotlandstillägget – en otidsenlig reglering?”

Den statliga myndigheten Tillväxtanalys har analyserat stödet, som i praktiken innebär att näringslivet på fastlandet ska finansiera merkostnaderna för transporter till och från Gotland.  Det sker genom att de får betala ett tillägg på transportpriserna med 0,4 procent.

Tanken med regleringen är att intäkterna från pristillägget ska användas av transportföretagen så att priserna för transporter mellan Gotland och fastlandet inte överstiger de priser som gäller för motsvarande transport på fastlandet. Men Tillväxtanalys studie visar att det inte verkar vara fråga om några merkostnader för berörda transporter. Dessutom ger rapporten stöd för att Gotlandstillägget snedvrider konkurrensen på transportområdet till nackdel för konsumenterna. Stödet svarar inte heller mot givna syften.

Transportföretagen har enligt Konkurrensverket stora möjligheter att närmast godtyckligt tillämpa prisregleringen. Det är heller inte möjligt för staten att följa upp om eller i vilken grad intäkterna från Gotlandstillägget kommer transportbeställarna på Gotland till godo. Konkurrensverket  tillstyrker Tillväxtanalys förslag att stödet avvecklas men anser att detta bör göras snarast och inte först 2015 som Tillväxtanalys föreslår.

Källa: Konkurrensverket